ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ В СТАРОСТИНСЬКИХ ОКРУГАХ

Автор(и)

  • Катерина Ровинська доцент кафедри державознавства, права та європейської інтеграції Навчально-наукового інституту публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка», к.держ.упр., доцент, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1334-3112
  • Юрій Ровинський професор кафедри державознавства, права та європейської інтеграції Навчально-наукового інституту публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка», д-р. юрид. наук, доцент, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6134-4825

DOI:

https://doi.org/10.35432/tisb292023289125

Ключові слова:

громадська безпека, децентралізація, об’єднана територіальна громада, старостинський округ, староста, поліцейський офіцер

Анотація

У статті актуалізуються питання викликів децентралізації України, зокрема інституалізація забезпечення громадської безпеки у старостинських округах. Досліджується поняття «громадська безпека» у законодавстві України як одне з пріоритетних завдань безпекових держаних органів, органів місцевого самоврядування у взаємодії із мешканцями старостинського округу. Встановлена понятійна розбіжність  у законодавстві «громадської безпеки» (Конституція України) та «публічної безпеки» (Закон України «Про національну поліцію»).

Проаналізовано інститут поліцейського офіцеру громади як ключового суб’єкта забезпечення громадської безпеки та порядку у старостинському окрузі та закцентувано увагу на особливих складових положення та статусу. Доведено, що на відміну від поліцейського відділення ефективність поліцейського офіцера залежить від довіри, авторитетності та доступності комунікації із ним мешканців старостинського округу.

Розглянуто закордонний досвід міжнародної моделі «community policing» як орієнтованого на громаду підходу в роботі поліції, який визнає, що ефективна поліційна діяльність залежить від допомоги й підтримки з боку громади і який ґрунтується на організованій інноваційними методами співпраці поліції і громади щодо спільного виявлення й вирішення проблем, які стоять перед громадою.

Посилання

Література

Волуйко О. М. Стратегія Community Policing: філософія, сутність, основні принципи та форми реалізації. Juris Europensis Scientia. 2020. № 4. С.122–126.

Гаврилюк Т. Становлення відносин між поліцією та населенням у європейських країнах: історичний досвід та сучасні тенденції. Вісник Академії управління МВС. 2010. № 3 (15). С. 56-63.

Конституція України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text

Копіна О. П. Діалог поліції та громади як соціальна технологія впровадження принципів community policing у місцевій громаді : метод. рек. / О. П. Копіна, О. С. Мірошник, О. О. Сердюк ; Фонд Місц. Демократії; Лаб. мир. рішень ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : [ХНУВС], 2018. – 124 с.

Поліцейська (адміністративна) діяльність : навч. посіб. / за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О. І. Безпалової ; [О. В. Джафарова, С. О. Шатрава та ін. ; передм. О. І. Безпалової] ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2020. – 396 с.

Поліцейський офіцер громади. Сайт Національної поліції України. Режим доступу: https://www.npu.gov.ua/diyalnist/reforma-policiyi/policejskij-oficer-gromadi

Поліцейський офіцер громади. Сайт Національної поліції. URL: https://www.npu.gov.ua/diyalnist/reforma-policiyi/policejskij-oficer-gromadi

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку інституту старост // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2021, № 39, ст.321 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1638-20#Text

Про місцеве самоврядування в Україні // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, № 24, ст.170 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/280/97-%D0%B2%D1%80#Text

Про національну безпеку // Відомості Верховної Ради України. 2018, № 31, ст.241. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469

Про національну поліцію // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 40-41, ст.379. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/580-19#Text

Стратегія національної безпеки України: затверджено Указом Президента України від 14 вересня 2020 року № 392/2020 URL: https://www.president.gov.ua/documents/3922020-35037

Nalla M. K. Democratic policing: a comparison of police officers’ perceptions of their role and functions in transitional societies. Journal of Criminal Justice and Security. 2009. Vol. 4. P. 520–535.

Sir Robert Peel’s Nine Principles of Policing. URL: https://www.nytimes.com/2014/04/16/nyregion/sirrobert-peels-nine-principles-of-policing.htmll.

References

Voluiko O. M. Stratehiia Community Policing: filosofiia, sutnist, osnovni pryntsypy ta formy realizatsii. Juris Europensis Scientia. 2020. № 4. S.122–126.

Havryliuk T. Stanovlennia vidnosyn mizh politsiieiu ta naselenniam u yevropeiskykh krainakh: istorychnyi dosvid ta suchasni tendentsii. Visnyk Akademii upravlinnia MVS. 2010. № 3 (15). S. 56-63.

Konstytutsiia Ukrainy // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), 1996, № 30, st. 141. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text

Kopina O. P. Dialoh politsii ta hromady yak sotsialna tekhnolohiia vprovadzhennia pryntsypiv community policing u mistsevii hromadi : metod. rek. / O. P. Kopina, O. S. Miroshnyk, O. O. Serdiuk ; Fond Mists. Demokratii; Lab. myr. rishen ; Kharkiv. nats. un-t vnutr. sprav. – Kharkiv : [KhNUVS], 2018. – 124 s.

Politseiska (administratyvna) diialnist : navch. posib. / za zah. red. d-ra yuryd. nauk, prof. O. I. Bezpalovoi ; [O. V. Dzhafarova, S. O. Shatrava ta in. ; peredm. O. I. Bezpalovoi] ; MVS Ukrainy, Kharkiv. nats. un-t vnutr. sprav. – Kharkiv : KhNUVS, 2020. – 396 s.

Politseiskyi ofitser hromady. Sait Natsionalnoi politsii Ukrainy. Rezhym dostupu: https://www.npu.gov.ua/diyalnist/reforma-policiyi/policejskij-oficer-gromadi

Politseiskyi ofitser hromady. Sait Natsionalnoi politsii. URL: https://www.npu.gov.ua/diyalnist/reforma-policiyi/policejskij-oficer-gromadi

Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo rozvytku instytutu starost // Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR), 2021, № 39, st.321 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1638-20#Text

Pro mistseve samovriaduvannia v Ukraini // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), 1997, № 24, st.170 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/280/97-%D0%B2%D1%80#Text

Pro natsionalnu bezpeku // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2018, № 31, st.241. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469

Pro natsionalnu politsiiu // Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR), 2015, № 40-41, st.379. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/580-19#Text

Stratehiia natsionalnoi bezpeky Ukrainy: zatverdzheno Ukazom Prezydenta Ukrainy vid 14 veresnia 2020 roku № 392/2020 URL: https://www.president.gov.ua/documents/3922020-35037

Nalla M. K. Democratic policing: a comparison of police officers’ perceptions of their role and functions in transitional societies. Journal of Criminal Justice and Security. 2009. Vol. 4. P. 520–535.

Sir Robert Peel’s Nine Principles of Policing. URL: https://www.nytimes.com/2014/04/16/nyregion/sirrobert-peels-nine-principles-of-policing.html.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-01