РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У КРИЗОВИХ УМОВАХ

Автор(и)

  • Ірина Нагорна доцент кафедри місцевого самоврядування та розвитку територій Навчально-наукового інституту публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка», к.держ.упр., доцент, Україна https://orcid.org/0000-0002-3374-030X

DOI:

https://doi.org/10.35432/tisb302023295074

Ключові слова:

інфраструктура, розвиток інфраструктури, територіальна громада, інфраструктура міста, публічне управління, кризові умови, воєнний стан

Анотація

У статті наведено теоретичне узагальнення наукових підходів до розвитку інфраструктури на рівні територіальних громад. Автором проведено аналіз сучасного стану розвитку інфраструктури територіальних громад, зокрема досліджено основні тенденції розвитку інфраструктури у кризових умовах. Визначено основні особливості та проблемні аспекти розвитку інфраструктури в умовах воєнного стану. У статті автор зазначає,  сучасні процеси вимагають побудови нових підходів щодо відновлення та подальшого розвитку інфраструктури на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях. Проблеми вдосконалення процесу управління інфраструктурою стають як ніколи актуальними і вимагають розробки та впровадження нових підходів.

Посилання

Література

Валюшко І.В., Шевченко О.В. Пріоритети модернізації інфраструктури життєдіяльності сільських територій. Аналітична записка. НІСД. 2014. URL. "Пріоритети модернізації інфраструктури життєдіяльності сільських територій". Аналітична записка | Національний інститут стратегічних досліджень (niss.gov.ua)

Васильєв О.В. Методологія і практика інфраструктурного забезпечення функціонування і розвитку регіонів України. Монографія. Харків: ХНАМГ, 2017. 341 с.

Гриценко А., Соболєв В. Ринкова інфраструктура: суть, функції, будова. Економіка України. 1998. № 4. С. 35–44

Економіка громад і регіонів в умовах воєнного стану та пріоритети їх повоєнного розвитку. URL. Економіка громад і регіонів в умовах воєнного стану та пріоритети їх повоєнного розвитку | Громадський Простір (prostir.ua)

Енциклопедія державного управління. Том 5 : Регіональне управління. URL. Енциклопедія державного управління: у 8 томах : Державний університет телекомунікацій (dut.edu.ua)

Звіт про прямі збитки інфраструктури від руйнувань внаслідок військової агресії росії проти України за рік від початку повномасштабного вторгнення. Березень 2023. URL. UKR_Feb23_FINAL_Damages Report.docx (kse.ua)

Кравченко О.О.Фінансові інструменти інноваційного відтворення на залізничному транспорті України. ІV міжн. наук.-практ. конф. «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки». Львів, 2017. С. 717–718.

References

Valiushko I.V., Shevchenko O.V. Priorytety modernizatsii infrastruktury zhyttiediialnosti silskykh terytorii. Analitychna zapyska. NISD. 2014. URL. "Priorytety modernizatsii infrastruktury zhyttiediialnosti silskykh terytorii". Analitychna zapyska | Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen (niss.gov.ua)

Vasyliev O.V. Metodolohiia i praktyka infrastrukturnoho zabezpechennia funktsionuvannia i rozvytku rehioniv Ukrainy. Monohrafiia. Kharkiv: KhNAMH, 2017. 341 s.

Hrytsenko A., Soboliev V. Rynkova infrastruktura: sut, funktsii, budova. Ekonomika Ukrainy. 1998. № 4. S. 35–44

Ekonomika hromad i rehioniv v umovakh voiennoho stanu ta priorytety yikh povoiennoho rozvytku. URL. Ekonomika hromad i rehioniv v umovakh voiennoho stanu ta priorytety yikh povoiennoho rozvytku | Hromadskyi Prostir (prostir.ua)

Entsyklopediia derzhavnoho upravlinnia. Tom 5 : Rehionalne upravlinnia. URL. Entsyklopediia derzhavnoho upravlinnia: u 8 tomakh : Derzhavnyi universytet telekomunikatsii (dut.edu.ua)

Zvit pro priami zbytky infrastruktury vid ruinuvan vnaslidok viiskovoi ahresii rosii proty Ukrainy za rik vid pochatku povnomasshtabnoho vtorhnennia. Berezen 2023. URL. UKR_Feb23_FINAL_Damages Report.docx (kse.ua)

Kravchenko O.O.Finansovi instrumenty innovatsiinoho vidtvorennia na zaliznychnomu transporti Ukrainy. IV mizhn. nauk.-prakt. konf. «Problemy formuvannia ta rozvytku innovatsiinoi infrastruktury: vyklyky postindustrialnoi ekonomiky». Lviv, 2017. S. 717–718.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-28