ВПРОВАДЖЕННЯ ЗМІН В СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ: УПРАВЛІНСЬКІ ІНСТРУМЕНТИ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Автор(и)

  • Марія Малачинська докторант кафедри публічного управління та регіоналістики Навчально-наукового інституту публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка», к.мед.н., доцент, Україна https://orcid.org/0000-0003-2895-3666

DOI:

https://doi.org/10.35432/tisb282022285244

Ключові слова:

управління системою охорони здоров’я, система публічного управління, медична реформа, повноваження територіальних громад, інструменти, місцеві та цільові програми, програмно-цільовий підхід

Анотація

Здійснено аналіз теоретичних основ та практичних механізмів розв’язання проблем у сфері охорони здоров’я на рівні територіальних громад шляхом формування та реалізації місцевих та цільових програм. Опрацьовано нормативно-правове законодавство, що визначає повноваження органів місцевого самоврядування у сфері охорони здоров’я. Досліджено процес формування та реалізації місцевих та цільових програм у сфері охорони здоров’я. Окреслено проблемні питання у практичній реалізації наданих місцевому самоврядуванню повноважень. Встановлено: прийняті документи не мають чіткості, системності та впорядкованості механізму практичної реалізації цих інструментів; норми складання програм розпорошенні по різним документам, а в самих документах зустрічаються термінологічні неточності та колізії. Спеціального нормативно-правового акту, що регламентує процедуру розроблення та реалізації місцевих цільових програм органами центральної влади не розроблено. Як результат, місцеві ради мають труднощі у процесі роботи над програмами. Потребує удосконалення система взаємозв’язків між місцевими програмами та стратегіями розвитку громад, використання принципів програмно-цільового підходу і стратегічного планування в управлінні громадами. Великою прогалиною є невизначеність у тому, як оцінюється потреба певних цільових груп і необхідність написання програми, якщо до процесу розроблення програм не залучаються зацікавлені сторони. Вирішення місцевих питань охорони здоров’я значно залежить від рівня активності посадових осіб органів місцевого самоврядування, їхньої активності щодо залучення інвестицій та грантових коштів на розвиток програм. Недостатнє фінансування та нестача фахівців не дають змоги провести повноцінну оцінку потреб власними силами. Більшість територіальних громад є новоствореними і вони ще мають того досвіду з використання механізмів місцевої демократії, комунікації з місцевими мешканцями для того, щоб повноцінно їх використовувати. Водночас ефективна реалізація реформ децентралізації та охорони здоров’я тісно пов’язана з формуванням нової генерації місцевих політиків та службовців органів місцевого самоврядування, які будуть принципово по-іншому діяти в умовах викликів та змін, та які потребують нових знань, умінь і навичок. Це обумовлено зміною статусу територіальних громад та тих перспективних завдань, що постають перед місцевою владою і самоврядуванням. Без залучення громадськості та використання відповідних механізмів та інструментів зробити це буде просто неможливо.  

Посилання

Ляшко В., Півень Н. Розробка та фінансування регіональних і місцевих програм громадського здоров’я: операційний посібник. URL : https://phc.org.ua/sites/default/files/users/user90/Manual_Development%20and%20funding%20of%20regional%20and%20local%20public%20health%20programs_print_210x297%2B3mm.pdf

Основи законодавства України про охорону здоров'я: Закон України від 19 листопада 1992 року № 2801-XII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#top

Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України: Закон України від 23 березня 2000 року № 1602-III. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1602-14#Text

Про державні цільові програми: Закон України від 18 березня 2004 року № 1621-IV. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1621-15#Text

Про засади державної регіональної політики: Закон України від 5 лютого 2015 року

№ 156-VIII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19#top

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання: Наказ Міністерства економіки України від 04.12.2006 N 367. URL : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0367665-06#Text

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації прогнозних та програмних документів соціально-економічного розвитку об'єднаної територіальної громади: Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.03.2016 № 75. URL : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0075858-16#top

Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм: Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. N 106. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/106-2007-%D0%BF#Text

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text

Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квітня 1999 року № 586-XIV. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14#Text

Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проектів Бюджетної декларації та державного бюджету: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 621. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/621-2003-%D0%BF#Text

Про систему громадського здоров'я: Закон України від 6 вересня 2022 року № 2573-IX. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2573-20#top

Про участь громадян у місцевому публічному житті: Рекомендація Rec(2001) 19 Комітету міністрів Ради Європи, ухвалена Комітетом міністрів на 776-му засіданні заступників міністрів від 6 грудня 2001 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_739#Text

Сергієнко О. І. Громадська участь/залучення громадян. Депутатська діяльність в округах (навчальний модуль). Київ : ІКЦ «Легальний статус», 2016. 92 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-08

Номер

Розділ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ