ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Автор(и)

  • Наталя Костенюк доцент кафедри соціально-гуманітарних наук Навчально-наукового інституту публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка», к.держ.упр., Україна https://orcid.org/0000-0001-6723-7166

DOI:

https://doi.org/10.35432/tisb302023294757

Ключові слова:

інформація, загрози, національна безпека, психологічні особливості, публічне управління, фактори, управлінські рішення

Анотація

Проаналізовано психологічні особливості прийняття управлінських рішень у сфері національної безпеки. Визначено, що процес прийняття управлінських рішень складається із наступних складових: аналіз проблемної ситуації, яка потребує вирішення; постановка цілі, які необхідно досягнути; альтернативні варіанти вирішення ситуації; обґрунтований вибір однієї із альтернатив. Також проаналізовано, що при прийнятті управлінських рішень у сфері національної безпеки у публічних службовців активізуються такі особистісні компоненти, як: самосвідомість, самоконтроль, високий рівень професійної мотивації, відкритість до нового професійного досвіду та нові адаптивні можливості, достатній рівень саморегуляції, готовність брати відповідальність за прийняті управлінські рішення.

Визначено, що до основних недоліків інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень у сфері національної безпеки є затримка у надходженні інформації; інформаційні перешкоди; недостатня розповсюдженість джерел; недостовірність даних; політичний вплив на інформацію.

З’ясовано, що до ключових аспектів, які характеризують складність прийняття управлінських рішень у сфері національної безпеки відносяться багатофакторність; неоднорідність загроз;  глобальний контекст; соціальні наслідки; інформаційна складність.

Проаналізовані основні об'єктивні фактори, які впливають на процес прийняття управлінських рішень у сфері національної безпеки, тобто закони та нормативи, які регулюють діяльність публічних органів у сфері національної безпеки, можуть суттєво впливати на можливість та обсяги дій службовців; доступ до точної та актуальної інформації є критичним у прийнятті рішень у сфері національної безпеки; фізичне та соціальне середовище, включаючи комунікаційну інфраструктуру та можливість співпраці з іншими органами та країнами, може впливати на реалізацію рішень.

Визначено, що на психологічному рівні процеси прийняття рішення у сфері національної безпеки носять характер суб’єктивних дій та певної психологічної активності. Подальша активність зумовлена виділенням суб’єктом можливих альтернатив відповідно до зовнішніх чинників. Етап реалізації прийнятого рішення передбачає складну і розгалужену активність суб’єкта. На етапі контролю й аналізу результатів і наслідків прийняття рішення реалізується рефлексивна активність суб’єкта та задіється компенсаторна активність як результат активної взаємодії суб’єкта і середовища. На кожному етапі процес прийняття управлінського рішення регулюється системою групової діяльності.

Посилання

Література

Вахоцька І. Різнопланова управлінська діяльність як психологічна умова розвитку зрілої особистості керівника. Вісник Національного університету оборони України, 2022. 5 (69), С. 5 – 11.

Журавльов В. Психологічні чинники професійно-управлінської діяльності в контексті прийняття рішень керівник. Організаційна психологія. Економічна психологія, 2017. 1 (8), С. 14 – 22.

Нікіфоренко В.С. Особливості прийняття державно-управлінських рішень у сфері прикордонної безпеки. Прикарпатський юридичний вісник : зб. наук. пр. Одеса : Гельветика, 2018. Вип. 2 (23). Т. 3. С. 194–198.

Про національну безпеку України : Закон України від 21.06.2018 № 2469-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2018. № 31. Ст. 241.

Резнікова О. О. Національна стійкість в умовах мінливого безпекового середовища: монографія. Київ : НІСД, 2022. 532 с.

Резнікова О. О. Забезпечення національної безпеки і національної стійкості: спільні риси і відмінності. Вісник Львівського університету. Серія: Філософсько-політологічні студії. 2018. № 19. C. 170–175.

Сьомін С. В., Резнікова О. О. Проблеми реформування системи підготовки кадрів для сектору безпеки і оборони України. Стратегічна панорама.2017. № 1. С. 67–73.

References

Vakhots'ka I. Riznoplanova upravlins'ka diial'nist' iak psykholohichna umova rozvytku zriloi osobystosti kerivnyka [Multifaceted managerial activity as a psychological condition for the development of a mature personality of a manager] // Visnyk Natsional'noho universytetu oborony Ukrainy 2022. №5 (69). s. 5 – 11.

Zhuravl'ov V. Psykholohichni chynnyky profesijno-upravlins'koi diial'nosti v konteksti pryjniattia rishen' kerivnyk [Psychological factors of professional management activity in the context of decision-making by the manager] // Orhanizatsijna psykholohiia. Ekonomichna psykholohiia, 2017. № 1 (8). s. 14– 22.

Nikiforenko V.S. Peculiarities of state-management decision-making in the field of border security. Prykarpattia legal gazette: coll. of science pr. Odesa: Helvetica, 2018. Vol. 2 (23). T. 3. P. 194–198.

On the national security of Ukraine: Law of Ukraine dated June 21, 2018 No. 2469-VIII. Information of the Verkhovna Rada of Ukraine. 2018. No. 31. Art. 241.

Reznikova O. O. National stability in the conditions of a changing security environment: monograph. Kyiv: NISD, 2022. 532 p.

Reznikova O.O. Ensuring national security and national stability: common features and differences. Bulletin of Lviv University. Series: Philosophical and political studies. 2018. No. 19. C. 170–175.

Syomin S.V., Reznikova O.O. Problems of reforming the personnel training system for the security and defense sector of Ukraine. Strategic panorama. 2017. No. 1. P. 67–73.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-28

Номер

Розділ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ