ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35432/tisb292023289078

Ключові слова:

молодь, участь, публічне управління, євроінтеграція, молодіжна політика, механізми забезпечення

Анотація

Стаття присвячена теоретичному обґрунтуванню публічного управління молодіжною політикою та розробці практичних рекомендацій із визначення пріоритетних напрямів та шляхів їх вдосконалення в умовах євроінтеграції України.

Розкрито сутність забезпечення діяльності молоді у публічному управлінні. Досліджено європейські стандарти забезпечення участі молоді в публічному управлінні. Охарактеризовано механізми забезпечення і стан діяльності молоді в публічному управлінні країн-членів ЄС та України, здійснено їх порівняльний аналіз. Запропоновано напрями вдосконалення публічного управління молодіжною політикою України в умовах євроінтеграції на найближчі роки, якими мають стати:   забезпечення фінансової підтримки діяльності молоді в публічному управлінні, розвиток молодіжної інфраструктури, запровадження дієвої інформаційної політики, розвиток навичок щодо участі молоді в публічному управлінні.

Посилання

Література

Головатий М. Ф. Соціологія молоді: Курс лекцій. Київ, 2006. 304 с.

Кербаль М. Зарубіжний досвід формування нормативно–правової бази щодо молодіжної політики. С. 123-129. URL: http://lib.chdu.edu.ua/pdf/ukrpolituk/3/15.pdf

Коваль Г. В. Розвиток державної молодіжної політики: теорія, методолгія, механізми реалізації [монографія] / Г. В. Коваль. Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. 432 с.

Молодіжний і дитячий рух в Україні: історія та генезиз / уклад.: В. В. Барабаш, О. О. Булавін. Київ, 1993. 117 с.

Молодь Києва: вироблення ефективної політики у відповідь на виклики часу. Інформаційно-аналітичне дослідження. Лабораторія законодавчих ініціатив. К., 2006. URL: http://www.parlament.org.ua/docs/files/8/1164030465_ans.pdf

Молодь України – 2015 : Міністерство молоді та спорту України за підтримки системи ООН в Україні. Київ, 2015. 88 с. URL: https://www.gfk.com/fileadmin/user_upload/dyna_content/UA/Molod_Ukraine_ 2015_UA.pdf

Овчар О. М., Галаган М. О. Сучасні тенденції молодіжної політики Європейського Союзу: досвід для України. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/e journals/tppd/20107/zmist/R_2/11Ovchar.pdf

Публічна політика та управління: наук. розробка / авт. кол.: С. О. Телешун, О. Р. Титаренко, С. В. Ситник, С. І. Вировий. К.: НАДУ, 2010. 36 с.

Социология молодежи / под ред. проф. В. Т. Лисовского. СПб., 1996. 362 с

Участь громадськості в процесі прийняття рішень. Огляд стандартів та практик у країнах-членах Ради Європи. URL: http://ecnl.org/wpcontent/uploads/2016/08/Overview-of- participation-standarts_Ukr.pdf

Хохич І. Активізація співпраці молоді з органами влади: державноуправлінський аспект. Державне управління та місцеве самоврядування, 2013. Вип. 4 (19). С. 168-176

EuroDesk. URL: http://www.eurodesk.org/

European Knowledge Centreon Youth Policy. URL: http://pjpeu.coe.int/en/web/youth-partnership/knowledge-/-ekcyp

OnrenewedframeworkforEuropeancooperationintheyouthfield(2010-2018):

Councilresolutionof 27.11.2009. URL: http://ec.europa.eu /youth/pdf/doc1648_en.pdf

On the European Union Youth Strategy 2019-2027 (Adoption): Resolution 13940/18. URL: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14080-2018- INIT/en/pdf

Statute of the European Youth Centre and the Statute of the European Youth Foundation: Council of Europe, Committee of Ministers Resolution (98) 31. URL: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=512499&BackColorInternet=9999CC&Bac kColor Intranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75

References

Holovatyi M. F. Sotsiolohiia molodi: Kurs lektsii. Kyiv, 2006. 304 s.

Kerbal M. Zarubizhnyi dosvid formuvannia normatyvno–pravovoi bazy shchodo molodizhnoi polityky. S. 123-129. URL: http://lib.chdu.edu.ua/pdf/ukrpolituk/3/15.pdf

Koval H. V. Rozvytok derzhavnoi molodizhnoi polityky: teoriia, metodolhiia, mekhanizmy realizatsii [monohrafiia] / H. V. Koval. Mykolaiv : Vyd-vo ChDU im. Petra Mohyly, 2013. 432 s.

Molodizhnyi i dytiachyi rukh v Ukraini: istoriia ta henezyz / uklad.: V. V. Barabash, O. O. Bulavin. Kyiv, 1993. 117 s.

Molod Kyieva: vyroblennia efektyvnoi polityky u vidpovid na vyklyky chasu. Informatsiino-analitychne doslidzhennia. Laboratoriia zakonodavchykh initsiatyv. K., 2006. URL: http://www.parlament.org.ua/docs/files/8/1164030465_ans.pdf

Molod Ukrainy – 2015 : Ministerstvo molodi ta sportu Ukrainy za pidtrymky systemy OON v Ukraini. Kyiv, 2015. 88 s. URL: https://www.gfk.com/fileadmin/user_upload/dyna_content/UA/Molod_Ukraine_ 2015_UA.pdf

Ovchar O. M., Halahan M. O. Suchasni tendentsii molodizhnoi polityky Yevropeiskoho Soiuzu: dosvid dlia Ukrainy. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/e journals/tppd/20107/zmist/R_2/11Ovchar.pdf

Publichna polityka ta upravlinnia: nauk. rozrobka / avt. kol.: S. O. Teleshun, O. R. Tytarenko, S. V. Sytnyk, S. I. Vyrovyi. K.: NADU, 2010. 36 s.

Sotsyolohyia molodezhy / pod red. prof. V. T. Lysovskoho. SPb., 1996. 362 s

Uchast hromadskosti v protsesi pryiniattia rishen. Ohliad standartiv ta praktyk u krainakh-chlenakh Rady Yevropy. URL: http://ecnl.org/wpcontent/uploads/2016/08/Overview-of- participation-standarts_Ukr.pdf

Khokhych I. Aktyvizatsiia spivpratsi molodi z orhanamy vlady: derzhavnoupravlinskyi aspekt. Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia, 2013. Vyp. 4 (19). S. 168-176

EuroDesk. URL: http://www.eurodesk.org/

European Knowledge Centreon Youth Policy. URL: http://pjpeu.coe.int/en/web/youth-partnership/knowledge-/-ekcyp

On renewed frame work for European cooperation in the youth field(2010-2018):

Council resolution of 27.11.2009. URL: http://ec.europa.eu /youth/pdf/doc1648_en.pdf

On the European Union Youth Strategy 2019-2027 (Adoption): Resolution 13940/18. URL: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14080-2018- INIT/en/pdf

Statute of the European Youth Centre and the Statute of the European Youth Foundation: Council of Europe, Committee of Ministers Resolution (98) 31. URL: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=512499&BackColorInternet=9999CC&Bac kColor Intranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-01

Номер

Розділ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ