ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ПУБЛІЧНИХ УПРАВЛІНЦІВ

Автор(и)

  • Олег Долженков професор кафедри освітнього менеджменту та публічного управління ННІ природничо-математичних наук, інформатики та менеджменту Університету Ушинського, д.політ.н., професор, Україна https://orcid.org/0000-0002-7620-9535

DOI:

https://doi.org/10.35432/tisb302023295034

Ключові слова:

державна служба, урядування, етика, публічне управління, культура, довіра

Анотація

Проаналізовано шляхи вдосконалення адміністративної культури посадовців органів державної влади та місцевого самоврядування. Визначено, що недооцінка моральної та професійної відповідальності управлінців призводить до деформації всієї системи державного управління. Також проаналізовано, що організаційна культура адміністративних органів формується на основі чотирьох основних джерел: нормативно-правових актів; ідей та цінності лідерів; колективного досвіду посадових осіб; поглядів та цінностей, представлених новими членами. При цьому низька якість державних послуг, непрофесіоналізм, корупція, хабарництво тощо, свідчать про низьку культуру управління та, як наслідок, низьку конкурентоспроможність України.

Визначено, що професіоналізм обов’язково враховує моральні якості особистості. Моральні якості державного службовця, його дотримання норм професійної етики, його репутація мають стати одним із найважливіших елементів його професійних здібностей. Критеріями нових моделей відбору персоналу мають стати є відповідальність, доброта, принциповість, чесність, патріотизм, чесність, вміння спілкуватися та співпрацювати, вміння працювати в команді.

З’ясовано, що етика державних службовців є одним із ключових факторів побудови системи надання адміністративних послуг на демократичних засадах, тому від ступеня виконання цих правил залежить загальна якість державної служби в Україні.

Визначено, що етична складова є важливою частиною адміністративної культури на державній службі. Одним із найважливіших засобів консолідації етичними вимогами до державних службовців є їх кодифікація. Значення етичних норм у розвитку адміністративної культури ґрунтується на їх впливі на підвищення довіри населення, забезпечення ефективності управління, покращення відносин у системі державного управління тощо. В адміністративній культурі мораль державного службовця є загальнолюдською нормою, згідно з якою не можна зловживати посадою державного службовця для досягнення особистих егоїстичних цілей.

Зроблено висновок, що при розробці етичних кодексів важливо чітко визначити їх спрямованість (на моральне саморегулювання, на адміністративне регулювання, на верховенство права), важливим є використання засобів впливу на посадових осіб. Практика показує, що часто дотримуються підходу юридичного закріплення етичних норм. Крім того, досвід останніх років має диверсифікацію створення таких кодексів на рівні відомства, галузі, окремих установ та регіонів, які можуть краще відображати цінності та вимоги служби суспільних інтересів на різних рівнях влади.

Посилання

Література

Бакуменко В. Д. Державне управління // Енциклопедичний словник з державного управління / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; за ред. : Ю. В. Ковбасюка [та ін.] ; уклад.: Ю. П. Сурмін [та ін.]. К. : НАДУ, 2010. 820 с.

Битяк Ю. П. Моральні та правові вимоги до поведінки державних службовців. Державне будівництво та місцеве самоврядування. 2004. Вип. 8. С. 26 – 37.

Василевська Т. Е. Етика державних службовців і запобігання конфлікту інтересів : навч.-метод. матеріали К. : НАДУ, 2013. – 76 с.

Василевська Т. Е. Етика державного управління : підручник за заг. ред. Т. Е. Василевської. К. : НАДУ, 2015. 204 с.

Гайдученко С. О. Інституалізація організаційної культури в публічному управлінні. Актуальні проблеми державного управління. 2014. – № 1. С. 17 – 24.

Мельничук Т. П. Етичні обов’язки публічних службовців як елемент професійного статусу: досвід європейських країн та його впровадження в Україні. Право та державне управління. 2019. № 1 (34) том 2. С. 182 – 187. Режим доступу : http://www.pdu- journal.kpu.zp.ua/archive/1_2019/tom_2/31.pdf.

Ткаченко І. М. Професійна етика державного службовця як суспільна необхідність. Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». Серія : Державне управління. 2017. Т. 305. Вип. 293. С. 51 – 54. Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/.

Яремин І. І. Аспекти етичних правил поведінки публічних службовців: навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ : ІФОЦППК, 2016. 68 с.

References

Bakumenko V.D. State administration // Encyclopedic dictionary of state administration / Nats. Acad. state example under the President of Ukraine; under the editorship : Yu. V. Kovbasyuk [etc.] ; compiled by Yu. P. Surmin [and others]. K.: NADU, 2010. 820 p.

Bityak Y. P. Moral and legal requirements for the behavior of civil servants. State construction and local self-government. 2004. Issue 8. P. 26-37.

Vasilevska T. E. Ethics of civil servants and prevention of conflict of interests: teaching method. materials K.: NADU, 2013. – 76 p.

Vasilevska T. E. Ethics of public administration: a textbook for general ed. T. E. Vasylevska. K.: NADU, 2015. 204 p.

Hayduchenko S. O. Institutionalization of organizational culture in public administration. Actual problems of public administration. 2014. – No. 1. P. 17 – 24.

Melnychuk T. P. Ethical duties of public servants as an element of professional status: the experience of European countries and its implementation in Ukraine. Law and public administration. 2019. No. 1 (34) volume 2. P. 182 – 187. Access mode: http://www.pdu-journal.kpu.zp.ua/archive/1_2019/tom_2/31.pdf.

Tkachenko I. M. Professional ethics of a civil servant as a social necessity. Scientific works of the Black Sea State University named after Peter Mohyla complex "Kyiv-Mohyla Academy". Series: Public administration. 2017. T. 305. Issue 293. P. 51 – 54. Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/.

Yaremin I. I. Aspects of ethical rules of behavior of public servants: educational and

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-28