НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕХАНІЗМІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ПРОФЕСІЙНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Юрій Чорниш провідний фахівець відділу персоналу Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, Україна https://orcid.org/0000-0003-0578-7351

DOI:

https://doi.org/10.35432/tisb292023289121

Ключові слова:

державна служба, державний службовець, професійна відповідальність державного службовця, публічне управління, публічного управління

Анотація

В статті виокремлено напрямки підвищення ефективності механізмів публічного управління формуванням професійної відповідальності державного службовця: 1) формування моделі публічного управління на основі принципів належного врядування «Good Governance» (інкорпорація принципів належного врядування в національну систему державної служби; залучення громадськості до ухвалення і прийняття управлінських рішень через інструменти громадського контролю; орієнтація державної служби на суб’єкт-суб’єктну взаємодію «державний службовець - громадянин (бізнес, громадські організації)»); 2) професіоналізація державної служби з урахуванням світового і європейського досвіду (модернізація професійної освіти і навчання державних службовців – стандартизація освітніх програм і профілю компетентностей, стажування і практична підготовка, врахування індивідуальних потреб державних службовців у професійному розвитку; інкорпорація зарубіжного досвіду професійного навчання і підготовки державних службовців); 3) адаптація державної служби до вимог ЄС (адаптація законодавства щодо функціонування державної служби до вимог ЄС; удосконалення законодавчого забезпечення юридичної відповідальності державних службовців; створення Етичного Кодексу державного службовця із врахуванням європейського досвіду); 4) модернізація системи управління персоналом в державній службі (удосконалення національного законодавства у сфері забезпечення діяльності служби управління персоналом; удосконалення процесу оцінювання діяльності державних службовців як підвищення ефективності мотиваційних і професійно-освітніх механізмів формування професійної відповідальності державного службовця; упровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами в державній службі); 5) формування ефективної системи протидії корупції (створення ефективної системи репресивних і превентивних механізмів протидії корупції; розробка стандартів доброчесної і етичної поведінки державних службовців).

Посилання

Література

Авербух Г.М., Сухорукова А.Л. Шляхи підвищення ефективності та дієвості механізмів управління персоналом публічної служби в контексті європейської інтеграції. Публічне урядування. 2022. № 3(28). С. 10-16.

Алюшина Н.О. Супровід процесу управління персоналом у державних органах влади в умовах глобальних викликів: науково-методичний аспект. Збірник тез учасників міжнародного круглого столу «Модернізація професійної підготовки державних службовців в умовах глобальних викликів та сучасних змін в суспільстві, 08 лип. 2021 р., м. Київ. Київ : Навч.-наук. ін-т публ. упр. та держ. служби Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка, 2021. С. 5-6.

Безена І.М., Сиченко В.В., Рибкіна С.О. Механізми демократизації публічного управління і кар’єрний розвиток посадовців органів влади: регіональний аспект. Публічне управління та митне адміністрування. 2020. №2 (25). С. 50-57.

Гончарук Н.Т., Прудиус Л.В. Модернізація державної служби та управління людськими ресурсами в Україні. Аспекти публічного управління. 2018. №-2. Т.6. С. 42-51.

Запобігання та протидія корупції : навч. посіб. / А.М. Михненко та ін. ; за ред. А.М. Михненка ; Акад. фін. упр. Вид. 4-те, переробл. й доповн. Київ : Акад. фін. упр., 2013. 664 с.

Кійко Л. Професіоналізація державних службовців: теоретичний аспект. URL: www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Edu/2010_23/fail/Kiyko.pdf.

Кікалішвілі М.В. Світові моделі стратегії протидії корупційній злочинності. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2019. № 41. Т. 2. С. 79-83.

Козак І.П. Держава як суб’єкт реалізації інституційних змін у сфері публічного управління. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Державне управління. 2020. Т.31(70). №3. С. 11-17.

Мельник В.І. Управління персоналом в системі державної служби в Україні : дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії. 28 Публічне управління та адмініструванн. Одеса, 2022. 289 с.

Подольчак Н.Ю, Хім М.К. Міжнародні інтегральні показники оцінки ефективності роботи державних службовців у країнах ЄС. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія “Проблеми економіки та управління”. 2020. №2(8). С. 59-70.

Пухкал О.Г. Модернізація системи професійного навчання публічних службовців в контексті розвитку громадянського суспільства в Україні. Збірник тез учасників міжнародного круглого столу «Модернізація професійної підготовки державних службовців в умовах глобальних викликів та сучасних змін в суспільстві, 08 лип. 2021 р., м. Київ. Київ : Навч.-наук. ін-т публ. упр. та держ. служби Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка, 2021. С. 39-41.

Сивак Т.В. Формування системи професійної публічної служби в Україні: пріоритетні напрями. Збірник тез учасників міжнародного круглого столу «Модернізація професійної підготовки державних службовців в умовах глобальних викликів та сучасних змін в суспільстві, 08 лип. 2021 р., м. Київ. Київ : Навч.-наук. ін-т публ. упр. та держ. служби Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка, 2021. С. 150-151.

Чальцева О.М., Швець К.А. Досвід застосування сучасних концепцій та моделей публічного управління у перехідних системах. Політичне життя. 2021. №1. С. 58-65.

Чаркіна А.О. Адаптація державної служби України до вимог ЄС: нормативно-правовий вимір: дис. …канд.наук з державного управління; спец. – 25.00.03; Дніпро, 2018. 255 с.

References

Averbukh H.M., Sukhorukova A.L. Shliakhy pidvyshchennia efektyvnosti ta diievosti mekhanizmiv upravlinnia personalom publichnoi sluzhby v konteksti yevropeiskoi intehratsii. Publichne uriaduvannia. 2022. № 3(28). S. 10-16.

Aliushyna N.O. Suprovid protsesu upravlinnia personalom u derzhavnykh orhanakh vlady v umovakh hlobalnykh vyklykiv: naukovo-metodychnyi aspekt. Zbirnyk tez uchasnykiv mizhnarodnoho kruhloho stolu «Modernizatsiia profesiinoi pidhotovky derzhavnykh sluzhbovtsiv v umovakh hlobalnykh vyklykiv ta suchasnykh zmin v suspilstvi, 08 lyp. 2021 r., m. Kyiv. Kyiv : Navch.-nauk. in-t publ. upr. ta derzh. sluzhby Kyiv. nats. un-tu imeni Tarasa Shevchenka, 2021. S. 5-6.

Bezena I.M., Sychenko V.V., Rybkina S.O. Mekhanizmy demokratyzatsii publichnoho upravlinnia i kariernyi rozvytok posadovtsiv orhaniv vlady: rehionalnyi aspekt. Publichne upravlinnia ta mytne administruvannia. 2020. №2 (25). S. 50-57.

Honcharuk N.T., Prudyus L.V. Modernizatsiia derzhavnoi sluzhby ta upravlinnia liudskymy resursamy v Ukraini. Aspekty publichnoho upravlinnia. 2018. №-2. T.6. S. 42-51.

Zapobihannia ta protydiia koruptsii : navch. posib. / A.M. Mykhnenko ta in. ; za red. A.M. Mykhnenka ; Akad. fin. upr. Vyd. 4-te, pererobl. y dopovn. Kyiv : Akad. fin. upr., 2013. 664 s.

Kiiko L. Profesionalizatsiia derzhavnykh sluzhbovtsiv: teoretychnyi aspekt. URL: www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Edu/2010_23/fail/Kiyko.pdf.

Kikalishvili M.V. Svitovi modeli stratehii protydii koruptsiinii zlochynnosti. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Ser.: Yurysprudentsiia. 2019. № 41. T. 2. S. 79-83.

Kozak I.P. Derzhava yak subiekt realizatsii instytutsiinykh zmin u sferi publichnoho upravlinnia. Vcheni zapysky TNU imeni V.I. Vernadskoho. Seriia: Derzhavne upravlinnia. 2020. T.31(70). №3. S. 11-17.

Melnyk V.I. Upravlinnia personalom v systemi derzhavnoi sluzhby v Ukraini : dysertatsiia na zdobuttia naukovoho stupenia doktora filosofii. 28 Publichne upravlinnia ta administruvann. Odesa, 2022. 289 s.

Podolchak N.Iu, Khim M.K. Mizhnarodni intehralni pokaznyky otsinky efektyvnosti roboty derzhavnykh sluzhbovtsiv u krainakh YeS. Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”. Seriia “Problemy ekonomiky ta upravlinnia”. 2020. №2(8). S. 59-70.

Pukhkal O.H. Modernizatsiia systemy profesiinoho navchannia publichnykh sluzhbovtsiv v konteksti rozvytku hromadianskoho suspilstva v Ukraini. Zbirnyk tez uchasnykiv mizhnarodnoho kruhloho stolu «Modernizatsiia profesiinoi pidhotovky derzhavnykh sluzhbovtsiv v umovakh hlobalnykh vyklykiv ta suchasnykh zmin v suspilstvi, 08 lyp. 2021 r., m. Kyiv. Kyiv : Navch.-nauk. in-t publ. upr. ta derzh. sluzhby Kyiv. nats. un-tu imeni Tarasa Shevchenka, 2021. S. 39-41.

Syvak T.V. Formuvannia systemy profesiinoi publichnoi sluzhby v Ukraini: priorytetni napriamy. Zbirnyk tez uchasnykiv mizhnarodnoho kruhloho stolu «Modernizatsiia profesiinoi pidhotovky derzhavnykh sluzhbovtsiv v umovakh hlobalnykh vyklykiv ta suchasnykh zmin v suspilstvi, 08 lyp. 2021 r., m. Kyiv. Kyiv : Navch.-nauk. in-t publ. upr. ta derzh. sluzhby Kyiv. nats. un-tu imeni Tarasa Shevchenka, 2021. S. 150-151.

Chaltseva O.M., Shvets K.A. Dosvid zastosuvannia suchasnykh kontseptsii ta modelei publichnoho upravlinnia u perekhidnykh systemakh. Politychne zhyttia. 2021. №1. S. 58-65.

Charkina A.O. Adaptatsiia derzhavnoi sluzhby Ukrainy do vymoh YeS: normatyvno-pravovyi vymir: dys. …kand.nauk z derzhavnoho upravlinnia; spets. – 25.00.03; Dnipro, 2018. 255 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-01