ІСТОРИЧНИЙ НАРИС СТАНОВЛЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ НА ТЕРИТОРІЇ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Денис Ісайко аспірант кафедри публічного управління та регіоналістики Навчально-наукового інституту публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка», Україна https://orcid.org/0009-0007-0672-5829

DOI:

https://doi.org/10.35432/tisb302023294752

Ключові слова:

генезис, взаємодія, орган публічної влади, національна безпека

Анотація

У статті проаналізовано історичні особливості становлення взаємодії органів публічної влади в системі національної безпеки на території сучасної України. Сформоване авторське розуміння етапності цього процесу та визначено його п’ять послідовних та взаємопов’язаних складових: середньовічний етап (з початку української державності до кінця ХVIII ст.), імперський етап (з кінця ХVIII ст. до початку ХХ ст.), етап української революції (1917-1921 роки), радянський етап (1921-1991 роки) та етап незалежності (з 1991 року по сьогодення).

Аргументовано, що на середньовічному етапі не виникло певних умов, які б сприяли концептуальному вираженню та оформленню національної безпеки як сфери публічного управління. Разом з тим, окрема діяльність органів публічної влади та погляди тогочасних управлінців на проблематику у досліджуваній сфері, стали основною для становлення взаємодії на подальших етапах. З’ясовано, що під час імперського етапу вперше сформувались та почали активно діяти органи публічної влади, до повноважень яких відносилось вчинення дій, спрямованих на захист державного ладу, суверенітету та територіальної цілісності. При цьому, останні, попри відсутність прямих управлінських та нормативних засад, взаємодіяли між собою шляхом обміну інформацією, значимою для національної безпеки. Визначено, що етап української революції ознаменувався формуванням думки про необхідність забезпечення національної безпеки самостійної Української Держави для захисту національних інтересів українського суспільства. Крім того, сформовано низку профільних органів публічної влади, які стали прототипом для сучасних спецслужб, насамперед української армії, безпекових та розвідувальних органів, які взаємодіяли між собою для відбиття зовнішньої загрози. Також, закцентовано увагу на тому, що під час радянського етапу сформовано цілісну систему органів публічної влади у сфері забезпечення національної безпеки, які взаємодіяли між собою у різних формах під впливом реформ та глобальних подій світової політичної обстановки, а також створено нормативні умови для здійснення спільної діяльності.

Наголошено, що існуючий історичний досвід став основою для побудови системи забезпечення національної безпеки під час етап незалежності та вказав на необхідність взаємодії профільних органів публічної влади, особливо в період війни з Російською Федерацією.

Посилання

Література

Georg Reichlin-Meldegg: Das k.u.k. Evidenzbüro im Spionagekrieg gegen Russland. In: Pallasch. Zeitschrift für Militärgeschichte. 2006. Heft 23. S. 145-152.

Judson, Pieter M. The Habsburg Empire: A New History. Harvard University Press. 2016. V. 1. pp. 83–84.

Антонов В. О. Конституційно-правові засади національної безпеки України: монографія. Київ: ТАЛКОМ, 2017. 576 с.

Грідін О.В. Становлення та розвиток органів Служби безпеки України (історико-правовий аналіз). Держава і право. 2010. № 47. С. 152-158.

Конституція України від 28 червня 1996 року. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Калашник М.В. З уроків охоронної концепції Гетьмана Скоропадського. Право і суспільство. 2012. № 1. С. 17-20.

References

Georg Reichlin-Meldegg Das k.u.k, (2006) Evidenzbüro im Spionagekrieg gegen Russland. In: Pallasch. Zeitschrift für Militärgeschichte. 23. 145-152.

Judson, Pieter M. (2016). The Habsburg Empire: A New History. Harvard University Press, 1, 83–84.

Antonov, V. O. (2017). Konstytutsiino-pravovi zasady natsionalnoi bezpeky Ukrainy: monohrafiia. Kyiv: TALKOM, 576.

Hridin, O.V. (2010). Stanovlennia ta rozvytok orhaniv Sluzhby bezpeky Ukrainy (istoryko-pravovyi analiz). Derzhava i pravo, 47, 152-158.

Konstytutsiia Ukrainy (1996). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 30, 141.

Kalashnyk, M.V. (2012). Z urokiv okhoronnoi kontseptsii Hetmana Skoropadskoho. Pravo i suspilstvo, 1, 17-20.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-28

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ