НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЗБЕРЕЖЕННЯ, РОЗВИТКУ ТА ВИКОРИСТАННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Автор(и)

  • Aлiнa Гаврашенко aспiрaнтка кафедри права, національної безпеки та європейської інтеграції Навчально-наукового інституту «Інститут державного управління» Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, м. Харків., Україна https://orcid.org/0000-0002-5884-4789

DOI:

https://doi.org/10.35432/tisb292023289126

Ключові слова:

культурна спадщина, культура, матеріальна культурна спадщина, нематеріальна культурна спадщина, природна спадщина, державна політика у сфері культури, збереження культурної спадщини, публічне управління, культурна політика

Анотація

Статтю присвячено проблематиці нормативно-правового забезпечення публічної політики у сфері, розвитку та використання культурної спадщини. Досліджено сучасний стан законодавства у сфері збереження, розвитку та використання культурної спадщини. Наведено огляд відповідних напрацювань, що здійснюються у зазначеному напрямку. Досліджено європейський досвід та запропоновано рекомендації для практичного використання в контексті нормативно-правового забезпечення щодо збереження, розвитку та використання культурної спадщини. Визначено, що наразі Україна не має єдиного комплексного нормативно-правового акту, який враховуватиме всі ключові правові питання, пов'язані з культурною спадщиною, а багаторічне зволікання із приєднанням України до базових міжнародних конвенцій, стало наслідком помітного відставання від загальноєвропейських нормативно-правових тенденцій щодо спадщини.

В контексті інтеграції українського культурного простору в загальноєвропейський культурний ландшафт надзвичайної актуальності набуває культура та все, що з нею пов’язано. Досліджено та доведено, що зміцнення культурного потенціалу та реформування нормативно-правового забезпечення сфери культури сприятиме підвищенню інвестиційної привабливості України та становлять основу для стійкого соціально-економічного розвитку в країні. Правові основи суспільних відносин у цій сфері як об’єкта публічного управління в цілому характеризуються повнотою та системністю, однак, в той же час потребують подальшого удосконалення, як необхідної передумови підвищення рівня ефективної діяльності органів влади.

Посилання

Література

Council of Europe Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society. – URL: https://rm.coe.int/1680083746

Європейська ландшафтна конвенція: Міжнародний документ від 20.10.2000 № ETS N 176 Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_154#Text

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_komity_list?pidid=3005

Конвенція про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини: Міжнародний документ від 16.11.1972 р. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_089#Text

Конституція України. Офіційний веб-сайт Президента України. – URL: https://www.president.gov.ua/documents/constitution

Про міжнародні договори України: закон України від 29.06.2004 № 1906-IV. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1906-15#Text

Про охорону культурної спадщини: закон України від 08.06.2000 р. №1805IІІ. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805-14#Text

Рамкова конвенція Ради Європи про значення культурної спадщини для суспільства. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_719#Text

Структурні підрозділи МКІП. Офіційний веб-сайт Міністерства культури та інформаційної політики України. – URL: https://mkip.gov.ua//content/strukturni-pidrozdili-mkip.html

References

Council of Europe Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society. – URL: https://rm.coe.int/1680083746

European Landscape Convention: International Document dated October 20, 2000 No. ETS N 176 Official website of the Verkhovna Rada of Ukraine. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_154#Text

Committee on Humanitarian and Information Policy. Official website of the Verkhovna Rada of Ukraine. – URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_komity_list?pidid=3005

Convention on the protection of the world cultural and natural heritage: International document dated November 16, 1972. Official website of the Verkhovna Rada of Ukraine. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_089#Text

Constitution of Ukraine. Official website of the President of Ukraine. – URL: https://www.president.gov.ua/documents/constitution

On international treaties of Ukraine: Law of Ukraine dated June 29, 2004 No. 1906-IV. Official website of the Verkhovna Rada of Ukraine. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1906-15#Text

On the protection of cultural heritage: Law of Ukraine dated June 8, 2000 No. 1805III. Official website of the Verkhovna Rada of Ukraine. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805-14#Text

Framework Convention of the Council of Europe on the importance of cultural heritage for society. Official website of the Verkhovna Rada of Ukraine. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_719#Text

Structural subdivisions of MKIP. Official website of the Ministry of Culture and Information Policy of Ukraine. – URL: https://mkip.gov.ua//content/strukturni-pidrozdili-mkip.html

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-01

Номер

Розділ

ДОСЛІДЖЕННЯ.РОЗРОБКИ.ПРОЕКТИ