СОЦІО-ГУМАНІТАРНА ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ВИКЛИКІВ ВІЙНИ

Автор(и)

  • Любов Титаренко доцент кафедри соціально-гуманітарних наук Навчально-наукового інституту публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка», к.політ.н., доцент, Україна https://orcid.org/0000-0001-8994-3467
  • Наталя Костенюк доцент кафедри соціально-гуманітарних наук Навчально-наукового інституту публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка», к.держ.упр., Україна https://orcid.org/0000-0001-6723-7166
  • Володимир Яценко доцент кафедри соціально-гуманітарних наук Навчально-наукового інституту публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка», к.держ.упр., доцент, Україна https://orcid.org/0000-0003-3845-0405

DOI:

https://doi.org/10.35432/tisb302023295028

Ключові слова:

цивілізаційний розвиток, суспільні виклики і зміни, гуманітарний напрям, публічна політика, політична система, публічне управління, професійний потенціал, перспективи, взаємопідтримка людського життя

Анотація

У статті розглянуто спрямування публічної політики в напрямку гуманітарно-орієнтованого  розвитку  держави в епоху викликів під час війни. Сучасний світовий порядок перебуває у стані інтенсивної трансформації, що передбачає перерозподіл важелів впливу і контролю над планетарними ресурсами,  глобалізованою  фінансово-економічною системою, енергетичною сферою, регуляцією й домінуванням  технологічних комунікацій, набуттям контролю над  механізмами міжнародної  системи безпеки.

Акцентуючи увагу на спрямованості політики держави в умовах викликів війни,  ми стали свідками, що іде війна цивілізації з антицивілізацією,  усвідомлюючи, що  зважена, відповідальна та  ефективно – функціонуюча політика  потребує  гуманітарного підґрунтя  з урахуванням кращого світового і  європейського досвіду. Звідси і постають питання, що зумовлюють ефективність використання державою людського потенціалу: а) що і в який спосіб суспільство, держава, влада можуть і спроможні дати людям, котрі попали в скрутні життєві обставини внаслідок втрати домівки, майна, рідних та близьких;  б) яким чином активізувати морально-етичний світогляд громадян, і, особливо молодого покоління, що активно залучене до відстоювання незалежності країни; в) питання зміни ціннісних орієнтирів громадськості  від суспільства споживання до   функціональних відносин підтримки людського життя.

Спрямованість політики держави розглядаємо в напрямку вітчизняного цивілізаційного  розвитку, захисту України від наявних небезпек війни, суспільних викликів  і змін, перспектив відновлення та підтримки громадськості  владними структурами.

Посилання

Варзар І. М. Чому Україна забарилася в дорозі до об’єднаної європи? На праксіологічне запитання —спроба науково-історіологічних відповідей. V міжнародна науково-практична конференція ”Розвиток української держави в умовах активізації євроінтеграційних процесів”(19 березня 2020 р.) С. 12-17.

«Виклики відновлення» Центр соціально-економічних досліджень CASE. ЕКОНОМІЧНА ПРАВДА. Експертна дискусія. https://case-ukraine.com.ua/content/uploads/2023/05/8_Tezy_Vyklyky-vidnovlennya_red.pdf

Гришко В. Квадрат ефективності публічного управління. Інвестиції: практика та досвід. 2020. No 17–18. С. 81–84.

Гарантії прав і свобод громадян в умовах введення воєнного стану. URL: https://pon.org.ua/novyny/6744-garantyi-prav-svobod-gromadyan-v

Загородний М. Які життєві цінності важливі для українців? Опитування. https://life.pravda.com.ua/society/2022/08/24/250154/

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (Європейська конвенція з прав людини) від 04.11.1950. База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text (дата звернення: 20.06.2023).

Костюк Н. П. Проблеми реалізації прав людини в умовах воєнного стану і відповідність їх до законодавства ЄС. Нове українське право. 2022. Вип. 6.,т. 1. С. 205–210. http://newukrainianlaw.in.ua/index.php/journal/article/view/377

Мельниченко Б. Б. Забезпечення прав і свобод людини і громадянина в Україні в умовах воєнного стану. Юридичний науковий електронний журнал.2023. № 4. С. 107–108.

Конституція України : Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL:https://zakon.rada.gov.ua/.

Про введення воєнного стану в Україні : Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022. База даних «Законодавство України» / ВР України.URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022#

Пищуліна О., Юрчишин В., Маркевич К., Міщенко М., Добровольський Д. Соціально-економічна та гуманітарні наслідки російської агресії для українського суспільства. URL: https://razumkov.org.ua/uploads/ article/2022_Gum.pdf (дата звернення 04.04.2023).

ООН: порушенння прав людини на війні в Україні шокуючі. DW.2022. 29 черв. URL: https://www.dw.com/uk/oon-viina-v-ukraini-pryzvela-do-shokuiuchykh-porushen-prav-liudyny/a-62302456 (дата звернення: 20.06.2023).

УНІАН. Інформаційне агентство. "Дякуємо, російські "брати": Одеса оговтується після надпотужної ракетної атаки / https://www.unian.ua/society /svyato-preobrazhenskiy-sobor-odesa-novini-odesi-12338529.html

Петро Герасименко Відбудова демократії. Війна наклала своєрідне табу на критику влади. 20:00, 5 травня 2023. https://zaxid.net/statti_tag50974

«Левіафан», або нарис учення про державу Т. Гоббса. Вадим Ніколенко www.grani.org.ua 26 ГРАН/Том 23 No 8 2020

Українська Правда. ЗМІ: На саміті у Саудівській Аравії домовилися про основу мирної угоди. https://www.pravda.com.ua/news/2023/08/5/7414353/

References

Varzar I.M. Why did Ukraine delay on the way to a united Europe? An attempt at scientific and historical answers to a praxeological question. 5th International Scientific and Practical Conference "Development of the Ukrainian State in the Conditions of Intensification of European Integration Processes" (March 19, 2020) pp. 12-17.

"Challenges of recovery" CASE Center for Socio-Economic Research. ECONOMIC TRUTH. Expert discussion. https://case-ukraine.com.ua/content/uploads/2023/05/8_Tezy_Vyklyky-vidnovlennya_red.pdf

Hryshko V. Square of efficiency of public administration. Investments: practice and experience. 2020. No. 17–18. P. 81–84.

Guarantees of the rights and freedoms of citizens in the conditions of the introduction of martial law. URL: https://pon.org.ua/novyny/6744-garantyi-prav-svobod-gromadyan-v

Zagorodnyi M. What life values are important for Ukrainians? Poll. https://life.pravda.com.ua/society/2022/08/24/250154/

Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (European Convention on Human Rights) dated November 4, 1950. Database "Legislation of Ukraine". URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text (date of application: 06/20/2023).

Kostiuk N. P. Problems of the implementation of human rights in the conditions of martial law and their compliance with EU legislation. New Ukrainian law. 2022. Issue 6., vol. 1. P. 205–210. http://newukrainianlaw.in.ua/index.php/journal/article/view/377

Melnychenko B. B. Ensuring the rights and freedoms of a person and a citizen in Ukraine under martial law. Legal scientific electronic journal. 2023. No. 4. P. 107–108.

Constitution of Ukraine: Law of 28.06.1996 No. 254k/96-ВР. Database "Legislation of Ukraine" / Verkhovna Rada of Ukraine. URL: https://zakon.rada.gov.ua/.

On the introduction of martial law in Ukraine: Decree of the President of Ukraine dated February 24, 2022 No. 64/2022. Database "Legislation of Ukraine" / VR of Ukraine. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022#

Pyshchulina O., Yurchyshyn V., Markevich K., Mishchenko M., Dobrovolskyi D. Socio-economic and humanitarian consequences of Russian aggression for Ukrainian society. URL: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2022_Gum.pdf (access date 04.04.2023).

UN: Human rights violations in the war in Ukraine are shocking. DW.2022. June 29 URL: https://www.dw.com/uk/oon-viina-v-ukraini-pryzvela-do-shokuiuchykh-porushen-prav-liudyny/a-62302456 (access date: 06/20/2023).

UNIAN. Information agency. "Thank you, Russian "brothers": Odesa is recovering after a super-powerful missile attack / https://www.unian.ua/society /svyato-preobrazhenskiy-sobor-odesa-novini-odesi-12338529.html

Petro Gerasimenko Reconstruction of democracy. The war imposed a kind of taboo on criticism of the government. 20:00, May 5, 2023. https://zaxid.net/statti_tag50974

"Leviathan", or an essay on the doctrine of the state by T. Hobbes. Vadim Nikolenko www.grani.org.ua 26 GRAN/Vol. 23 No. 8 2020

Ukrainian Pravda. Media: At the summit in Saudi Arabia, they agreed on the basis of the peace agreement. https://www.pravda.com.ua/news/2023/08/5/7414353/

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-28

Номер

Розділ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ