ІНСТИТУТ САМОРЕГУЛЮВАННЯ У СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ М’ЯСОПЕРЕРОБНОЮ ПРОМИСЛОВІСТЮ (англ)

Автор(и)

  • Михайло Бондаренко аспірант кафедри соціально-гуманітарних наук Навчально-наукового інституту публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка» , Україна https://orcid.org/0000-0001-9426-3423

DOI:

https://doi.org/10.35432/tisb282022285194

Ключові слова:

саморегулювання, секторальне саморегулювання, саморегулювання господарської діяльності, інститут саморегулювання, сфера переробних підприємств м’ясної галузі, професійний кодекс, економічна діяльність, самоорганізація

Анотація

У статті здійснено опрацювання концептуальних засад розвитку інституту саморегулювання в сфері переробних підприємств м’ясної галузі. Розглядаються механізми ефективного секторального саморегулювання що передбачає наявність професійного кодексу; наявність механізмів забезпечення таких кодексів; наявність ефективної системи вирішення суперечок. Вивчається сутність саморегулювання та його зміст заснований на нормах законодавства регулювання відносин в окремих сферах економічної діяльності, яке здійснюється на принципах самоорганізації, тобто без безпосереднього втручання держави. Надається характеристика засобів саморегулювання господарської діяльності. Детально розглядаються різноманітні види саморегулювання. Робиться висновок про відсутність єдиного нормативного документа щодо розвитку саморегулівних організацій; про необхідність належного інституціонального забезпечення для розвитку та нормального функціонування інституту саморегулювання у сфері переробки сільськогосподарської продукції, у т.ч. м’ясної; про невизначеність щодо єдиного бачення формування та функціонування саморегульованих організацій в м’ясному секторі економіки.

Посилання

Асоціація виробничих та переробних підприємств м’ясної галузі «М’ясо України». URL: http://meat-of-ukraine.com.ua/pro-asociaciyu/cili-i-zavdannya-asociaciyi/

Бергер А. Д. Методичний підхід до формування корпоративної соціальної відповідальності підприємств м’ясопереробної галузі. Наукові праці Національного університету харчових технологій. 2019. Т. 25, № 6. С. 41-49.

Бергер А. Д. Сучасні тенденції розвитку м’ясопереробної галузі України. Інтелект XXI. 2017. № 1. С. 41-51.

Білокінна І. Д. Саморегулівні організації у розвитку аграрного сектору на засадах "зеленої економіки". Modern economics. 2018. № 10. С. 6-11

Говорун О. В. Актуальні правові питання розвитку саморегулювання як механізму забезпечення ринкових відносин. Юрист України. 2014. № 4. С. 27-33.

Гончаренко О. Види саморегулювання господарської діяльності. Підприємництво, господарство і право. 2016. № 11. С. 68-72.

Гончаренко О. Теоретико-правові засади саморегулювання господарської діяльності : монографія; НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф. Г. Бурчака Нац. акад. прав. наук України. К., 2020. 460 с.

Грицаєнко М. І. Соціальний капітал у механізмі саморегулювання підприємницької діяльності в сільському господарстві. Економіка АПК. 2019. № 8. С. 70-78

Єльнікова Ю. В. Саморегулівні організації: поняття, функції та принципи діяльності. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. 2012. Вип. 36. С. 163-171.

Єфремова І. І., Ломакіна І.Ю. Становлення та розвиток саморегулювання сільського господарства. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. - 2018. Вип. 52(1). С. 157-160/

Зайдель М. І. Саморегулювання як механізм скорочення державного втручання в розвиток бізнесу. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Питання політології. 2011. № 949, вип. 18. С. 157-162.

Кологойда О. Саморегулювання професійної діяльності фондового ринку. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. 2012. Вип. 92. С. 109–112.

Кочин В. Цивільно-правові відносини участі суб’єктів підприємництва у саморегулівних організаціях: монографія; НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф. Г. Бурчака Нац. акад. прав. наук України. К., 2015. 127 с.

Левчишина О. Л. Правова природа організацій саморегулівних професій: поняття, ознаки та види. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Юридичні науки. 2018. Т. 29(68), № 2. С. 78-82

Лещук Ю. А. Зернова біржа як саморегулівна організація на ринку сільськогосподарської продукції. Інноваційна економіка. 2019. № 1-2. С. 87-93

Медведчук О. В. Нормативно-правові аспекти розвитку саморегулювання в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 13. С. 98-102

Медведчук О. В. Сутність і типологія саморегулювання. Державне будівництво. 2018. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2018_1_16

Про м’ясо та м’ясні продукти: проєкт Закону України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=14164

Про основи саморегулювання в аграрному секторі економіки України: проєкт Закону України. URL: https://minagro.gov.ua/npa/proekt-zakonu-ukraini-pro-osnovi-samoregulyuvannya-v-agrarnomu-sektori-ekonomiki-ukraini.

Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2022 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1437-р

Про схвалення Концепції реформування інституту саморегулювання в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 308-р

Про схвалення Стратегії розвитку галузі рибного господарства України на період до 2030 року та затвердження операційного плану заходів з її реалізації у 2023-2025 роках: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.05.2023 р. № 402-р

Про фінансові послуги та фінансові компанії: Закон України від 14.12.2021 № 1953-IX

Ровинський Ю. Інститут саморегулювання в системі державного регулювання підприємництва: перспективи розвитку в Україні. Актуальні проблеми державного управління. 2015. Вип. 1. С. 130-134

Філатова Н. Саморегулівні організації як суб’єкти цивільного права: монографія; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків : Право, 2016. 238 с.

Шпикуляк О. Г., Ксенофонтова К. Ю. Концептуальні засади розвитку інституту саморегулювання в аграрному секторі економіки України. Інноваційна економіка. 2017. № 7-8. С. 21-27.

Black, J. Constitutionalising Self-Regulation. Modern Law Review. 1996. Vol. 59. С. 24-55

Meatnewshttps: Головні новини мясної галузі: URL: meatnews.com.ua/category/analytics/statistics/

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-08

Номер

Розділ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ