СТАЛИЙ РОЗВИТОК ТА ІНСТРУМЕНТИ СТИМУЛЮВАННЯ ДОСЯГНЕННЯ ЙОГО ЦІЛЕЙ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ (АНГЛ)

Автор(и)

  • Микола Миколайчук Навчально-науковий інститут публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка» , Україна https://orcid.org/0000-0001-7837-0229
  • Галина Куспляк Навчально-науковий інститут публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка» , Україна https://orcid.org/0000-0002-1414-5484
  • Ігор Куспляк Навчально-науковий інститут публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка» , Україна https://orcid.org/0000-0003-1494-5008

DOI:

https://doi.org/10.35432/tisb272022276521

Ключові слова:

розвиток, сталий розвиток, стійкий розвиток, цілі сталого розвитку, сталий розвиток територіальних громад, інструменти стимулювання сталого розвитку територіальних громад

Анотація

У статті узагальнено теоретичні напрацювання щодо дослідження термінології сталого розвитку. Охарактеризовано етапи еволюції поняття «сталий розвиток» та схематично проілюстровано перехід від екорозвитку до сталого розвитку.

Досліджено праці вчених щодо сутності понять «сталий розвиток», «збалансований розвиток», «соціально-економічний розвиток» та уточнено визначення «сталого розвитку» як еволюційного процесу змін у відносини соціального, екологічного та економічного вимірів.

Визначено, що ефективність стимулювання сталого розвитку територіальних громад віддзеркалюється на економічних процесах, що відбуваються в державі. Ґрунтуючись на наукових підходах щодо стратегії сталого розвитку класифіковано інструменти сталого розвитку за такими групами: організаційно-адміністративні, соціальні, економічні та фінансові інструменти.

Біографії авторів

Микола Миколайчук, Навчально-науковий інститут публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка»

професор кафедри публічного управління та регіоналістики
Навчально-наукового інституту публічної служби та управління
Національного університету «Одеська політехніка», д.держ.упр., професор
https//orcid.org/ 0000-0001-7837-0229
e-mail: mykmm67@gmail.com

Галина Куспляк, Навчально-науковий інститут публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка»

доцент кафедри місцевого самоврядування та розвитку територій
Навчально-наукового інституту публічної служби та управління
Національного університету «Одеська політехніка», к.держ.упр.
https//orcid.org/ 0000-0002-1414-5484
e-mail: galina_studinska@ukr.net

Ігор Куспляк, Навчально-науковий інститут публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка»

доцент кафедри публічного управління та регіоналістики
Навчально-наукового інституту публічної служби та управління
Національного університету «Одеська політехніка», к.політ.н., доцент
https//orcid.org/ 0000-0003-1494-5008
e-mail: kusplyak@ukr.net

Посилання

Література

Бобровська О. Ю., Крушельницька Т. А., Латинін М. А. та ін. Потенціал розвитку територій: методологічні засади формування і нарощення : монографія / Дніпропетр. рег. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2017. 362 с.

Брундтланд Г.Х., Халид М., Аньели С. и др. Развитие международное эконоиическое сотрудничество: проблемы окружащей среды. Доклад Всемирной комиссии по вопросам окружающей среды развития «Наше общее будущее» ООН. Генеральная Асамблея. 1987. 412 с.

Бюджетна підтримка та податкове стимулювання національної економіки України : монографія / за заг. ред. Л. Л. Тарангул; Нац. унів-т ДПС України. – Ірпінь, К.: Фенікс, 2012. – 532 с.

Васильєва О. І. Концептуальні засади сталого розвитку територіальних громад. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 8. С. 74-78.

Декларація Конференції Організації Об’єднаних Націй з проблем оточуючого людину середовища : міжнародний документ від 16.06.1972 (Стокгольм). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_454#Text.

Енциклопедичний словник з державного управління : довідк. вид. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; за ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. Київ : НАДУ, 2010. 820 с.

Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Київ : НАДУ, 2011. Т. 3: Історія державного управління ; наук.-редкол.: А. М. Михненко, М. М. Білинська та ін. 788 с.

Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Київ : НАДУ, 2011. Т. 1: Теорія державного управління ; наук.-редкол.: В. М. Князєв, І. В. Розпутенко та ін. 748 с.

Кожухова Т. В. Формування та трансформація глобальної системи фінансування сталого розвитку : монографія. – Кривий Ріг : Вид. ФОП Чернявський Д.О., 2017. 336 с.

Кудріна О. Ю., Семеніхіна О. В., Кіндзерський Ю. В. та ін. Детермінанти сталого розвитку економіки : монографія / Ін-т екон.-прав. досл. НАН України. Київ, 2019. 264 с.

Монастирський Г. Л. Модернізація технологій управління економічним розвитком територіальних спільнот базового рівня в умовах трансформаційних змін в Україні: дис. … д-ра екон. наук: спец. 08.00.03 «Економіка та упр. нац. госп.» / Григорій Леонардович Монастирський ; Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – 508 с.

Осауленко О. Г. Моделювання та управління сталим соціально-економічним розвитком : автореф. дис. … д, держ. упр. Київ, 2002. 30 с.

Питання збору даних для моніторингу реалізації цілей сталого розвитку [Електронний ресурс] : розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 серп. 2019 р. № 686-р. – Офіц. сайт Верх. Ради України : поточна редакція від 30.09.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/686-2019-р#Text.

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації прогнозних та програмних документів соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади [Електронний ресурс] : наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 30 бер. 2016 р. № 75 : ред. від 30.03.2016 / Офіц. веб-сайт Верхов. Ради України. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0075858-16

Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 30 вер. 2019 р. № 722/2019. – Офіц. сайт Верх. Ради України : поточна редакція від 30.09.2019.URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text.

Публічне управління : термінол. слов. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; за заг. ред. В. С. Куйбіди, М. М. Білинської, О. М. Петроє. Київ : НАДУ, 2018. 224 с.

Сурмнін Ю. П., Штика Л.Г., Бакуменко В.Д. та ін. Словник системного аналізу в державному управлінні / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Київ : НАДУ, 2007. 148 с.

Тарнаруцький А. Концепція реформування громад базового рівня. Модель для Сумщини [Електронний ресурс] / А. Тарнауцький // Редакційна стаття медіа-платформи SumyNews. – 2014. – URL: http://www.sumynews.com/crps/policy/7052.

Ухаль К. В. Методичні засади дослідження соціально-економічного потенціалу регіону / К. В. Ухаль // Український географічний журнал. – 2013. – № 3. – С. 40-45.

Meadows D. L. The Limits to Growth: A Report for the Club of Rome’s Project on the Predicament of Mankind. New York: Universe Books, 1972. 211 р.

Prohrama dij «Poriadok dennyj na XXI stolittia» (2000): konferentsiia OON z navkolyshn'oho seredovyscha i rozvytku v Rio-de-Zhanejro (Samit «Planeta Zemlia», 1992 r.): per. z anhl. 2-he vyd. Kyiv [in Ukrainian].

Strange T., Bayley A. Le développement durable. À la croisée de l’économie, de la société et de l’environnement. Les essentiels de l’OCDE. Paris, 2008. 164 р.

Vaillancourt J. Évolution conceptuelle et historique du développement durable. Rapport de recherche. Regroupement national des Conseils Régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ). 1998. 37 р.

References

Bobrovsʹka O. YU., Krushelʹnytsʹka T. A., Latynin M. A. ta in. Potentsial rozvytku terytoriy: metodolohichni zasady formuvannya i naroshchennya : monohrafiya / Dnipropetr. reh. in-t derzh. upr. Nats. akad. derzh. upr. pry Prezydentovi Ukrayiny. Dnipro: DRIDU NADU, 2017. 362 s.

Brundtland H.KH., Khalyd M., Anʹely S. y dr. Razvytye mezhdunarodnoe ékonoyycheskoe sotrudnychestvo: problemy okruzhashchey sredy. Doklad Vsemyrnoy komyssyy po voprosam okruzhayushchey sredy razvytyya «Nashe obshchee budushchee» OON. Heneralʹnaya Asambleya. 1987. 412 s.

Byudzhetna pidtrymka ta podatkove stymulyuvannya natsionalʹnoyi ekonomiky Ukrayiny : monohrafiya / za zah. red. L. L. Taranhul; Nats. univ-t DPS Ukrayiny. – Irpinʹ, K.: Feniks, 2012. – 532 s.

Vasylʹyeva O. I. Kontseptualʹni zasady staloho rozvytku terytorialʹnykh hromad. Investytsiyi: praktyka ta dosvid. 2018. № 8. S. 74-78.

Deklaratsiya Konferentsiyi Orhanizatsiyi Obʺyednanykh Natsiy z problem otochuyuchoho lyudynu seredovyshcha : mizhnarodnyy dokument vid 16.06.1972 (Stok•holʹm). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_454#Text.

Entsyklopedychnyy slovnyk z derzhavnoho upravlinnya : dovidk. vyd. / Nats. akad. derzh. upr. pry Prezydentovi Ukrayiny ; za red. YU. V. Kovbasyuka, V. P. Troshchynsʹkoho, YU. P. Surmina. Kyyiv : NADU, 2010. 820 s.

Entsyklopediya derzhavnoho upravlinnya : u 8 t. / Nats. akad. derzh. upr. pry Prezydentovi Ukrayiny. Kyyiv : NADU, 2011. T. 3: Istoriya derzhavnoho upravlinnya ; nauk.-redkol.: A. M. Mykhnenko, M. M. Bilynsʹka ta in. 788 s.

Entsyklopediya derzhavnoho upravlinnya : u 8 t. / Nats. akad. derzh. upr. pry Prezydentovi Ukrayiny. Kyyiv : NADU, 2011. T. 1: Teoriya derzhavnoho upravlinnya ; nauk.-redkol.: V. M. Knyazyev, I. V. Rozputenko ta in. 748 s.

Kozhukhova T. V. Formuvannya ta transformatsiya hlobalʹnoyi systemy finansuvannya staloho rozvytku : monohrafiya. – Kryvyy Rih : Vyd. FOP Chernyavsʹkyy D.O., 2017. 336 s.

Kudrina O. YU., Semenikhina O. V., Kindzersʹkyy YU. V. ta in. Determinanty staloho rozvytku ekonomiky : monohrafiya / In-t ekon.-prav. dosl. NAN Ukrayiny. Kyyiv, 2019. 264 s.

Monastyrsʹkyy H. L. Modernizatsiya tekhnolohiy upravlinnya ekonomichnym rozvytkom terytorialʹnykh spilʹnot bazovoho rivnya v umovakh transformatsiynykh zmin v Ukrayini: dys. … d-ra ekon. nauk: spets. 08.00.03 «Ekonomika ta upr. nats. hosp.» / Hryhoriy Leonardovych Monastyrsʹkyy ; Ternop. nats. ekon. un-t. – Ternopilʹ, 2011. – 508 s.

Osaulenko O. H. Modelyuvannya ta upravlinnya stalym sotsialʹno-ekonomichnym rozvytkom : avtoref. dys. … d, derzh. upr. Kyyiv, 2002. 30 s.

Pytannya zboru danykh dlya monitorynhu realizatsiyi tsiley staloho rozvytku [Elektronnyy resurs] : rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 21 serp. 2019 r. № 686-r. – Ofits. sayt Verkh. Rady Ukrayiny : potochna redaktsiya vid 30.09.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/686-2019-r#Text.

Pro zatverdzhennya Metodychnykh rekomendatsiy shchodo formuvannya i realizatsiyi prohnoznykh ta prohramnykh dokumentiv sotsialʹno-ekonomichnoho rozvytku obʺyednanoyi terytorialʹnoyi hromady [Elektronnyy resurs] : nakaz Ministerstva rehionalʹnoho rozvytku,

budivnytstva ta zhytlovo-komunalʹnoho hospodarstva vid 30 ber. 2016 r. №75 : red. vid 30.03.2016 /Ofits. veb-sayt Verkhov. Rady Ukrayiny.– URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0075858-16

Pro Tsili staloho rozvytku Ukrayiny na period do 2030 roku [Elektronnyy resurs] : Ukaz Prezydenta Ukrayiny vid 30 ver. 2019 r. № 722/2019. – Ofits. sayt Verkh. Rady Ukrayiny : potochna redaktsiya vid 30.09.2019.URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text.

Publichne upravlinnya : terminol. slov. / Nats. akad. derzh. upr. pry Prezydentovi Ukrayiny ; za zah. red. V. S. Kuybidy, M. M. Bilynsʹkoyi, O. M. Petroye. Kyyiv : NADU, 2018. 224 s.

Surmnin YU. P., Shtyka L.H., Bakumenko V.D. ta in. Slovnyk systemnoho analizu v derzhavnomu upravlinni / Nats. akad. derzh. upr. pry Prezydentovi Ukrayiny. Kyyiv : NADU, 2007. 148 s.

Tarnarutsʹkyy A. Kontseptsiya reformuvannya hromad bazovoho rivnya. Modelʹ dlya Sumshchyny [Elektronnyy resurs] / A. Tarnautsʹkyy // Redaktsiyna stattya media-platformy SumyNews. – 2014. – URL: http://www.sumynews.com/crps/policy/7052.

Ukhalʹ K. V. Metodychni zasady doslidzhennya sotsialʹno-ekonomichnoho potentsialu rehionu / K. V. Ukhalʹ // Ukrayinsʹkyy heohrafichnyy zhurnal. – 2013. – № 3. – S. 40-45.

Meadows D. L. The Limits to Growth: A Report for the Club of Romeʺs Project on the Predicament of Mankind. New York: Universe Books, 1972. 211 r.

Prohrama dij «Poriadok dennyj na XXI stolittia» (2000): konferentsiia OON z navkolyshn'oho seredovyscha i rozvytku v Rio-de-Zhanejro (Samit «Planeta Zemlia», 1992 r.): per. z anhl. 2-he vyd. Kyiv [in Ukrainian].

Strange T., Bayley A. Le développement durable. À la croisée de lʺéconomie, de la société et de lʺenvironnement. Les essentiels de lʺOCDE. Paris, 2008. 164 r.

Vaillancourt J. Évolution conceptuelle et historique du développement durable. Rapport de recherche. Regroupement national des Conseils Régionaux de lʺenvironnement du Québec (RNCREQ). 1998. 37 r.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-08