ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Оксана Орел аспірант кафедри соціально-гуманітарних наук Навчально-наукового інституту публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка», Ukraine https://orcid.org/0009-0004-7587-0470

DOI:

https://doi.org/10.35432/tisb292023289123

Ключові слова:

євроінтеграція, державне управління, розвиток громад, децентралізація, місцева демократія

Анотація

Прагнення України досягти європейських демократичних стандартів та зобов'язання в рамках Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом вимагають впровадження нових практик у взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Ці нові практики мають включати інструменти місцевої демократії, які довели свою ефективність у країнах Європейського Союзу. У цій статті автор доводить, що децентралізація в Україні продемонструвала численні історії успіху завдяки об'єднаним громадам та реалізованим ними проектам. Зростання місцевих бюджетів також свідчить про ефективність реформи. Однак головною особливістю децентралізації в Україні є зміна менталітету людей, адже вони зрозуміли, що можуть впливати на розвиток своїх громад. В результаті реформа перейшла в горизонтальну площину. Громади вже не очікують рішень згори, а ведуть діалог, радяться, вчаться на досягненнях і помилках один одного, рухаються вперед. Наразі в Україні налічується 368 об'єднаних територіальних громад. Надається державна підтримка добровільного об'єднання територіальних громад. Держава надає інформаційну, організаційну, методичну та фінансову підтримку добровільним об'єднанням територіальних громад. Розробка перспективних планів формування територій громад в регіонах України також є частиною державної підтримки. Обласні державні адміністрації розробляють перспективні плани відповідно до Методики, розробленої Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та затвердженої Кабінетом Міністрів України [1]. Після внесення змін до Бюджетного кодексу всі фінансові преференції, передбачені для новооб'єднаних територіальних громад, надаються шляхом формування об'єднаних територіальних громад відповідно до їх перспективного плану. Новий адміністративно-територіальний устрій має слугувати територіальною основою для формування децентралізованої системи територіального управління, забезпечення найбільш ефективного використання соціальних ресурсів, сталого економічного зростання на основі принципів сталого розвитку та покращення умов життя людей. Логіка системного підходу до адміністративно-територіальної реформи вимагає починати цей процес з реформи базового рівня – територіальних громад.

Посилання

Література

Про затвердження Методики розроблення, проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стра¬тегій розвитку та планів заходів з їх реалізації: Наказ Мініс¬терства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України від 31 березня 2016 року № 79. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0632-16.

Європейська хартія місцевого самоврядування, м. Страсбург, 15 жовтня 1985 р. : ратифіковано Законом № 452/97-ВР (452/97-ВР) від 15 липня 1997 р., підписано 6 листопада 1996 р. : офіц. пер. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi?nreg=994_036.

Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: Постанова КМУ від 01.04.2014 № 333-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80#Text

Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад: Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від 21 грудня 2022 року № 265. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265-2022-%D0%BF#Text

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text

Про добровільне об'єднання територіальних громад: Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19#Text

The Constitution of the Kingdom of Denmark. URL: https://www.constituteproject.org/constitution/Denmark_1953

Ткачук, А. Скандинавський шлях. Досвід реформ адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування в Данії та Швеції. 2015. Київ, Логос, 124 с.

Конституція України. URL: https://www.president.gov.ua/documents/constitution

References

Pro zatverdzhennia Metodyky rozroblennia, provedennia monitorynhu ta otsinky rezultatyvnosti realizatsii rehionalnykh stra¬tehii rozvytku ta planiv zakhodiv z yikh realizatsii : Nakaz Minis¬terstva rehionalnoho rozvytku, budivnytstva ta ZhKH Ukrainy vid 31 bereznia 2016 roku № 79. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0632-16.

Yevropeiska khartiia mistsevoho samovriaduvannia, m. Strasburh, 15 zhovtnia 1985 r. : ratyfikovano Zakonom № 452/97-VR (452/97-VR) vid 15 lypnia 1997 r., pidpysano 6 lystopada 1996 r. : ofits. per. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi?nreg=994_036.

Kontseptsiia reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia ta terytorialnoi orhanizatsii vlady v Ukraini: Postanova KMU vid 01.04.2014 № 333-r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80#Text

Deiaki pytannia deklaruvannia i reiestratsii mistsia prozhyvannia ta vedennia reiestriv terytorialnykh hromad: Nakaz Ministerstva rozvytku hromad ta terytorii Ukrainy vid 21 hrudnia 2022 roku № 265. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265-2022-%D0%BF#Text

Pro mistseve samovriaduvannia v Ukraini: Zakon Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text

Pro dobrovilne obiednannia terytorialnykh hromad: Zakon Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19#Text

The Constitution of the Kingdom of Denmark. URL: https://www.constituteproject.org/constitution/Denmark_1953

Tkachuk, A. Skandynavskyi shliakh. Dosvid reform administratyvno-terytorialnoho ustroiu ta mistsevoho samovriaduvannia v Danii ta Shvetsii. 2015. Kyiv, Lohos, 124 s.

Konstytutsiia Ukrainy. URL: https://www.president.gov.ua/documents/constitution

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-01