ПЛАНУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Автор(и)

  • Олег Долженков Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського, Україна https://orcid.org/0000-0002-7620-9535

DOI:

https://doi.org/10.35432/tisb272022276678

Ключові слова:

публічна служба, публічний службовець, професійний розвиток, кар’єра, професійна підготовка

Анотація

Досліджено питання управління професійним розвитком на публічній службі. Виявлено, що посадове переміщення публічного службовця повинно здійснюватися з урахуванням його індивідуальних здібностей, професійної підготовки та результативності роботи, оптимального поєднання інтересів державного органу та державного службовця. Доведено необхідність вдосконалення існуючої вітчизняної системи публічної служби на основі використання сучасних підходів щодо створення ефективного механізму організаційного та кадрового забезпечення органів  публічної влади в Україні.

Біографія автора

Олег Долженков, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського

завідувач кафедри освітнього менеджменту та публічного управління
Південноукраїнського національного педагогічного університету
імені К. Д. Ушинського, д.політ.н., професор
https//orcid.org/ 0000-0002-7620-9535
e-mail: olegdolzhenkov@ukr.net

 

Посилання

Література

Савченко Б.Г. Управлінський вплив на персонал державних установ на основі соціологічних досліджень / Б.Г. Савченко, Є.М. Сурженко. Збіриник наукових праць - 2005. - №2 (24). - С. 282-288.

Ваулин А. О планировании карьеры, плане профессионального развития и не только… – URL: https://nestor.minsk.by/sr/2007/08/sr70801.html

Куйбіда В. С. Професійна мобільність та проблеми професіоналізації персоналу публічного управління : монографія / В. С. Куйбіда, І. В. Шпекторенко. – Київ : НАДУ, 2018. – 256 с.

Плаксій Л. Специфіка змісту професійного удосконалення працівників державної служби на сучасному етапі. Вісник УАДУ. - 2012. - №4. - С. 7-15.

Про державну службу: Закон України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII. – Чинний, поточна редакція від 01.01.2022. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text

Національна академія державного управління при Президентові України. – URL : http://academy.gov.ua/

Луциків І.В., Котовська І.В. Сучасні проблеми організаційного й кадрового забезпечення органів публічної влади в Україні . – URL: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/32399/2/monograph_PU_2020_TNTU_Lutsykiv_I_V-Current_issues_of_organizational_87-108.pdf

References

Savchenko B.H. Upravlinsʹkyy vplyv na personal derzhavnykh ustanov na osnovi sotsiolohichnykh doslidzhenʹ / B.H. Savchenko, YE.M. Surzhenko. Zbirynyk naukovykh pratsʹ - 2005. - №2 (24). - S. 282-288.

Vaulyn A. O planyrovanyy karʹery, plane professyonalʹnoho razvytyya y ne tolʹko… – URL: https://nestor.minsk.by/sr/2007/08/sr70801.html

Kuybida V. S. Profesiyna mobilʹnistʹ ta problemy profesionalizatsiyi personalu publichnoho upravlinnya : monohrafiya / V. S. Kuybida, I. V. Shpektorenko. – Kyyiv : NADU, 2018. – 256 s.

Plaksiy L. Spetsyfika zmistu profesiynoho udoskonalennya pratsivnykiv derzhavnoyi sluzhby na suchasnomu etapi. Visnyk UADU. - 2012. - №4. - S. 7-15.

Pro derzhavnu sluzhbu: Zakon Ukrayiny vid 10 hrudnya 2015 roku № 889-VIII. – Chynnyy, potochna redaktsiya vid 01.01.2022. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text

Natsionalʹna akademiya derzhavnoho upravlinnya pry Prezydentovi Ukrayiny. – URL : http://academy.gov.ua/

Lutsykiv I.V., Kotovsʹka I.V. Suchasni problemy orhanizatsiynoho y kadrovoho zabezpechennya orhaniv publichnoyi vlady v Ukrayini . – URL: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/32399/2/monograph_PU_2020_TNTU_Lutsykiv_I_V-Current_issues_of_organizational_87-108.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-08