ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗРОБКИ ПАСПОРТУ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Олександр Остапенко доцент кафедри соціально-гуманітарних наук Навчально-наукового інституту публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка», к.військ.н., ст.наук.сп., Україна https://orcid.org/0009-0004-0080-7645

DOI:

https://doi.org/10.35432/tisb302023294831

Ключові слова:

публічне управління, національна безпека України, складові національної безпеки, паспорт безпеки регіону України

Анотація

У статті досліджуються теоретичні аспекти обґрунтування доцільності розробки «Паспорту безпеки регіону України» як інструменту оцінки стану та прийняття доцільних управлінських рішень у системі забезпечення національної безпеки та визначення механізмів управління складовими національної безпеки на рівні регіону. Обґрунтуванні основні напрямів розробки  «Паспорту безпеки регіону України» який буде інструментом оцінки стану та прийняття управлінських рішень на регіональному рівні у системі забезпечення національної безпеки України.

У статті доведено, що існує об'єктивна потреба в розробці Паспорта безпеки регіону. Науково обґрунтована розробка і прийняття такого документу як «Паспорта безпеки регіону» дозволить: розробити індивідуальну, для кожного регіону стратегію й тактику забезпечення безпеки, з урахуванням відмінностей та особливостей кожного регіону України; розробити й реалізувати цільові програми по забезпеченню безпеки регіону від конкретних погроз; удосконалювати нормативну правову базу забезпечення безпеки особистості, суспільства, території регіону, держави; сформувати й забезпечити проведення єдиної політики органів державної влади в регіонах, економічних і соціальних структур в області забезпечення безпеки щодо захисту суб’єктів національної безпеки України з максимальною ефективністю.

Посилання

Література

Козаченко Г. В., Буколова В. В. Соціально-економічна безпека регіону: поняття та особливості дослідження // Економічна безпека: держава, регіон, підприємство: монографія: в 3 т. / за заг. ред. В. О. Онищенка, Г. В. Козаченко. Полтава : ПолтНТУ, 2018. Т. 2. С. 169–179.

Онищенко В. О., Завора Т. М., Чепурний О. В. Соціальна безпека регіону: теоретичні та прикладні аспекти: монографія. Полтава: ПолтНТУ, 2015. 275 с.

Онищенко В. О., Бондаревська О. М. Методичні підходи до оцінювання економічної безпеки регіону // Економічна безпека: держава, регіон, підприємство : монографія : в 3 т. / за заг. ред. В. О. Онищенка, Г. В. Козаченко. Полтава : ПолтНТУ, 2018. Т. 2. С. 151-168.

Козаченко Г. В., Буколова В. В. Модель оцінювання соціально-економічної безпеки регіону. Вісник Одеського національного університету. Економіка. 2017. Т. 22. Вип. 8 (61). С. 96–100.

Антошкін В. К. Сутність соціально-економічної безпеки регіонів та її зв’язок з національною безпекою держави. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2014. № 3 (27). С. 17–23.

Стан та перспективи соціальної безпеки в Україні: експертні оцінки: монографія / О. Ф. Новікова, О. Г. Сидорчук, О. В. Панькова та ін. Київ, Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2018. 184 с.

Буколова В. В. Індикаторний підхід в оцінюванні в економічній безпекології: проблеми застосування. Бизнес Інформ. 2017. № 7. С. 36–42.

Саганюк Ф.В., Лобко М.М., Мудрак Ю.М. Проблеми нормативно-правового забезпечення стратегічного планування у сфері оборони. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. No 2 (75), 2022. С. 56-60.

References

Kozachenko G. V., Bukolova V. V. Socio-economic security of the region: concepts and peculiarities of the study // Economic security: state, region, enterprise: monograph: in 3 volumes / by general. ed. V. O. Onishchenko, G. V. Kozachenko. Poltava: PoltNTU, 2018. Vol. 2, pp. 169–179.

Onyshchenko V. O., Zavora T. M., Chepurny O. V. Social security of the region: theoretical and applied aspects: monograph. Poltava: PoltNTU, 2015. 275 p.

Onishchenko V. O., Bondarevska O. M. Methodical approaches to assessing the economic security of the region // Economic security: state, region, enterprise: monograph: in 3 vols. ed. V. O. Onishchenko, G. V. Kozachenko. Poltava: PoltNTU, 2018. Vol. 2, pp. 151-168.

Kozachenko G.V., Bukolova V.V. Model of assessment of socio-economic security of the region. Bulletin of Odessa National University. Economy. 2017. T. 22. Issue 8 (61). P. 96–100.

Antoshkin V. K. The essence of socio-economic security of regions and its connection with the national security of the state. Bulletin of the Berdyan University of Management and Business. 2014. No. 3 (27). P. 17–23.

State and prospects of social security in Ukraine: expert assessments: monograph / O. F. Novikova, O. G. Sydorchuk, O. V. Pankova and others. Kyiv, Lviv: LRIDU NADU, 2018. 184 p.

Bukolova V. V. Indicator approach in assessment in economic security: problems of application. Business Inform. 2017. No. 7. P. 36–42.

Saganyuk F.V., Lobko M.M., Mudrak Y.M. Problems of regulatory and legal support of strategic planning in the field of defense. Collection of scientific works of the Center for Military and Strategic Studies of the National Defense University of Ukraine named after Ivan Chernyakhovsky. No. 2 (75), 2022. P. 56-60.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-28

Номер

Розділ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ