ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ МІСЬКИМИ ЛІСАМИ В ПРОЦЕСІ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Автор(и)

  • Сєргєй Саханєнко професор кафедри публічного управління та регіоналістики Навчально-наукового інституту публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка», д.держ.упр., професор, Україна https://orcid.org/0000-0001-8376-0328
  • Наталя Колісніченко завідувач кафедри соціально-гуманітарних наук Навчально-наукового інституту публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка», д.держ.упр., професор, Україна https://orcid.org/0000-0003-1083-7990

DOI:

https://doi.org/10.35432/tisb282022285249

Ключові слова:

ліси, лісова політика, категорії лісів, міські ліси, комунальні ліси, ліси в межах населених пунктів, лісне законодавство

Анотація

Стаття присвячена дослідженню статусу міських лісів у структурі лісового фонду України та визначенню на цій основі напрямів вдосконалення системи управління та нормативно-правового регулювання діяльності органів місцевого самоврядування щодо лісів задля забезпечення сталого розвитку територіальних громад.

Встановлені проблеми міських лісів в Україні, у т.ч.:

  • високий рівень фрагментарності міських лісів, що розмежовані іншими категоріями земель, а також дрібноконтурність лісних ділянок;
  • низька господарська якість міських лісів;
  • неефективна система управління міськими лісами, відсутність досвіду управління лісами в новоутворених територіальних громадах;
  • неефективність ведення лісового господарства, що обумовлює брак фінансових ресурсів щодо ведення лісового господарства;
  • відсутність належної охорони;
  • низька інституційна спроможність впливу Державного агентства лісових ресурсів України щодо утримання та розвитку міських лісів, а також отримання інформації з боку органів місцевого самоврядування.

Визначено, що зазначені проблеми багато в чому обумовлені нечітким статусом міських лісів та браком відповідного правового регулювання.

Встановлено, що міськими лісами є ліса, які перебувають в межах міст як населених пунктів, що входять до складу територіальної громади й які перебувають у комунальній та державній власності або власність на які не розмежована. Міські ліси належать до категорій рекреаційно-оздоровчих лісів, захисних лісів та лісів природоохоронного й історико-культурного призначення. При цьому до міських лісів не належать зелені насадження в межах населених пунктів (парки, сади, сквери, бульвари тощо), які не віднесені в установленому порядку до лісів; окремі дерева і групи дерев, чагарники на сільськогосподарських угіддях, присадибних, дачних і садових ділянках; самозалісені ділянки у межах населених пунктів з деревами, середній вік яких менше 30 років.

Доведено, що формування комунальної власності на ліси відбувалося поступово починаючи з 90-х рр. ХХ ст. внаслідок передачі органам місцевого самоврядування в межах аграрної реформи лісів сільськогосподарських підприємств, а також за наслідками розмежування земель державної та комунальної власності, коли у власність територіальних громад сіл, селищ, міст передавались землі лісового фонду в межах населених пунктів.

Встановлено, що незважаючи на залишковий принцип утворення міських лісів близько 13% лісів України, що становить приблизно 1,3 млн гектарів, перебувають у постійному користуванні комунальних підприємств. При цьому частка лісів у користуванні комунальних лісогосподарських підприємств по областях є вкрай неоднорідною.

Сформовані принципи організації використання, охорони, захисту та відтворення міських лісів:

1) врахування цільового призначення та захисних функцій міських лісів;

2) раціонального, безперервного, невиснажливого використання міських лісів для задоволення потреб територіальної громади в захисних функціях міських лісів;

3) забезпечення охорони та захисту міських лісів;

4) забезпечення умов для відтворення міських лісів;

5) покращення умов для відпочинку населення шляхом здійснення системи заходів у міських лісах без порушення природного лісового середовища;

6) сталого розвитку територіальної громади (збалансованого розвитку економіки, соціальної сфери та поліпшення стану навколишнього природного середовища).

Розроблені пропозиції щодо розширення та більш чіткого визначення компетенції органів місцевого самоврядування в сфері використання, організації охорони, захисту, відтворення міських лісів.

Посилання

Відомості Державного лісового кадастру. URL: https://data.gov.ua/dataset/341e5bd6-3855-4507-9a53-f95a9a1e3035 (дата звернення 20.12.2022)

Гарварт Г. А. Проблема визначення поняття «ліс» як об’єкта правового регулювання. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Право. 2012. Вип. 173(3). С. 142-148

Головко А. А. Особливості лісокористування у лісах комунальної власності та участь місцевих територіальних громад у формуванні лісової політики в країнах Європи. Науковий вісник НЛТУ України. 2014. Вип. 24.10. С. 168-173.

Заверюха М. М. До питання правового регулювання використання земель лісогосподарського призначення в Україні. Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». 2015. Вип. 3. С. 108-123.

Загальна характеристика лісів України/ Державне агентство лісових ресурсів України. URL: https://forest.gov.ua/napryamki-diyalnosti/lisi-ukrayini/zagalna-harakteristika-lisiv-ukrayini (дата звернення: 21.12.2022)

Земельний кодекс України: Кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III

Земельні ділянки лісогосподарського призначення повинні залишатися у громад: URL: https://auc.org.ua/novyna/zemelni-dilyanky-lisogospodarskogo-pryznachennya-povynni-zalyshatysya-u-gromad (дата звернення 20.05.2023)

Зигрій О. В., Ковальчук Ю. П., Кондрат Т. М. Правове регулювання права власності на лісові угіддя та об’єкти рослинного світу. Актуальні проблеми правознавства. 2019. Вип. 4. С. 167-173.

Каракаш І. І. Право власності та користування на землях лісогосподарського призначення. Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія". 2012. Т. 12. С. 214-226

Карпук А. Реформування відносин власності у сфері лісокористування: пріоритети та інституціональні обмеження. Економіст. 2014. № 2. С. 37-40

Комунальні ліси України: Аналітична записка. URL: http://epl.org.ua/wp-content/uploads/2020/11/Komunalni_lisy3011.pdf (дата звернення: 20.12.2022)

Лакида І. П. Особливості оцінювання біопродуктивності рекреаційно-оздоровчих лісів на прикладі штучних сосняків міських лісів Києва. Науковий вісник НЛТУ України. 2015. Вип. 25.6. С. 71-78.

Лісовий кодекс України: Кодекс України від 21.01.1994 № 3852-XII

Оборська А.Е., Жила А.С., Матейко І.М., Жила Т.Б. Комунальні лісогосподарські підприємства і місцеві громади. Інформаційний довідник. К: «ЦП Компринт», 2017. 110 с.

Петиція №22/181324-еп. URL: https://petition.president.gov.ua/petition/181324 (дата звернення: 20.12.2022).

Печуляк В. П. Лісовий фонд чи лісові землі: проблемні питання понятійного апарату у сфері державного регулювання лісогосподарських відносин. Фінансове право. 2012. № 3. С. 38-42.

Про деякі заходи щодо збереження та відтворення лісів: Указ Президента України від 07.06.2021 № 228/2021

Про затвердження Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок: Постанова Кабінету Міністрів України від 16.05.2007 №733

Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України: Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 №105

Про місцеве самоврядування в України: Закон від 21.05.1997 № 280/97-ВР

Про особливості управління об’єктами державної власності в лісовій галузі та порядок утворення та діяльності спеціалізованого державного лісогосподарського акціонерного товариства «Ліси України»: проєкт Закону. URL: https://forest.gov.ua/regulyatorna-diyalnist/proekti-regulyatornih-aktiv/13122022-povidomlennya-pro-oprilyudnennya-proyektu-zakonu-ukrayini-pro-osoblivosti-upravlinnya-obyektami-derzhavnoyi-vlasnosti-v-lisovij-galuzi-ta-poryadok-utvorennya-ta-diyalnosti-specializovanogo-derzhavnogo-lisogospodarskogo-akcionernogo-tovaristva-lisi-ukrayini (дата звернення 20.01.2023)

Про схвалення Стратегії державної стратегії управління лісами України до 2035 р: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 №1777-р

Свинтух М. Б. Правове регулювання земель лісового фонду. Український журнал прикладної економіки. 2016. Т. 1, № 1. С. 163-170

Смолярчук Р. Ф. Проблеми формування і розвитку права комунальної власності на ліси в Україні. Вісник Одеського національного університету. Серія : Правознавство. 2018. Т. 23, Вип. 2. С. 35-44.

Степська О. В., Заверюха М.М. Ліс як об’єкт правового регулювання в лісовому та земельному законодавстві України. Часопис Київського університету права. 2016. № 2. С. 281-285.

Шубалий О. Пріоритетні напрями розвитку інституту власності на лісові землі. Економіст. 2017. № 12. С. 35-39.

Юрчишин Н. Г. Сучасний стан та перспективи реформування інституту права власності на ліси в Україні. Актуальні проблеми держави і права. 2012. Вип. 64. С. 396-402.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-08