Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • матеріали подавати українською мовою, якісно вичитаними;
  • текст наукової статті подається з анотацією та ключовими словами українською мовою;
  • анотація має складати 8-10 рядків (4-6 речень), де чітко сформульована головна ідея статті та стисло обґрунтована її актуальність;
  • кожна публікація не українською мовою супроводжується анотацією українською мовою обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова;
  • окремо подається скорочений варіант (розширена анотація) наукової статті англійською мовою. Текст має містити: постановку проблеми і актуальність; мету статті, її завдання; стисле викладення сутності дослідження; висновки та кінцеві результати. Обсяг англійського варіанта статті повинен бути обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова.
  • назва статті, прізвище, ім'я та по батькові, відомості про авторів також дублюються англійською мовою;
  • у довідці про авторів вказувати прізвище, ім'я та по батькові (повністю, у називному відмінку), науковий ступінь, вчене звання, посаду, адресу, телефон та інші засоби зв'язку; іноземні автори вказують також назву країни;
  • обсяг статті, у тому числі зі списком використаної літератури, таблицями, схемами тощо, не повинен перевищувати 0,5 авторського аркуша, тобто 20 тисяч знаків з проміжками (12 стор. формату А4):
   • текст має бути набраний шрифтом Times New Roman 12 кеглем через 2 інтервали, верхнє і нижнє поле - 2 см, ліве - 2,5 см, праве - 1,5 см;
   • в тексті статті посилання на використану літературу наводяться в квадратних дужках;
   • в кінці матеріалу обов'язковим є наведення літературних джерел та їх оформлення відповідно до вимог з урахуванням ДСТУ 8302:2015, наказу МОН № 40 від 12.01.2017 р. та міжнародного стилю АРА;
   • список літератури має містити лише джерела, на які є посилання в тексті;
   • кількість згаданих джерел, на які є посилання у тексті, повинна відповідати кількості джерел, зазначених у списку літератури;
  • матеріали мають бути:
   • набрані на комп'ютері (редактор Microsoft Office Word), записані на електронний носій, причому графіки, таблиці, схеми тощо подаються окремими файлами і вміщуються також у тексті матеріалів;
   • електронний носій та надрукований в одному примірнику текст (оформлений за вказаними вимогами) подаються у видавництво за 2 місяці до початку виходу друкованого видання в світ; диск та тексти не повертаються;
  • якщо є розходження між електронним і паперовим варіантами, перевага надається паперовому;
  • редакційна колегія та видавництво мають право редагувати та скорочувати матеріали;
  • відповідальність за зміст поданого матеріалу несуть автори;
  • матеріали обов’язково мають подаватися з рецензіями внутрішнього та зовнішнього фахівців та рекомендаціями кафедри до друку; підпис рецензента повинен бути завіреним у встановленому порядку;
  • всі автори мають завізувати матеріал власноручним підписом;
  • відповідно до постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 № 7-05/1 "Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України" зміст наукових статей, що приймаються до друку в фахових виданнях, повинен містити наступні складові:

  1) постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

  2) аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор;

  3) виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

  4) формулювання цілей статті (постановка завдання);

  5) виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

  6) висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

 • До уваги авторів

  Dear authors

  Заява автора(-ів) про оригінальність статті

  The statement of the author(s) about the originality of the article

  Зразок оформлення статті

Керівництво для авторів

Це подання  раніше не публікувалась в інших виданнях і не розглядається редакційними колегіями інших видавництв, перевірена науковим керівником (консультантом), завідувачем кафедри, рецензентом на предмет академічного плагіату.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ТА УПРАВЛІННЯВ УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ ТА ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

Матеріали
Всеукраїнської науково-практичної конференції
за міжнародною участю

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.