УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД УКРАЇНИ В УМОВАХ КРИЗИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Автор(и)

  • Оксана Орел аспірант кафедри соціально-гуманітарних наук Навчально-наукового інституту публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка», Україна https://orcid.org/0009-0004-7587-0470

DOI:

https://doi.org/10.35432/tisb302023295157

Ключові слова:

євроінтеграція, самоврядування, розвиток громад, децентралізація, місцева демократія

Анотація

Регіональна політика є основним інструментом ЄС для зменшення регіональних розбіжностей та інвестування в стале та інклюзивне соціально-економічне зростання. Він діє через «спільне управління» між Комісією та державами-членами ЄС. Реалізація згуртованості політики програми вимагає відповідного адміністративний місткість на програма на рівні проектів, створення систем надійного фінансового управління та контролю, а також виконання інших елементів acquis ЄС.  Прагнення України досягти європейських демократичних стандартів та зобов'язання в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС вимагають впровадження нових практик у взаємодії органів місцевого самоврядування. Ці нові практики мають включати інструменти місцевої демократії, які довели свою ефективність в інших країнах. Автор доводить, що регіональна політика охоплюється Угодою про асоціацію, згідно з якою ЄС та Україна зобов’язалися сприяти взаєморозумінню та двосторонній співпраці у сфері регіональної політики. Вони також скоєно просування вдосконалених методів формулювання та впровадження регіональної політики, зокрема багаторівневого управління та партнерства. Це включає налаштування створення ефективної нормативно-правової бази, розбудова потенціалу та заходи для посилення транскордонних і регіональних економічних і ділових мереж.

Розробка перспективних планів формування територій громад в регіонах України також є частиною державної підтримки. Новий адміністративно-територіальний устрій має слугувати територіальною основою для формування децентралізованої системи територіального управління, забезпечення найбільш ефективного використання соціальних ресурсів, сталого економічного зростання на основі принципів сталого розвитку та покращення умов життя людей.

Посилання

Література

The Constitution of the Kingdom of Denmark. URL: https://www.constituteproject.org/constitution/Denmark_1953

Державна стратегія регіонального розвитку на 2021 – 2027 роки : Постанова Кабінету Міністрів України № 695 від 5 серпня 2020 року. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnoyi-strategiyi-regionalnogo-rozvitku-na-20212027-t50820

Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України: Закон України від 23 березня 2000 року № 1602_ІІІ // ВВР України. — № 25. — 23 червня 2000 р.

Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року; Постанова Кабінету Міністрів України від 21 липня 2006 р. №1001. URL: – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1001-2006-п

References

The Constitution of the Kingdom of Denmark. URL: https://www.constituteproject.org/constitution/Denmark_1953

Derzhavna stratehiia rehionalnoho rozvytku na 2021 – 2027 roky : Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy № 695 vid 5 serpnia 2020 roku. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnoyi-strategiyi-regionalnogo-rozvitku-na-20212027-t50820

Pro derzhavne prohnozuvannia ta rozroblennia prohram ekonomichnoho i sotsialnoho rozvytku Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 23 bereznia 2000 roku № 1602_III // VVR Ukrainy. — № 25. — 23 chervnia 2000 r.

Pro zatverdzhennia Derzhavnoi stratehii rehionalnoho rozvytku na period do 2015 roku; Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 21 lypnia 2006 r. №1001. URL: – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1001-2006-п

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-28