ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

Автор(и)

  • Микола Попов заступник директора Навчально-наукового інституту публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка», к.держ.упр., професор , Україна https://orcid.org/0000-0003-0204-1810
  • Іван Комаровський cтарший викладач кафедри менеджменту, фінансів та бізнес-технологій Навчально-наукового інституту публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка», Україна https://orcid.org/0000-0001-5750-5374
  • Володимир Яценко доцент кафедри соціально-гуманітарних наук Навчально-наукового інституту публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка», к.держ.упр., доцент, Україна https://orcid.org/0000-0003-3845-0405

DOI:

https://doi.org/10.35432/tisb302023294963

Ключові слова:

цифрової трансформації системи публічного управління, реінжинірингу бізнес-процесів, база даних контролінгу інформаційного обміну в органах влади, модулі інформаційної системи

Анотація

Питання цифрової трансформації системи публічного управління пропонується розглядати в контексті побудови відповідної моделі, обов’язковою складовою якої повинна бути інформаційна складова. Відповідно до існуючих підходів до представлення системи публічного управління, процес формування інформаційного середовища пропонується розглядати відповідно до концепції «реінжинірингу бізнес-процесів». Доведено, що основою інформаційного середовища системи публічного управління має бути база даних, яка включає модуль аналітичної обробки інформації. Ефективність обміну даними пропонується забезпечити на основі практики «контролінгу» та модульності самої інформаційної системи.

Посилання

Література

Баранов О. Електронний уряд в Україні? Буде! Коли? URL: http://www.dt.ua/3000/3050/33406/ (дата звернення: 21.09.2023 р.).

Берназюк О. О. Цифрові технології у сфері публічного управління: визначення основних понять. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2017. №46. URL: http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.46/part_1/26.pdf

О. М. Гончарова. Реінжиніринг бізнес-процесів як спосіб підвищення ефективності управління. Електроний журнал «Ефективна економіка», № № 2, 2012, http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=943

Владислав Ракіпов Цифрова трансформація моделі публічного управління у регіонах. Економічні горизонти № 3(10) (2019): https://doi.org/10.31499/2616-5236.3(10).2019.234889

Куйбіда В. С., Карпенко О. В., Наместнік В. В. Цифрове врядування в Україні: базові дефініції понятійно-категоріального апарату. Вісн. НАДУ. Серія «Державне управління». 2018. № 1. С. 5-11. URL: http://academy.gov.ua/infpol/pages/dop/2/files/974f8478-cfe8-4d31-971b-d5116efff458.pdf

Наместнік В. В., Павлов М. М. Електронне, цифрове та smart-управління: сутність та співвідношення термінів. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Державне управління. 2020. №1(96). С. 115–121.

Питання Міністерства цифрової трансформації: Постанова Кабінету Міністрів України № 940 від 09.10.2020 р. / Офіц. веб-сайт Верхов. Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/856-2019-%D0%BF

Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України: Постанова Кабінету Міністрів України № 856 від 18.09.2019 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/940-2020-%D0%BF#Text

Про деякі питання цифрового розвитку: Постанова Кабінету Міністрів України № 56 від 30.01.2019 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/56-2019-%D0%BF#Text

Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021–2027 роки: Постанова Кабінету Міністрів України № 695 від 05.08.2020 р.URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text

Цифрова трансформація публічного управління: кол. монограф. / О.В. Карпенко, І.Й.Малий, Г.В. Муравицька та інш. Київ: НАДУ, 2020, 256 с.

Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України № 649-р. від 20.09.2017 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/649-2017-%D1%80

Скорик О. О., Рябоконь Н. П. Цифрова трансформація моделі публічного управління: зарубіжний досвід та вітчизняні реалії. Електронне видання «Державне управління: удосконалення та розвиток», №7, 2020 р., 7 стор.

Система обліку публічної інформації. Національне агентство України з питань державної служби. https://nads.gov.ua/dostup-do-publichnoyi-informaciyi/sistema-obliku-publichnoyi-informaciyi

Amancio BouzaWhat is Digital Transformation, Digitalization, and Digitization. URL: https://medium.com/api-product-management/what-is-digital-transformation-digitalization-and-digitization-c76277ffbdd6

Colleen Chapco-Wad Digitization, Digitalization, and Digital Transformation: What’s the Difference? URL: https://medium.com/@colleenchapco/digitization-digitalization-and-digital-transformation-whats-the-difference-eff1d002fbdf

References

Baranov O. Elektronnyi uriad v Ukraini? Bude! Koly? URL: http://www.dt.ua/3000/3050/33406/ (data zvernennia: 21.09.2023 r.).

Bernaziuk O. O. Tsyfrovi tekhnolohii u sferi publichnoho upravlinnia: vyznachennia osnovnykh poniat. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. 2017. №46. URL: http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.46/part_1/26.pdf

O. M. Honcharova. Reinzhynirynh biznes-protsesiv yak sposib pidvyshchennia efektyvnosti upravlinnia. Elektronyi zhurnal «Efektyvna ekonomika», № № 2, 2012, http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=943

Vladyslav Rakipov Tsyfrova transformatsiia modeli publichnoho upravlinnia u rehionakh. Ekonomichni horyzonty № 3(10) (2019): https://doi.org/10.31499/2616-5236.3(10).2019.234889

Kuibida V. S., Karpenko O. V., Namestnik V. V. Tsyfrove vriaduvannia v Ukraini: bazovi definitsii poniatiino-katehorialnoho aparatu. Visn. NADU. Seriia «Derzhavne upravlinnia». 2018. № 1. S. 5-11. URL: http://academy.gov.ua/infpol/pages/dop/2/files/974f8478-cfe8-4d31-971b-d5116efff458.pdf

Namestnik V. V., Pavlov M. M. Elektronne, tsyfrove ta smart-upravlinnia: sutnist ta spivvidnoshennia terminiv. Visnyk Natsionalnoi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy. Derzhavne upravlinnia. 2020. №1(96). S. 115–121.

Pytannia Ministerstva tsyfrovoi transformatsii: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy № 940 vid 09.10.2020 r. / Ofits. veb-sait Verkhov. Rady Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/856-2019-%D0%BF

Pro vnesennia zmin do deiakykh aktiv Kabinetu Ministriv Ukrainy: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy № 856 vid 18.09.2019 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/940-2020-%D0%BF#Text

Pro deiaki pytannia tsyfrovoho rozvytku: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy № 56 vid 30.01.2019 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/56-2019-%D0%BF#Text

Pro zatverdzhennia Derzhavnoi stratehii rehionalnoho rozvytku na 2021–2027 roky: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy № 695 vid 05.08.2020 r.URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text

Tsyfrova transformatsiia publichnoho upravlinnia: kol. monohraf. / O.V. Karpenko, I.I.Malyi, H.V. Muravytska ta insh. Kyiv: NADU, 2020, 256 s.

Pro skhvalennia Kontseptsii rozvytku elektronnoho uriaduvannia v Ukraini: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy № 649-r. vid 20.09.2017 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/649-2017-%D1%80

Skoryk O. O., Riabokon N. P. Tsyfrova transformatsiia modeli publichnoho upravlinnia: zarubizhnyi dosvid ta vitchyzniani realii. Elektronne vydannia «Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok», №7, 2020 r., 7 stor.

Systema obliku publichnoi informatsii. Natsionalne ahentstvo Ukrainy z pytan derzhavnoi sluzhby. https://nads.gov.ua/dostup-do-publichnoyi-informaciyi/sistema-obliku-publichnoyi-informaciyi

Amancio BouzaWhat is Digital Transformation, Digitalization, and Digitization. URL: https://medium.com/api-product-management/what-is-digital-transformation-digitalization-and-digitization-c76277ffbdd6

Colleen Chapco-Wad Digitization, Digitalization, and Digital Transformation: What’s the Difference? URL: https://medium.com/@colleenchapco/digitization-digitalization-and-digital-transformation-whats-the-difference-eff1d002fbdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-28

Номер

Розділ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ