ВПЛИВ АМБІВАЛЕНТНОЇ ПОЛІТИЧНОСТІ НА РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНОЇ ДОВІРИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Автор(и)

  • Марина Назаренко старший викладач кафедри публічного управління та адміністрування Вінницького державного університету імені Михайла Коцюбинського, к.держ.упр., Україна https://orcid.org/0000-0003-2116-754X

DOI:

https://doi.org/10.35432/tisb292023289089

Ключові слова:

політична довіра, влада, громадянське суспільство, амбівалентна політичність

Анотація

У статті з’ясовано, що основною передумовою для існування демократії в Україні та успішного функціонування політичної системи суспільства є політична довіра громадян. Запропоновано визначення поняття «політична довіра». Проаналізовано рівень довіри до політичних інституцій та їх представників в Україні протягом 1994-2023 років. Визначено основні причини низького рівня політичної довіри. Обґрунтовано передумови виникнення амбівалентності політичної та її вплив на розвиток політичної довіри в сучасних умовах. Рекомендовано основні заходи щодо підвищення рівня політичної довіри громадян в умовах демократизації.

Посилання

Література

Агапченко І.В. Дослідження категорії довіри у міждисциплінарному підході. URL: https://revolution.allbest.ru/psychology/01213251_0.html

Всі дані виборів в одному інтерфейсі. URL: https://ukr.vote/uk/elections/5/ukraine

В Україні зросла довіра до Президента. Офіц.сайт Укрінформ. 2023. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3659079-v-ukraini-zrosla-dovira-do-prezidenta.html

Карнаух А. А. Осмислення понять «довіра» та «політична довіра» у політичній науці/ Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова URL: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/29601/Karnayh_Zaichenko.pdf? sequence= 1&isAllowed=y.

Козлов Н.І. Довіра між людьми: де розумні межі? Психологіс. Енциклопедія практичної психології. URL: http://psychologis.com.ua/ doverie_mezhdu_ lyudmi_dvoe_zn__gde_razumnye_granicy_vop_zn_.htm

Корж І.Ф. Амбівалентність функціонування публічної влади в Україні. Інформація і право. № 4 (39). 2021. URL: file:///C:/Users/38097/ Downloads/248545-%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96-570639-1-10-20211222%20(5).pdf

Крутій О. М. Політичний діалог як чинник довіри народу до влади. Інвестиції: практика та досвід. № 5. 2012. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/5_2012/27.pdf

Лісиєнко О. Динаміка політичного капіталу в Україні. URL: https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/liseenko_dynamika.pdf

Михайлич О. В. Амбівалентність політична. Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Амбівалентність політична

Назаренко М., Левицький А. Сучасний стан та шляхи вдосконалення політичної довіри в умовах демократизації. Публічне управління і право: історія, теорія, практика. Вип. 1. 2021. С. 48-54.

Оцінка ситуації в країні, довіра до інститутів суспільства та політиків, електоральні орієнтації громадян. Український центр економічних та політичних досліджень ім. О. Разумкова. 2021. URL: https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni–doslidzhennia/otsinka–sytuatsii–v–kraini–dovira–do–.

Оцінка громадянами першого року діяльності Президента та нової влади // Український центр економічних та політичних досліджень ім. О. Разумкова. 2021. URL: https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/otsinka-gromadianamy-pershogo-roku-diialnosti-prezydenta-ta-novoi-vlady-kviten-2020r

Погорєлий С.С. Довіра до державної влади як категорія політичного управління. Серія: Державне управління, № 3. 2010 р. URL: http://pa.stateandregions.zp.ua/archive/3_2010/19.pdf

Сердюк О.В., Огай М.Ю. Всеукраїнське опитування громадян щодо демократичних змін у політичних та суспільних сферах, судової реформи та процесу очищення влади в Україні / Узагальнюючі результати дослідження 2016 року та порівняння з даними за 2015 рік. 2016. URL: https://newjustice.org.ua/wp-content/uploads/2018/05/FAIR_LustrSurvey_Summary _2016_UKR.pdf

Соціологічні та маркетингові дослідження. Київський міжнародний інститут соціології. URL: http://www.kiis.com.ua/ind ex.php?lang=ukr&cat=about

Українці мають найнижчий у світі рівень довіри до влади (світова преса). URL: https://www.radiosvoboda.org/a/press-review/29834173.html

Урсуленко К.В. Довіра соціальна. Енциклопедія сучасної України. 2008. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=20476

Федорів Т. Довіра як методологічна основа формування репутації органів державної влади. Економiка та держава. 2013. Вип. 2. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/2_2013/35.pdf

Хижняк О.В. Культура довіри в рекламі та PR технологіях: практикум. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. 2017. 96 с.

Чабанна М. Довіра до політичних інститутів: передумови та наслідки для демократії. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/149240914.pdf

Червоненко В. П’ять президентів України: чим вони запам’яталися. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/features-48188256

References

Ahapchenko I.V. Doslidzhennya katehoriyi doviry u mizhdystsyplinarnomu pidkhodi. URL: https://revolution.allbest.ru/psychology/01213251_0.html

Vsi dani vyboriv v odnomu interfeysi. URL: https://ukr.vote/uk/elections/5/ukraine

V Ukrayini zrosla dovira do Prezydenta. Ofits.sayt Ukrinform. (2023). URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3659079-v-ukraini-zrosla-dovira-do-prezidenta.html

Karnaukh A. A. Osmyslennya ponyatʹ «dovira» ta «politychna dovira» u politychniy nautsi/ Naukovyy chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova URL: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/29601/Karnayh_Zaichenko.pdf? sequence= 1&isAllowed=y.

Kozlov N.I. Dovira mizh lyudʹmy: de rozumni mezhi? Psykholohis. Entsyklopediya praktychnoyi psykholohiyi. URL: http://psychologis.com.ua/ doverie_mezhdu_ lyudmi_dvoe_zn__gde_razumnye_granicy_vop_zn_.htm

Korzh I.F. Ambivalentnistʹ funktsionuvannya publichnoyi vlady v Ukrayini. Informatsiya i pravo (2021). № 4 (39). URL: file:///C:/Users/38097/ Downloads/248545-%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96-570639-1-10-20211222%20(5).pdf

Krutiy O. M. Politychnyy dialoh yak chynnyk doviry narodu do vlady. Investytsiyi: praktyka ta dosvid. № 5. 2012. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/5_2012/27.pdf

Lisyyenko O. Dynamika politychnoho kapitalu v Ukrayini.(2018) URL: https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/liseenko_dynamika.pdf

Mykhaylych O. V. Ambivalentnistʹ politychna. Velyka ukrayinsʹka entsyklopediya. URL: https://vue.gov.ua/Ambivalentnistʹ politychna

Nazarenko M., Levytsʹkyy A. Suchasnyy stan ta shlyakhy vdoskonalennya politychnoyi doviry v umovakh demokratyzatsiyi. Publichne upravlinnya i pravo: istoriya, teoriya, praktyka. (2021).

Otsinka sytuatsiyi v krayini, dovira do instytutiv suspilʹstva ta politykiv, elektoralʹni oriyentatsiyi hromadyan. Ukrayinsʹkyy tsentr ekonomichnykh ta politychnykh doslidzhenʹ im. O. Razumkova. (2021). URL: https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni–doslidzhennia/otsinka–sytuatsii–v–kraini–dovira–do–.

Otsinka hromadyanamy pershoho roku diyalʹnosti Prezydenta ta novoyi vlady // Ukrayinsʹkyy tsentr ekonomichnykh ta politychnykh doslidzhenʹ im. O. Razumkova. (2021). URL: https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/otsinka-gromadianamy-pershogo-roku-diialnosti-prezydenta-ta-novoi-vlady-kviten-2020r

Pohoryelyy S.S. Dovira do derzhavnoyi vlady yak katehoriya politychnoho upravlinnya. Seriya: Derzhavne upravlinnya, № 3. 2010 r. URL: http://pa.stateandregions.zp.ua/archive/3_2010/19.pdf

Serdyuk O.V., Ohay M.YU. Vseukrayinsʹke opytuvannya hromadyan shchodo demokratychnykh zmin u politychnykh ta suspilʹnykh sferakh, sudovoyi reformy ta protsesu ochyshchennya vlady v Ukrayini / Uzahalʹnyuyuchi rezulʹtaty doslidzhennya 2016 roku ta porivnyannya z danymy za 2015 rik. 2016. URL: https://newjustice.org.ua/wp-content/uploads/2018/05/FAIR_LustrSurvey_Summary _2016_UKR.pdf

Sotsiolohichni ta marketynhovi doslidzhennya. Kyyivsʹkyy mizhnarodnyy instytut sotsiolohiyi. URL: http://www.kiis.com.ua/ind ex.php?lang=ukr&cat=about

Ukrayintsi mayutʹ naynyzhchyy u sviti rivenʹ doviry do vlady (svitova presa). URL: https://www.radiosvoboda.org/a/press-review/29834173.html

Ursulenko K.V. Dovira sotsialʹna. Entsyklopediya suchasnoyi Ukrayiny. 2008. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=20476

Fedoriv T. Dovira yak metodolohichna osnova formuvannya reputatsiyi orhaniv derzhavnoyi vlady. Ekonomika ta derzhava. 2013. Vyp. 2. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/2_2013/35.pdf

Khyzhnyak O.V. Kulʹtura doviry v reklami ta PR tekhnolohiyakh: praktykum. Kharkivsʹkyy natsionalʹnyy universytet imeni V.N. Karazina. 2017. 96 s.

Chabanna M. Dovira do politychnykh instytutiv: peredumovy ta naslidky dlya demokratiyi. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/149240914.pdf

Chervonenko V. Pʺyatʹ prezydentiv Ukrayiny: chym vony zapamʹyatalysya. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/features-48188256

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-01

Номер

Розділ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ