ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНХ ПОСЛУГ У СФЕРІ РЕЄСРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Микола Тюхтій в.о. завідувача кафедри державного регулювання та публічного управління в IT секторі Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку, доктор економічних наук, академік Академії економічних наук України, Україна https://orcid.org/0009-0008-1421-1876
  • Маргарита Ющенко доцент кафедри державного регулювання та публічного управління в IT секторі Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку, доктор філософії у галузі знань Публічне управління та адміністрування, Україна https://orcid.org/0000-0002-5253-7323

DOI:

https://doi.org/10.35432/tisb302023295032

Ключові слова:

адміністративні послуги, електронні послуги, субсидіарність, послуги у сфері реєстрації актів цивільного стану, органи публічної влади, суб’єкти надання послуг, вартість послуг

Анотація

Розглянуто можливість удосконалення системи надання адміністративних послуг у сфері реєстрації актів цивільного стану в умовах воєнного стану в Україні враховуючи існуючі виклики. Доведено необхідність передачі повноважень щодо реєстрації актів цивільного стану органам місцевого самоврядування з залученням громадського та бізнес сектору. Визначено необхідність передачі послуг у електронний спосіб, скорочення строків надання таких послуг та введення у вжиток критеріїв якості послуг. Запропоновано необхідність провадження законодавчих змін до чинного законодавства.

Посилання

Література

Багаторівневе управління (multi-level governance) в умовах модернізації публічної влади і становлення демократичного врядування в Україні: колективна монографія / [Іжа М.М., Надолішній П.І., Приходченко Л.Л., Саханенко С.Є. та ін. ]: За заг. ред. Л. Л. Приходченко. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2020. 480 с. Особистий внесок авторки. Підготовка підрозділу 4.7. «Потенціал багаторівневого врядування у наданні адміністративних послуг». С. 376-383. [http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/12787].

Басілашвілі, М. Б. Проблеми правозастосовної діяльності органів виконавчої влади (на прикладі органів державної реєстрації актів цивільного стану в Україні) : автореф. дис.... канд. юрид. наук (д-ра філософії) : 12.00.01 / Марина Бічікоївна Басілашвілі; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2019. - 22 с. //http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6680.

Деякі питання реєстрації шлюбу в умовах воєнного стану: Постанова Кабінету Міністрів від 07.03.2022,№213. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213-2022-%D0%BF#Text( дата звернення 25.10.2023).

Інструкції про порядок реєстрації актів цивільного стану в дипломатичних представництвах та консульських установах України, затвердженої наказом Міністерства юстиції України, Міністерства закордонних справ України 23.05.2001, №32/5/101.

Міністерство юстиції України. Офіційний сайт. URL.: https://minjust.gov.ua/ ( дата звернення 26.10.2023).

Про введення воєнного стану в Україні: Указ Президента України від 24.02.2022р., №64. URL:https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397 (дата звернення 25.10.2023).

Про державну реєстрацію актів цивільного стану: Закон України від 01.017.2010р. №2398-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2398-17#Text( дата звернення 25.10.2023)/

Постанова Кабінету Міністрів України Про реорганізацію міжрегіональних територіальних органів Міністерства юстиції., №912 від 16.08.2022року// https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/912-2022-%D0%BF#Text.

Про внесення змін до Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні Міністерство юстиції України. Наказ №606/5 від 26 лютого 2022 року// https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0255-22#Text.

Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію Закон України Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 44, ст.416 // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3543-12#Text.

Про забезпечення здійснення закордонними дипломатичними установами України повноважень у сфері державної реєстрації актів цивільного стану в умовах воєнного стану. Постанова Кабінету Міністрів України №66 від 24.01.2023року.

Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, Постанова КМУ від 27.12.2001, №1751// https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1751-2001-%D0%BF#Text.

Саханєнко С.Є, Ющенко М.В. Надання адміністративних послуг у сфері реєстрації актів цивільного стану на засадах багаторівневості. Актуальні проблеми державного упрaвління: зб. нaук. пр. Одеського регіонaльного інституту держaвного упрaвління Нaціонaльної aкaдемії держaвного упрaвління при Президентові Укрaїни [голов. ред. М.М. Іжа]. Одеса: ОРІДУ НAДУ, 2021. Вип. 3 (84). С. 175–182. [http://uran.oridu.odessa.ua/article/view/246369].

Сімейний кодекс України від 10.012002р. №2947-III.URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text( дата звернення 25.10.2023).

Химичук К.В. Правове регулювання надання адміністративних послуг органами юстиції України: автореф. дисертації канд. юрид. наук 12.00.07.// Химичук Катерина Володимирівна ;Національний авіаційний університет.-Київ.-2014.- 20с.

Цивільний кодекс України від 16.01.2003р.№435-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/ru/435-15/ed20131011( дата звернення 05.10.2023).

Черненко Л.М. Адміністративно- процедурне провадження з надання управлінських послуг органами державної реєстрації актів цивільного стану: автореферат дис…. кандидата юрид. наук: 12.00.07// Черненко Людмила Миколаївна; Національний університет «Одеська юридична академія».-Одеса.-2011.-22с.

References

Multi-level governance in the conditions of modernization of public power and the establishment of democratic governance in Ukraine: a collective monograph / [Izha M.M., Nadolishniy P.I., Prykhodchenko L.L., Sakhanenko S.E. etc. ]: In general ed. L. L. Prykhodchenko. – Odesa: ORIDU NADU, 2020. 480 p. Personal contribution of the author. Preparation of unit 4.7. "The potential of multi-level governance in the provision of administrative services." P. 376-383. [http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/12787].

Basilashvili, M. B. Problemy pravozastosovnoi diial'nosti orhaniv vykonavchoi vlady (na prykladi orhaniv derzhavnoi reiestratsii aktiv tsyvil'noho stanu v Ukraini) : avtoref. dys.... kand. iuryd. nauk (d-ra filosofii) : 12.00.01 / Maryna Bichikoivna Basilashvili; MVS Ukrainy, Khark. nats. un-t vnutr. sprav. - Kharkiv, 2019. - 22 s. //http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6680.

Deiaki pytannia reiestratsii shliubu v umovakh voiennoho stanu: Postanova Kabinetu Ministriv vid 07.03.2022,#213. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213-2022-%D0%BF#Text( data zvernennia 25.10.2023).

Instruktsii pro poriadok reiestratsii aktiv tsyvilnoho stanu v dyplomatychnykh predstavnytstvakh ta konsulskykh ustanovakh Ukrainy, zatverdzhenoi nakazom Ministerstva yustytsii Ukrainy, Ministerstva zakordonnykh sprav Ukrainy 23.05.2001, #32/5/101.

Ministerstvo iustytsii Ukrainy. Ofitsijnyj sajt. URL.: https://minjust.gov.ua/ ( data zvernennia 26.10.2023).

Pro vvedennia voiennoho stanu v Ukraini: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 24.02.2022r., #64. URL:https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397 (data zvernennia 25.10.2023).

Pro derzhavnu reiestratsiiu aktiv tsyvil'noho stanu: Zakon Ukrainy vid 01.07.2010r.№2398-VI.Data onovlennia:21.12.2019 URL: https://zakon.rada.gov.ua/lavs/shov/2398-17( data zvernennia 25.10.2023).

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy Pro reorhanizatsiiu mizhrehionalnykh terytorialnykh orhaniv Ministerstva yustytsii., #912 vid 16.08.2022roku// https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/912-2022-%D0%BF#Text.

Pro vnesennia zmin do Pravyl derzhavnoi reiestratsii aktiv tsyvilnoho stanu v Ukraini Ministerstvo yustytsii Ukrainy. Nakaz #606/5 vid 26 liutoho 2022 roku// https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0255-22#Text.

Pro mobilizatsiinu pidhotovku ta mobilizatsiiu Zakon Ukrainy Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), 1993, # 44, st.416 // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3543-12#Text.

Pro zabezpechennia zdiisnennia zakordonnymy dyplomatychnymy ustanovamy Ukrainy povnovazhen u sferi derzhavnoi reiestratsii aktiv tsyvilnoho stanu v umovakh voiennoho stanu. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy #66 vid 24.01.2023roku.

Pro zatverdzhennia Poriadku pryznachennia i vyplaty derzhavnoi dopomohy simiam z ditmy, Postanova KMU vid 27.12.2001, #1751// https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1751-2001-%D0%BF#Text.

Sakhanenko S.E and Yushchenko M.V.(2021) Provision of administrative services in the field of civil status registration on a multi-level basis. Actual problems of state administration: coll. science avenue of the Odesa Regional Institute of State Administration of the National Academy of State Administration under the President of Ukraine [head. ed. M.M. Izha]. Odesa: ORIDU NADU, 2021. Issue 3 (84). P. 175–182. [http://uran.oridu.odessa.ua/article/view/246369].

Simeinyi kodeks Ukrainy vid 10.012002r. #2947-III.URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text( data zvernennia 25.10.2023).

Khymychuk K.V. Pravove rehuliuvannia nadannia administratyvnykh posluh orhanamy iustytsii Ukrainy: avtoref. dysertatsii kand. iuryd. nauk 12.00.07.// Khymychuk Kateryna Volodymyrivna ;Natsional'nyj aviatsijnyj universytet.-Kyiv.-2014.- 20s.

Tsyvilnyi kodeks Ukrainy vid 16.01.2003r.#435-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/ru/435-15/ed20131011( data zvernennia 05.10.2023).

Chernenko L.M. Administratyvno- protsedurne provadzhennia z nadannia upravlins'kykh posluh orhanamy derzhavnoi reiestratsii aktiv tsyvil'noho stanu: avtoreferat dys…. kandydata iuryd. nauk: 12.00.07// Chernenko Liudmyla Mykolaivna; Natsional'nyj universytet «Odes'ka iurydychna akademiia».-Odesa.-2011.-22s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-28

Номер

Розділ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ