ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНИХ ЕКСПЕРИМЕНТІВ

Автор(и)

  • Сєргєй Саханєнко Навчально-науковий інститут публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8376-0328
  • Наталя Колісніченко Навчально-науковий інститут публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1083-7990

DOI:

https://doi.org/10.35432/tisb272022276379

Ключові слова:

публічне управління та адміністрування, експеримент публічний, ефективність, результативність, успішність, експериментальний режим

Анотація

У статті, розглянути методологічні проблеми щодо визначення ефективності експериментів у публічній сфері. Зроблений аналіз державних експериментів, що запроваджувалися у 2019-2022 рр. в Україні. Запропоновано визначення поняття експерименту в публічному управлінні, виділено основні ознаки експериментів (організованість, наявність заданої мети та очікуваного результату, новизна, оцінка результатів експерименту, обмеженість масштабу, обмеженість термінів, наявність ризиків, пов’язаних із проведенням експерименту), а також проведено класифікацію експериментів (виділено зовнішні та внутрішні експерименти; закриті та відкриті експерименти тощо). Поставлено питання щодо вироблення методичного підходу щодо результатів референдуму на основі інтеграції оцінки результативності та ефективності до управлінського циклу експерименту, що дозволяє приймати рішення про доцільність проведення експерименту, продовження його реалізації, дострокового припинення та тиражування апробованої технології (практики) на основі підсумків проведеної попередньої, поточної та наступної оцінки результативності та ефективності.

Біографії авторів

Сєргєй Саханєнко, Навчально-науковий інститут публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка»

професор кафедри публічного управління та регіоналістики
Навчально-наукового інституту публічної служби та управління
Національного університету «Одеська політехніка», д.держ.упр., професор
https://orcid.org/0000-0001-8376-0328
e-mail: johamaran@gmail.com

Наталя Колісніченко, Навчально-науковий інститут публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка»

завідувач кафедри соціально-гуманітарних наук
Навчально-наукового інституту публічної служби та управління
Національного університету «Одеська політехніка», д.держ.упр., професор
https://orcid.org/0000-0003-1083-7990
e-mail: ird@ukr.net

Посилання

Література

Dewey J. The public and its problems: An Essay in Political Inquiry. Chicago: Gateway books, 1946. 224 p.

Ivo J., Lauer K. Regulatory Sandboxes and Financial Inclusion. Working Paper. URL: https://www.cgap.org/ sites/default/files/Working-Paper-Regulatory-SandboxesOct-2017.pdf (дата звернення: 22.12.2022).

Ranchordás S. Constitutional Sunsets and Experimental Legislation: A Comparative Perspective. Cheltenham (UK): Edward Elgar, 2014. 238 p.

Regulatory Sandbox Lessons Learned. Report 2017. URL: https://www.fca.org.uk/publication/researchand-data/regulatory-sandbox-lessons-learned-report.pdf (дата звернення: 22.12.2022).

Дзюндзюк В.Б. Ефективність діяльності публічних організацій: монография. Х. : Видавництво ХарРІ УАДУ "Магістр", 2003. 236 с.

Дорогий, Я. Ю., Бердиченко І. О., Кульчій О.О. Державно-правовий експеримент в галузі інформатизації : монографія,. Полтава : ПУЕТ, 2022. 137 с.

Конституція Французької Республіки. Х. : Право, 2015. 68 с.

Матвєєва А. В. Спеціальний правовий режим господарювання: поняття і види. Право та інновації. 2018. № 4. С. 39-44.

Механізми підвищення ефективності діяльності органів державного управління на регіональному рівні. Х. : Видавництво ХарРІ НАДУ "Магістр", 2004. 207 с.

Моделі ефективності державного управління: монографія. Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2010. 100 с.

Нові підходи до розвитку міст та регіонів України : методологічні засади державно-правових експериментів / О. В. Бойко-Бойчук [и др.] ; Асоціація агенцій регіонального розвитку України. К.: Міленіум, 2003. 133 с.

Оцінка ефективності управління в районних державних адміністраціях. Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2005. 296 с.

Приходченко Л.Л. Забезпечення ефективності державного управління: теоретико-методологічні засади: монографія. Одеса. : Оптимум, 2009. 299 с.

Про визнання певних категорій допомоги сумісними з внутрішнім ринком на застосування статей 107 та 108 Договору: Регламент Комісії (ЄС) № 651/2014 від 17.06.2014. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_042-14/ed20210405#n219 (дата звернення 22.12.2022)

Про державно-правовий експеримент розвитку місцевого самоврядування в місті Ірпені, селищах Буча, Ворзель, Гостомель, Коцюбинське Київської області: Закон України від 05.05.2001 №2352-ІІІ

Про Економічний експеримент на території міста Одеси: Проєкт Закону України від 29.02.2016 рег. №4169. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58307 (дата звернення: 22.12.2022)

Про запровадження експериментального проекту щодо підвищення ефективності управлінських процесів у Секретаріаті Кабінету Міністрів України: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.09.2019 № 879-р

Про запровадження експериментального проекту щодо підвищення ефективності роботи з цифровими інструментами для виконання завдань державної служби: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.11.2019 № 1079-р

Про затвердження Порядку реалізації експериментального проєкту щодо надання особам, взятим під варту, в слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України платної послуги з доступу до Інтернету та телефонного зв'язку за допомогою засобів IP-телефонії: Наказ Міністерства юстиції України від 09.09.2021 № 3191/5

Про підготовку та реалізацію експериментального проекту щодо запровадження системи оплати праці державних службовців на основі класифікації посад: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.11.2020 № 1414-р

Про проведення експериментів з розвитку місцевого самоврядування: Проект Закону України №2607 від 30.12.2002. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=13941 (дата звернення 22.12.2022)

Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії: Постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.2016 №567

Про реалізацію експериментального проекту із запровадження та реалізації в Україні електронного резидентства: Постанова Кабінету Міністрів України від 25.06.2020 № 648

Про реалізацію експериментального проекту щодо допуску приватних локомотивів до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування: Постанова Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1043

Про реалізацію експериментального проекту щодо підвищення ефективності організації процесів планування діяльності Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України від 10.11.2021 № 1171

Про реалізацію експериментального проекту щодо проведення щокварталу моніторингу та оцінки ефективності діяльності голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій: Постанова Кабінету Міністрів України від від 24.01.2020 р. № 35

Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини: Постанова Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 № 691

Путренко О. Державно-правовий експеримент: поняття та ознаки. Актуальні проблеми державного управління. 2014. Вип. 1. С. 29-32.

Путренко О. Роль державного експерименту в теорії державного управління. Публічне адміністрування: теорія та практика. 2014. Вип. 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Patp_2014_2_6 (дата звернення 22.12.2022)

Саханенко С. Політичне управління містом в умовах самоврядування: монографія. Одеса: Вид-во ОФ УАДУ, 2001. 380 с.

Сороко В.М. Результативність та ефективність державного управління і місцевого самоврядування: навч. посіб. К. : НАДУ, 2012. 259 с.

Фареник С. А. Соціальні експерименти: сутнісні характеристики і типологія. Культурологічний вісник. 2000. Вип. 6. С. 106-112

Цвєтков В.В. Державне управління: основні фактори ефективності: політико-правовий аспект. Х. : Право, 1996. 164 с.

Червінська Н. В. Правовий експеримент як важливий засіб підвищення ефективності законодавства. Альманах права. 2016. Вип. 7. С. 256-259.

References

Dewey J. The public and its problems: An Essay in Political Inquiry. Chicago: Gateway books, 1946. 224 p.

Ivo J., Lauer K. Regulatory Sandboxes and Financial Inclusion. Working Paper. URL: https://www.cgap.org/ sites/default/files/Working-Paper-Regulatory-SandboxesOct-2017.pdf

Ranchordás S. Constitutional Sunsets and Experimental Legislation: A Comparative Perspective. Cheltenham (UK): Edward Elgar, 2014. 238 p.

Regulatory Sandbox Lessons Learned. Report 2017. URL: https://www.fca.org.uk/publication/researchand-data/regulatory-sandbox-lessons-learned-report.pdf

Dzyundzyuk V.B. Efektyvnistʹ diyalʹnosti publichnykh orhanizatsiy: monohrafyya. KH. : Vydavnytstvo KharRI UADU "Mahistr", 2003. 236 s.

Dorohyy, YA. YU., Berdychenko I. O., Kulʹchiy O.O. Derzhavno-pravovyy eksperyment v haluzi informatyzatsiyi : monohrafiya,. Poltava : PUET, 2022. 137 s.

Konstytutsiya Frantsuzʹkoyi Respubliky. KH. : Pravo, 2015. 68 s.

Matvyeyeva A. V. Spetsialʹnyy pravovyy rezhym hospodaryuvannya: ponyattya i vydy. Pravo ta innovatsiyi. 2018. № 4. S. 39-44.

Mekhanizmy pidvyshchennya efektyvnosti diyalʹnosti orhaniv derzhavnoho upravlinnya na rehionalʹnomu rivni. KH. : Vydavnytstvo KharRI NADU "Mahistr", 2004. 207 s.

Modeli efektyvnosti derzhavnoho upravlinnya: monohrafiya. L. : LRIDU NADU, 2010. 100 s.

Novi pidkhody do rozvytku mist ta rehioniv Ukrayiny : metodolohichni zasady derzhavno-pravovykh eksperymentiv / O. V. Boyko-Boychuk [y dr.] ; Asotsiatsiya ahentsiy rehionalʹnoho rozvytku Ukrayiny. K.: Milenium, 2003. 133 s.

Otsinka efektyvnosti upravlinnya v rayonnykh derzhavnykh administratsiyakh. L. : LRIDU NADU, 2005. 296 s.

Prykhodchenko L.L. Zabezpechennya efektyvnosti derzhavnoho upravlinnya: teoretyko-metodolohichni zasady: monohrafiya. Odesa. : Optymum, 2009. 299 s. 14. Pro vyznannya pevnykh katehoriy dopomohy sumisnymy z vnutrishnim rynkom na zastosuvannya statey 107 ta 108 Dohovoru: Rehlament Komisiyi (YES) № 651/2014 vid 17.06.2014. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_042-14/ed20210405#n219

Pro derzhavno-pravovyy eksperyment rozvytku mistsevoho samovryaduvannya v misti Irpeni, selyshchakh Bucha, Vorzelʹ, Hostomelʹ, Kotsyubynsʹke Kyyivsʹkoyi oblasti: Zakon Ukrayiny vid 05.05.2001 №2352-III

Pro Ekonomichnyy eksperyment na terytoriyi mista Odesy: Proyekt Zakonu Ukrayiny vid 29.02.2016 reh. №4169. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58307

Pro zaprovadzhennya eksperymentalʹnoho proektu shchodo pidvyshchennya efektyvnosti upravlinsʹkykh protsesiv u Sekretariati Kabinetu Ministriv Ukrayiny: Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 29.09.2019 № 879-r

Pro zaprovadzhennya eksperymentalʹnoho proektu shchodo pidvyshchennya efektyvnosti roboty z tsyfrovymy instrumentamy dlya vykonannya zavdanʹ derzhavnoyi sluzhby: Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 15.11.2019 № 1079-r

Pro zatverdzhennya Poryadku realizatsiyi eksperymentalʹnoho proyektu shchodo nadannya osobam, vzyatym pid vartu, v slidchykh izolyatorakh Derzhavnoyi kryminalʹno-vykonavchoyi sluzhby Ukrayiny platnoyi posluhy z dostupu do Internetu ta telefonnoho zv'yazku za dopomohoyu zasobiv IP-telefoniyi: Nakaz Ministerstva yustytsiyi Ukrayiny vid 09.09.2021 № 3191/5

Pro pidhotovku ta realizatsiyu eksperymentalʹnoho proektu shchodo zaprovadzhennya systemy oplaty pratsi derzhavnykh sluzhbovtsiv na osnovi klasyfikatsiyi posad: Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 11.11.2020 № 1414-r

Pro provedennya eksperymentiv z rozvytku mistsevoho samovryaduvannya: Proekt Zakonu Ukrayiny №2607 vid 30.12.2002. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=13941

Pro provedennya eksperymentu z prysudzhennya stupenya doktora filosofiyi: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 27.07.2016 №567

Pro realizatsiyu eksperymentalʹnoho proektu iz zaprovadzhennya ta realizatsiyi v Ukrayini elektronnoho rezydent•stva: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 25.06.2020 № 648

Pro realizatsiyu eksperymentalʹnoho proektu shchodo dopusku pryvatnykh lokomotyviv do roboty okremymy marshrutamy na zaliznychnykh koliyakh zahalʹnoho korystuvannya: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 04.12.2019 № 1043

Pro realizatsiyu eksperymentalʹnoho proektu shchodo pidvyshchennya efektyvnosti orhanizatsiyi protsesiv planuvannya diyalʹnosti Kabinetu Ministriv Ukrayiny Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 10.11.2021 № 1171

Pro realizatsiyu eksperymentalʹnoho proektu shchodo provedennya shchokvartalu monitorynhu ta otsinky efektyvnosti diyalʹnosti holiv oblasnykh, Kyyivsʹkoyi ta Sevastopolʹsʹkoyi misʹkykh derzhavnykh administratsiy: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid vid 24.01.2020 r. № 35

Pro realizatsiyu eksperymentalʹnoho proektu shchodo stvorennya spryyatlyvykh umov dlya realizatsiyi prav dytyny: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 10.07.2019 № 691 28. Putrenko O. Derzhavno-pravovyy eksperyment: ponyattya ta oznaky. Aktualʹni problemy derzhavnoho upravlinnya. 2014. Vyp. 1. S. 29-32.

Putrenko O. Derzhavno-pravovyy eksperyment: ponyattya ta oznaky. Aktualʹni problemy derzhavnoho upravlinnya. 2014. Vyp. 1. S. 29-32.

Putrenko O. Rolʹ derzhavnoho eksperymentu v teoriyi derzhavnoho upravlinnya. Publichne administruvannya: teoriya ta praktyka. 2014. Vyp. 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Patp_2014_2_6

Sakhanenko S. Politychne upravlinnya mistom v umovakh samovryaduvannya: monohrafiya. Odesa: Vyd-vo OF UADU, 2001. 380 s.

Soroko V.M. Rezulʹtatyvnistʹ ta efektyvnistʹ derzhavnoho upravlinnya i mistsevoho samovryaduvannya: navch. posib. K. : NADU, 2012. 259 s.

Farenyk S. A. Sotsialʹni eksperymenty: sutnisni kharakterystyky i typolohiya. Kulʹturolohichnyy visnyk. 2000. Vyp. 6. S. 106-112

Tsvyetkov V.V. Derzhavne upravlinnya: osnovni faktory efektyvnosti: polityko-pravovyy aspekt. KH. : Pravo, 1996. 164 s.

Chervinska N. V. Pravovyy eksperyment yak vazhlyvyy zasib pidvyshchennya efektyvnosti zakonodavstva. Alʹmanakh prava. 2016. Vyp. 7. S. 256-259.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-08

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ