НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ТА ПУБЛІЧНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Автор(и)

  • Галина Куспляк доцент кафедри місцевого самоврядування та розвитку територій Навчально-наукового інституту публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка», к.держ.упр., доцент, Україна https://orcid.org/0000-0002-1414-5484
  • Ігор Куспляк доцент кафедри публічного управління та регіоналістики Навчально-наукового інституту публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка», к.політ.н., доцент, Україна https://orcid.org/0000-0003-1494-5008
  • Артем Серенок доцент кафедри публічної політики Навчально-наукового інституту «Інститут державного управління» Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, к.держ.упр., доцент, Україна https://orcid.org/0000-0002-5550-0921

DOI:

https://doi.org/10.35432/tisb302023295150

Ключові слова:

цифрова трансформація, адміністративні послуги, публічна послуга, електронна публічна послуга, адміністративна процедура, воєнний стан

Анотація

Проаналізовано правовий механізм надання адміністративних послуг в електронному вигляді. Визначено, що за останні роки відбулися суттєві організаційні та законодавчі зміни, які стосуються усієї сфери надання адміністративних послуг. Насамперед змінився головний орган у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері надання адміністративних послуг.

Аналіз низки законодавчих та інших нормативно-правових актів свідчить, що саме на державу покладається головна організуюча, координуюча та контролююча роль у відносинах, що виникають у процесі впровадження електронних адміністративних послуг.

З’ясовано, що державна політика в сфері адміністративних послуг, зокрема і електронних послуг спрямована на утвердження функціонування сервісної держави – держави для громадян і бізнесу, забезпечення належної реалізації прав фізичних та юридичних осіб y сфері надання публічних, у тому числі адміністративних, послуг, створення сучасної інфраструктури, зручних та доступних електронних сервісів для надання таких послуг.

Проаналізовані дефініції «адміністративна послуга», «публічна послуга», «електронна публічна послуга», які закріплені в законодавстві України, яке визначає засади надання електронних публічних послуг, публічних послуг, комплексних електронних публічних послуг, автоматичного режиму надання електронних публічних послуг.

Визначено, що незважаючи на певні труднощі, які виникли в перші тижні війни держава досить успішно впоралася з викликами у сфері надання послуг. Виправданими були й окреме обмеження надання послуг та доступу до деяких реєстрів, і поетапне відновлення по критичних групах послуг. Електронні послуги показали ряд переваг, які потрібно враховувати в подальшому. Серед них стійкість до зовнішніх впливів; можливість доступу з будь-якого місця. можливість швидкого збереження даних і резервне їх копіювання, що зменшує ризик втрати важливої інформації внаслідок війни; посилення безпеки та контролю доступу, так як забезпечується високий рівень захисту даних та контролю доступу, що дозволяє уникнути несанкціонованого доступу до конфіденційної інформації.

Посилання

Література

Указ Президента України №558/2019 від 29 липня 2019 року «Про деякі заходи щодо поліпшення доступу фізичних та юридичних осіб до електронних послуг». URL: https://www.president.gov.ua/documents/5582019-28853 (дата звернення 05.12.2023).

Указ Президента України №647/2019 від 4 вересня 2019 року «Про деякі заходи із забезпечення надання якісних публічних послуг». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/647/2019#Text (дата звернення 05.12.2023).

Єдиний веб-портал державних електронних послуг – Державні послуги онлайн. URL: https://diia.gov.ua/ (дата звернення 05.12.2023).

Мобільний застосунок «Дія». URL: https://go.diia.app/ (дата звернення 05.12.2021).

Передвиборча програма кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського. URL: https://files.ze2019.com/assets/program.pdf (дата звернення 05.12.2023).

Питання Міністерства цифрової трансформації : Постанова Кaбінету Міністрів Укрaїни від 18 вересня 2019 року №856. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/856-2019-%D0%BF#Text (дата звернення 05.12.2023).

Питання Єдиного державного веб-порталу електронних послуг та Єдиного державного порталу адміністративних послуг : Постанова Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1137. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1137-2019-%D0%BF#Text (дата звернення 05.12.2023).

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації мережі та функціонування центрів надання адміністративних послуг та удосконалення доступу до адміністративних послуг, які надаються в електронній формі : Закон України від 03.11.2020 № 943-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/943-20#Text (дата звернення 05.12.2021).

Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг : Закон України № 1689-IX від 15.07.2021 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1689-20#Text (дата звернення 05.12.2023).

Глава держави підписав закон про особливості надання електронних публічних послуг / Офіційне інтернет-представництво Президента України. URL: https://www.president.gov.ua/news/glava-derzhavi-pidpisav-zakon-pro-osoblivosti-nadannya-elekt-70005 (дата звернення 05.12.2023).

Прискорюємо цифровізацію: законопроєкт про режим «без паперів» прийнято в цілому / Офіційний веб-сайт сайт Міністерства та Комітету цифрової трансформації України. URL: https://thedigital.gov.ua/news/priskoryuemo-tsifrovizatsiyu-zakonoproekt-pro-rezhim-bez-paperiv-priynyato-v-tsilomu (дата звернення 05.12.2023).

Президент підписав закон про режим «без паперів» / Веб-сайт Асоціації міст України. URL: https://auc.org.ua/novyna/prezydent-pidpysav-zakon-pro-rezhym-bez-paperiv (дата звернення 05.12.2023).

Про адміністративну процедуру. Закон України від 17.02.2022 № 2073-IX URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2073-20#Text (дата звернення 05.12.2023).

Законопроект «Про адмінпроцедуру» – повністю людиноцентричний, який надає більше прав громадянам та бізнесу і запроваджує єдині правила для різних життєвих ситуацій / Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/oleksandr-banchuk-zakonoproekt-pro-adminproceduru-povnistyu-lyudinocentrichnij-yakij-nadaye-bilshe-prav-gromadyanam-ta-biznesu-i-zaprovadzhuye-yedini-pravila-dlya-riznih-zhittyevih-situacij (дата звернення 05.12.2023).

Понад 5 тис. адміністраторів ЦНАП надають послуги через Дію / / Офіційний веб-сайт сайт Міністерства та Комітету цифрової трансформації України. URL: https://thedigital.gov.ua/news/ponad-5-tis-administratoriv-tsnap-nadayut-poslugi-cherez-diyu (дата звернення 05.12.2023).

Про aдміністрaтивні послуги : Зaкон Укрaїни від 6 вересня 2012 року №5203-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5203-17#Text (дата звернення 05.12.2023).

Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території: Закон України від 15.04.2014 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1207-18#Text (дата звернення 05.12.2023).

Між безпекою та прозорістю: дослідження роботи міських рад під час війни. URL: https://transparentcities.in.ua/articles/mizh-bezpekoiu-ta-prozoristiu--doslidzhennia-roboty-miskykh-rad-pid-chas-viiny (дата звернення 05.12.2023).

Крок до стійкого кіберзахисту: Мінцифра і Cyberfame GmbH співпрацюватимуть у сфері цифрової безпеки. 12.07.2023 URL: https://thedigital.gov.ua/news/krok-do-stiykogo-kiberzakhistu-mintsifra-i-cyberfame-gmbh-spivpratsyuvatimut-u-sferi-tsifrovoi-bezpeki (дата звернення 05.12.2023).

Про зупинення строків надання адміністративних послуг та видачі документів дозвільного характеру Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 165 (втрата чинності). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/165-2022-%D0%BF#Text (дата звернення 05.12.2023).

Деякі питання державної реєстрації та функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану Постанова Кабінету Міністрів України від 06.03.2022 № 209. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/209-2022-%D0%BF#Text (дата звернення 05.12.2023).

References

Decree of the President of Ukraine No. 558/2019 dated July 29, 2019, "On Certain Measures to Improve Access of Individuals and Legal Entities to Electronic Services." URL: https://www.president.gov.ua/documents/5582019-28853 (accessed on December 5, 2023).

Decree of the President of Ukraine No. 647/2019 dated September 4, 2019, "On Certain Measures to Ensure the Provision of Quality Public Services." URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/647/2019#Text (accessed on December 5, 2023).

Unified web portal of state electronic services – State Services Online. URL: https://diia.gov.ua/ (accessed on December 5, 2023).

Mobile application "Diia." URL: https://go.diia.app/ (accessed on December 5, 2021).

Pre-election program of the candidate for the President of Ukraine, Volodymyr Zelensky. URL: https://files.ze2019.com/assets/program.pdf (accessed on December 5, 2023).

Questions of the Ministry of Digital Transformation: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated September 18, 2019, No. 856. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/856-2019-%D0%BF#Text (accessed on December 5, 2023).

Issues of the Unified State Web Portal of Electronic Services and the Unified State Portal of Administrative Services: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated December 4, 2019, No. 1137. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1137-2019-%D0%BF#Text (accessed on December 5, 2023).

On Amendments to Some Legislative Acts of Ukraine Regarding Optimization of the Network and Functioning of Centers for the Provision of Administrative Services and Improvement of Access to Administrative Services Provided in Electronic Form: Law of Ukraine dated November 3, 2020, No. 943-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/943-20#Text (accessed on December 5, 2021).

On the Features of Providing Public (Electronic Public) Services: Law of Ukraine No. 1689-IX dated July 15, 2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1689-20#Text (accessed on December 5, 2023).

The head of state signed a law on the features of providing electronic public services / Official website representation of the President of Ukraine. URL: https://www.president.gov.ua/news/glava-derzhavi-pidpisav-zakon-pro-osoblivosti-nadannya-elekt-70005 (accessed on December 5, 2023).

Advancing digitalization: the bill on the "paperless" mode adopted in full / Official website of the Ministry and Committee of Digital Transformation of Ukraine. URL: https://thedigital.gov.ua/news/priskoryuemo-tsifrovizatsiyu-zakonoproekt-pro-rezhim-bez-paperiv-priynyato-v-tsilomu (accessed on December 5, 2023).

The President signed the law on the "paperless" mode / Website of the Association of Ukrainian Cities. URL: https://auc.org.ua/novyna/prezydent-pidpysav-zakon-pro-rezhym-bez-paperiv (accessed on December 5, 2023).

On the Administrative Procedure: Law of Ukraine dated February 17, 2022, No. 2073-IX URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2073-20#Text (accessed on December 5, 2023).

Draft Law "On Administrative Procedure" - fully people-centered, providing more rights to citizens and businesses and introducing unified rules for different life situations / Unified web portal of executive authorities of Ukraine. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/oleksandr-banchuk-zakonoproekt-pro-adminproceduru-povnistyu-lyudinocentrichnij-yakij-nadaye-bilshe-prav-gromadyanam-ta-biznesu-i-zaprovadzhuye-yedini-pravila-dlya-riznih-zhittyevih-situacij (accessed on December 5, 2021).

Over 5,000 administrators of Administrative Service Centers provide services through "Diia" / Official website of the Ministry and Committee of Digital Transformation of Ukraine. URL: https://thedigital.gov.ua/news/ponad-5-tis-administratoriv-tsnap-nadayut-poslugi-cherez-diyu (accessed on December 5, 2023).

On Administrative Services: Law of Ukraine dated September 6, 2012, No. 5203-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5203-17#Text (accessed on December 5, 2023).

On Ensuring the Rights and Freedoms of Citizens and the Legal Regime on Temporarily Occupied Territory: Law of Ukraine dated April 15, 2014. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1207-18#Text (accessed on December 5, 2023).

Between security and transparency: a study of the work of city councils during the war. URL: https://transparentcities.in.ua/articles/mizh-bezpekoiu-ta-prozoristiu--doslidzhennia-roboty-miskykh-rad-pid-chas-viiny (accessed on December 5, 2023).

A step towards sustainable cybersecurity: the Ministry of Digital Transformation and Cyberfame GmbH will collaborate in the field of digital security. July 12, 2023. URL: https://thedigital.gov.ua/news/krok-do-stiykogo-kiberzakhistu-mintsifra-i-cyberfame-gmbh-spivpratsyuvatimut-u-sferi-tsifrovoi-bezpeki (accessed on December 5, 2023).

On suspending the deadlines for providing administrative services and issuing documents of a permit nature: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated February 28, 2022, No. 165 (expired). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/165-2022-%D0%BF#Text (accessed on December 5, 2023).

Some issues of state registration and functioning of unified and state registers, the custodian of which is the Ministry of Justice, in the conditions of martial law: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated March 6, 2022, No. 209. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/209-2022-%D0%BF#Text.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-28

Номер

Розділ

ДОСЛІДЖЕННЯ.РОЗРОБКИ.ПРОЕКТИ