РІВЕНЬ ВОЛОДІННЯ ПРАЦІВНИКАМИ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ НЕОБХІДНИМИ ЗНАННЯМИ, ВМІННЯМИ І НАВИЧКАМИ

Автор(и)

  • Євген Красников кандидат наук з державного управління, заступник начальника 155 військового представництва Міністерства оборони України, м. Харків, Україна, Україна https://orcid.org/0009-0008-6137-9401

DOI:

https://doi.org/10.35432/tisb302023295038

Ключові слова:

ефективність публічної організації, органи публічної влади, кадрове забезпечення, ефективність кадрового забезпечення, кадрова політика, публічні послуги, якість публічних послуг

Анотація

Виклики сьогодення вимагають формування високопрофесійного інституту публічної служби в Україні, забезпечення умов його ефективного функціонування завдяки кваліфікованому персоналу, здатному на високому рівні проводити політику держави, вчасно реагувати на трансформаційні виклики. Саме тому дедалі більшої актуальності набуває дослідження проблематики оцінки рівня володіння працівниками органів публічної влади необхідними знаннями, вміннями і навичками для ефективного функціонування органів влади та якісного надання публічних послуг.

У статті проведений аналіз рівня володіння працівниками органів публічної влади Північно-Східного регіону України необхідними знаннями, вміннями і навичками, їх здатність ефективно виконувати поставлені перед ними завдання, а також надавати якісні публічні послуги. За допомогою даного дослідження виявлено кращі і гірші  професійні характеристики, якими володіють службовці органів місцевої влади.

У статті автором залежно від профілюючих видів діяльності співробітників органів публічної влади всі знання, вміння і навички, що пропонувалися респондентам для розгляду, було розподіллено на кілька груп за ступенем їхньої важливості для виконання конкретних видів робіт, що в свою чергу дозволило виділити основні професійні прогалини для тієї чи іншої категорії службовців органів публічної влади.

Автором визначено найбільш розповсюджені професійні недоліки службовців органів місцевої влади та запропоновано шляхи,  які сприятимуть досягненню більш ефективних результатів у зазначену напрямку.

Посилання

Література

Вольська, О.М. (2013). Кадрове забезпечення національного соціального розвитку. Економіка будівництва та міського господарства. 1(9), 81–88.

Гордієнко, Л.Ю. (2017). Сутність механізму кадрового забезпечення ефективного функціонування органів місцевого самоврядування. Теорія та практика державної служби: матер. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 8 грудня 2017 р.). (106–108). Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ.

Дзюндзюк, В.Б. (2003). Ефективність діяльності публічних організацій. (Монографія). (236). Х.: Видво ХарРІ УАДУ «Магістр».

Дзюндзюк, В.Б. (2006). Методологічні засади оцінки та підвищення ефективності діяльності органів влади як публічних організацій. (Дисс. д-ра наук з держ. Управління). Донецьк.

Дубенко, С. (2000). Ефективна кадрова політика ключове завдання посилення дієздатної держави. Зб. наук. пр. УАДУ. 2(3), 50. К.: Вид-во УАДУ.

Одінцова, Г.С. (2002). Державне управління і менеджмент: навч. посіб. у табл. і схемах. (492). Х.: ХарРІ УАДУ.

Кагановська, Т.Є. (2008). Сутність та завдання кадрового забезпечення як засобу сприяння функціонуванню держави та її органів. Форум права. 1, 215-220. Режим доступа: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008-1/08ktetio.pdf.

Кагановська, Т.Є. (2010). Кадрове забезпечення державного управління в Україні (Монографія). (330). Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна.

Кагановська, Т.Є. (2008). До питання визначення сфери кадрового забезпечення державного управління. Форум права. 2, 202-209. Режим доступа: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008-2/08ktezdu.pdf.

Ковбасюк, Ю.В., Ващенко, К.О., Сурмін, Ю.П. (2012). Державна кадрова політика в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку: наук. доп. (72). Київ: НАДУ.

Михалевська, Л.Б. (2015). Сутність феномену «кадровий потенціал органів державної влади. Менеджер.1. 186–195.

Щербак, Н.В., Журавля, Т.В., & Толкованова, В.В. (2018). Формування нової корпоративної культури в умовах реалізації реформи місцевого самоврядування та розвитку міжмуніципального співробітництва. (156). Київ: Видавництво «Фенікс».

Ferlie, E., Ashbourner, L., Fitzgerald, L. and Pettigrew, A. (1996). The New Public Management in Action. Oxford University Press. Oxford. UK.

Flynn, N. and Strehl, L. (1996). Public Sector Management in Europe. Prentice Hall. Hoboken. USA.

Lawton, A. and Rose, A. (1999). Public Services, Management. FT/Prentice Hall. Hoboken. USA.

Peters, T. and Watermann, H. (1982). In Search of Excellence. Harper & Row. NY. USA.

References

Volska, H. (2013). Personnel provision of national social development. Economics of construction and urban economy. 1(9), 81–88. [in Ukrainian].

Gordienko, L.Yu. (2017). The essence of the mechanism of staffing the effective functioning of local self-government bodies. Theory and Practice of Public Service: Mother. Science and Practice. conf. (Dnepropetrovsk, December 8, 2017). (106–108). Dnipropetrovsk: DRIPA NAPA. [in Ukrainian].

Dzyundzyuk, V.B. (2003). Efektyvnist' diial'nosti publichnykh orhanizatsij [Monograph], Publ. House KhRI UAPA "Master", Kharkiv, Ukraine. [in Ukrainian].

Dzyundzyuk, V.B. (2006). Methodological principles for assessing and improving the effectiveness of the activities of authorities as public organizations. Doctor`s thesis. Donetsk. [in Ukrainian].

Dubenko, S. (2000). Efektyvna kadrova polityka kliuchove zavdannia posylennia diiezdatnoi derzhavy. Сollection of scientific works UAPA. 2(3), 50. K.: Publ. House UAPA. [in Ukrainian].

Odintsova, G.S. (2002). Public Administration and Management: Study Manual in Tables and Schemes. (492). Kh.: KhRI UAPA. [in Ukrainian].

Kahanovs'ka, T.Ye. (2008). The essence and objectives of staffing as a means of promoting the functioning of the state and its bodies. Forum of Law. 1, 215-220. Retrieved from http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008-1/08ktetio.pdf [in Ukrainian].

Kahanovs'ka, T.Ye. (2010). Staffing of public administration in Ukraine [Monograph]. (330). Kh.: KhNU named after V.N. Karazin. [in Ukrainian].

Kahanovs'ka T.Ye. (2008). On the issue of determining the scope of staffing of public administration. Forum of Law. 2, 202-209. Retrieved from: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008-2/08ktezdu.pdf. [in Ukrainian].

Kovbasyuk Yu.V., Vashhenko K.O., Surmin Yu.P. (2012) Derzhavna kadrova polityka v Ukrayini: stan, problemy ta perspektyvy rozvytku [Reigning personnel policy in Ukraine: the country, problems and prospects for development: science. additional]. Kyiv: NAPA. [in Ukrainian].

Mikhalevskaya L.B. (2015) Sutnist fenomenu «kadrovyj potencial organiv derzhavnoyi vlady [The essence of the phenomenon of "human potential of public authorities"]. 1, 186–195. [in Ukrainian].

Shcherbak, N.V., Zhuravlia, T.V., & Tolkovanova, V.V. (2018). Formuvannia novoi korporatyvnoi kultury v umovakh realizatsii reformy mistsevoho samovriaduvannia ta rozvytku mizhmunitsypalnoho spivrobitnytstva. (156). Kyiv: Vydavnytstvo «Feniks».

Ferlie, E., Ashbourner, L., Fitzgerald, L. and Pettigrew, A. (1996). The New Public Management in Action. Oxford University Press. Oxford. UK.

Flynn, N. and Strehl, L. (1996). Public Sector Management in Europe. Prentice Hall. Hoboken. USA.

Lawton, A. and Rose, A. (1999). Public Services, Management. FT/Prentice Hall. Hoboken. USA.

Peters, T. and Watermann, H. (1982). In Search of Excellence. Harper & Row. NY. USA..

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-28