ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Катерина Мануілова доцент кафедри публічного управління та адміністрування Одеського національного технологічного університету, д.держ.упр., Україна https://orcid.org/0000-0002-0721-7232
  • Василь Мужайло доцент кафедри публічного управління та адміністрування Одеського національного технологічного університету, к.е.н., Україна https://orcid.org/0000-0001-8283-0988
  • Анастасія Вербицька магістр 2 курсу навчання кафедри публічного управління та адміністрування Одеського національного технологічного університету, асистент лікаря у відділенні медичної візуалізації Medical Spectrim Twente (м. Енсхеде, Нідерланди), Нідерланди https://orcid.org/0000-0001-9299-1742

DOI:

https://doi.org/10.35432/tisb292023289087

Ключові слова:

державна політика, управління, охорона здоров’я, реорганізація, реформа медичної галузі, оптимізація, удосконалення

Анотація

Визначені проблеми реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я, обґрунтовано шляхи розв'язання цих проблем та встановлені напрямки подальших досліджень. Проаналізовано нормативно-правову базу з охорони здоров’я, досліджено результати Національної політики охорони здоров'я; виявлено сучасні проблеми та перспективи розвитку системи охорони здоров'я. Досліджено особливості оптимізації закладів охорони здоров’я України, що надають невідкладну, первинну, вторинну та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу. Розглянуто витрати на охорону здоров'я. З’ясовано, як витрати на охорону здоров’я в різних країнах впливають на тривалість життя населення.

Наголошено, що система охорони здоров'я України потребує особливої уваги та державної підтримки у сучасних умовах. Реформи у сфері охорони здоров'я мають бути спрямовані на удосконалення чинної нормативно-правової бази.

Перелік платних послуг (так звані «медичні послуги другорядного значення», «парамедичні послуги») та умови запровадження медичного страхування мають бути встановлені на законодавчому рівні.

Слід розв’язати проблему створення інституту сімейної медицини.

Необхідно розробити й ухвалити довгострокову національну програму реформування системи охорони здоров'я України.

Створити правові, економічні й адміністративні механізми реалізації конституційних прав громадян України на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування.

Забезпечити гарантований рівень безоплатної належної медичної допомоги медичної допомоги в межах, визначених законом; створити контрольований державою ринок платних медичних послуг; на державному рівні створити сприятливі умови для розвитку всіх форм власності вітчизняних закладів охорони здоров'я; створити на державному рівні сприятливі умови для задоволення потреб населення в медичній допомозі; впровадження у державі програм спрямованих на соціально-економічне стимулювання здорового способу життя; а також на правове регулювання питань пов’язаних з обмеженням реклами алкоголю, тютюну та інших шкідливих для здоров'я речовин.

Ухвалення міністерством охорони здоров’я України цих нормативно-правових актів забезпечить системний та узгоджений підхід до охорони здоров'я нашої держави та сприятиме поліпшенню загального стану здоров'я населення.

Місцеві органи влади та органи місцевого самоврядування мають стати ключовою ланкою, які будуть впроваджувати на місцях (регіон, область, громада) з урахуванням місцевих особливостей державну реформу в галузі охорони здоров’я.

Посилання

Література

Завдання та шляхи реалізації реформи системи охорони здоров‘я [Електроннийресурс]. Режим доступу доресурсу: https://uozter.gov.ua/ua/363-zavdannya-ta-shlyahi-realizacii-reformuvannya- galuzi.

Звіт НСЗУ за 2021 рік [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://nszu.gov.ua/storage/files/book-ua.pdf?1667231113

Правові засади реформування галузі охорони здоров’я: стан, проблеми, перспективи розвитку [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://minjust.gov.ua/m/str_6764

Конституція України [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-

%D0%B2%D1%80/paran4324#n4324.

Указ Президента України "Про Концепцію розвитку охорони здоров'я населення України" [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1313/2000#Text.

Паспорт Одеської області 2020 рік [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:https://oda.od.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/pasport-oblasty- 2020_compressed.pdf

Законі України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення” [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2168-19#Text

Charted: Healthcare Spending and Life Expectancy, by Country. Thruman Du [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.visualcapitalist.com/cp/healthcare-spending-versus-life-expectancy-by-country/

World Bank Open Data [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: data.worldbank.org

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text

References

Tasks and ways of implementing the reform of the health care system [Electronic resource] - Mode of access to the resource: https://uozter.gov.ua/ua/363-zavdannya-ta-shlyahi-realizacii-reformuvannya-galuzi.

Report of NSZU for 2021 [Electronic resource] – Resource access mode: https://nszu.gov.ua/storage/files/book-ua.pdf?1667231113

Legal principles of reforming the health care industry: state, problems, prospects for development [Electronic resource] - Mode of access to the resource: https://minjust.gov.ua/m/str_6764

The Constitution of Ukraine [Electronic resource] – Mode of access to the resource: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80/paran4324#n4324.

Decree of the President of Ukraine "On the Concept of the Development of Health Care of the Population of Ukraine" [Electronic resource] - Mode of access to the resource: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1313/2000#Text.

Passport of Odesa Oblast 2020 [Electronic resource] – Resource access mode: https://oda.od.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/pasport-oblasty-2020_compressed.pdf

The Law of Ukraine «On State Financial Guarantees of Medical Services of the Population»" [Electronic resource] - Mode of access to the resource: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2168-19#Text

Charted: Healthcare Spending and Life Expectancy, by Country. Thruman Du [Electronic resource] - Resource access mode: https://www.visualcapitalist.com/cp/healthcare-spending-versus-life-expectancy-by-country/

World Bank Open Data [Electronic resource] - Mode of access to the resource: data.worldbank.org

Law of Ukraine "On Local Self-Government in Ukraine" [Electronic resource] - Resource access mode: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80# Text

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-01

Номер

Розділ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ