ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВИКЛИВ ВІЙНИ: КОМПОНЕНТА СОЦІЄТАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ

Автор(и)

  • Любов Титаренко к.політ.н., доцент, доцент кафедри соціально-гуманітарних наук Навчально-наукового інституту публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка», Україна https://orcid.org/0000-0001-8994-3467
  • Володимир Яценко к.держ.упр., доцент, доцент кафедри соціально-гуманітарних наук Навчально-наукового інституту публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка» , Україна https://orcid.org/0000-0003-3845-0405

DOI:

https://doi.org/10.35432/tisb312024307405

Ключові слова:

публічне управління, владні відносини, інститути публічної влади, політико-ідеологічні цінності, суспільні цінності, місцеве самоврядування

Анотація

У статті теоретично узагальнено фактори ефективності функціонування публічного управління України в період воєнного стану. На основі аналізу наукових джерел постає питання ефективності публічного управління і адміністрування в Україні, що є одним із ключових питань для вітчизняних вчених, з урахуванням того, що публічне управління в умовах війни є новою темою для вітчизняної науки з багатьох питань суспільних цінностей.

На сьогоднішній день не втрачає актуальності питання вирішення різнобічних проблем публічного управління в Україні та безперервної роботи в напрямку розбудови цілісної і незалежної вітчизняної політики, спрямованої на створення системи ефективного менеджменту, забезпечення професійного рівня кадрів, спрямованого на підвищення якості надання послуг в сфері публічного управління після початку широкомасштабного вторгнення.

Саме війна внесла корективи у функціонування публічного управління, і, на перший план виходить забезпечення ефективної роботи публічної служби в умовах війни з урахуванням людських, інфраструктурних, соціально-економічних, екологічних втрат, емоційно-ціннісних переживань громадськості з появою ризиків для життя та обставин викликів війни.

Разом з тим, серед ключових факторів, які сьогодні сприяють підвищенню ефективності роботи спеціалістів в системі публічного управління, можна виокремити: впровадження організації віддаленої роботи публічного службовця; спрощення процедур прийому на роботу нових спеціалістів; залучення на посади спеціалістів-військових у військово-цивільних адміністраціях; організацію підвищення кваліфікації спеціалістів з акцентом на роботі в реаліях війни, враховуючи ціннісну рамку у конкретній діяльності з урахуванням суспільних цінностей.

Посилання

Аналітичний звіт за підсумками опитування „Війна, мир, перемога, майбутнє”. Фонд „Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва. 2023. 28 липня. URL: https://dif.org.ua/article/analitichniy-zvit-za-pidsumkami-opituvannya-viynamir-peremoga-maybutne

Системна модернізація державного управління в Україні: гуманістичний контекст : колект. монографія / [Г. А. Дмитренко та ін. ; за заг. ред. Г. А. Дмитренка]; ПрАТ ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом". - Київ : ДКС-Центр, 2020. - 511 с.

Ситник Г.П. Воєнно-політичні конфлікти та міжнародна безпека: курс лекцій / Г.П.Ситник. К: ТОВ "САК Лтд.", 2023. - 92 с. URL: https://ipacs.knu.ua/pages/dop/336/files/f1eb24e2-deff-4a31-ad06-9848419f8d2c.pdf

Перепелиця Г. Нинішня інтенсивність бойових дій є найвищою з часів Другої світової. Інформагентство АрміяInform. URL: https:armyinform.com.ua/2024/02/25/nynishnya-intensyvnist-bojovyh-dij-ye-najvyshhoyu-z-chasiv-drugoyi-svitovoyi-grygorij-perepelyczya.

Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану: Закон України від 15.03.2022 р. № 2136-IX. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/card/2136-20.

Малиновський В. Я. Публічна служба в Україні: підручник. Київ: Видавничий дім «Кондор», 2018. 312 с. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/199400191.pdf

Дембіцький С. Цивілізаційна суб’єктність України з точки зору соцієтальних цінностей: стан масової свідомості. В: С. І. Пирожков. Україна як цивілізаційний суб’єкт історії та сучасності. Київ: Ніка-Центр, 195-207. URL: https://files.nas.gov.ua/PublicMessages/Documents/0/2021/04/210428200554623-8252.pdf

Рафальський О., Калакура Я., Калакура О., Юрій М. Цивілізаційна ідентичність українства: історія і сучасність. Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. URL: https://ipiend.gov.ua/publication/tsyvilizatsijna-identychnist-ukrainstva-istoriia-i-suchasnist/

Хомишин І. Ю. Публічна служба в умовах війни. Електронне наук. видання. Ужгород, 2023, № 3. С. 308-312. URL: https://app-journal.in.ua/wp-content/ uploads/ 2023/07/APP_03_2023_FINAL-1.pdf

Національні системи оцінювання ризиків і загроз: кращі світові практики, нові можливості для України : аналіт. доп. / [Резнікова О. О., Войтовський К. Є. Лепіхов А. В.] ; за заг. ред. О. О. Резнікової. Київ : НІСД, 2020. 84 с. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-07/dopovid.pdf

Довіра до держави: як зберегти національну єдність заради перемоги. Офіційний сайт фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва». URL: https://dif.org.ua/article/ni-agresii-rosii-gromadska-dumka-ukraintsiv-u-lyutomu-2022-r

Наказ Національного агентства України з питань державної служби від 18 вересня 2020 р.№ 173-20 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад за дистанційною формою навчання». URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0173859-20#Text

Про затвердження Положення про дистанційне навчання : Наказ МОН України від 25 квітня 2013 р. № 466. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13#Text. https://sqe.gov.ua/law/nakaz-ministerstva-osviti-i-nauki-n-466/

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-20

Номер

Розділ

ДОСЛІДЖЕННЯ.РОЗРОБКИ.ПРОЕКТИ