ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Олександр Воронов Навчально-науковий інститут публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка» , Україна https://orcid.org/0000-0002-6621-797X

DOI:

https://doi.org/10.35432/tisb272022276687

Ключові слова:

публічна політика, сфера охорони здоров’я, лідер, керівні кадри, кадрові ресурси, кадрова криза, лідерський потенціал

Анотація

В статті визначається, що публічна політика у сфері охорони здоров’я передбачає створення нової ідеології охорони здоров’я України. Системні зміни у сфері охорони здоров’я потребують нової генерації керівних кадрів, що покладає особливу  відповідальність на кадрову політику у сфері охорони здоров’я. Але питання підготовки керівних кадрів – лідерів для системи охорони здоров’я України залишаються невирішеними. Основною  проблемою на сьогодні е поглиблення кадрової кризи: кадровий дефіцит в первинній ланці, особливо в сільській місцевості та в системі екстреної медичної допомоги. Вперше в історії незалежної України офіційно затвердили Стратегію, яка передбачає комплексний підхід до змін в медичній освіті. Дослідження сформованості професійної компетентності керівників закладів охорони здоров’я м.Одеси та Одеської області, яке проводилось в 2021-2022 роках, показало, що опитані керівники досить високо оцінюють своє вміння впливати на людей та інші лідерські компетентності.

Біографія автора

Олександр Воронов, Навчально-науковий інститут публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка»

професор кафедри соціально-гуманітарних наук
Навчально-наукового інституту публічної служби та управління
Національного університету «Одеська політехніка», д.держ.упр., доцент
https://orcid.org/0000-0002-6621-797X
e-mail: vorrronn9@ukr.net

Посилання

Література

Бордюг К.Д. Таксономія стилів лідерства та особливості лідерства в управлінні медичним закладом. Європейський вектор економічного розвитку. 2019. №2 (27). URL: https://eurodev.duan.edu.ua/images/PDF/2019/2/5.pdf

Гаєвська Л.А., Васюк Н.О., Ушакова О.І. Зарубіжний досвід підготовки керівних кадрів-лідерів- виклики для публічної політики у сфері охорони здоров’я в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. №7. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2020_7_4.

Інституціоналізація публічного управління в Україні : наук.-аналіт. доп. / за заг. ред. М. М. Білинської, О. М. Петроє. Київ : НАДУ, 2019. 210 с.

Князевич В. М. Державна політика з охорони здоров’я в Україні: перспективи розвитку в умовах системних змін / В. М. Князевич, Т. П. Авраменко // Збірник наукових праць НАДУ при Президентові України. 2015. Вип. 1. С. 164-179. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnadu_2015_1_15 (дата звернення 08.01.2023)

Князевич В.М., Васюк Н.О. Розвиток тренінгових програм для керівників сфери охорони здоров’я на місцевому рівні в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2017. №15. С.65-68.

Про затвердження «Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я» : Постанова КМУ від 28.03.2018 р. № 302. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/302-2018-%D0%BF#Text

Про схвалення Стратегії розвитку медичної освіти в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 року №95-р. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/95-2019-%D1%80#Text (дата звернення 08.01.2023).

Технологія управління закладом охорони здоров’я : дайджест /Укладач: Г. Я. Єржак. Дніпро: ДОНМБ, 2018. Вип.1. С.19. URL: http://medlib.dp.gov.ua/jirbis2/images/dajest/health_managment_1_2016.pdf (дата звернення 13.01.2023).

Hersey P., Blanchard K.H. (1969), Life cycle theory of leadership. Training and Development Journal. No 23 (5). Р. 26–34.

Lewin K. (2005), The conceptual representation and the measurement of psychological forces. Durham, NC: Duke Univ. Press, 241р.

Roberta E. Sonnino (2016), Health care leadership development and training: progress and pitfalls. Journal of Healthcare Leadership. No8. Р.19-29. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5741005/ (дата звернення 20.01.2023)

References

Bordiuh K.D. Taksonomiia styliv liderstva ta osoblyvosti liderstva v upravlinni medychnym zakladom. Yevropejs'kyj vektor ekonomichnoho rozvytku. 2019. №2 (27). URL: https://eurodev.duan.edu.ua/images/PDF/2019/2/5.pdf

Haievs'ka L.A., Vasiuk N.O., Ushakova O.I. Zarubizhnyj dosvid pidhotovky kerivnykh kadriv-lideriv- vyklyky dlia publichnoi polityky u sferi okhorony zdorov'ia v Ukraini. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok. 2020. №7. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2020_7_4.

Instytutsionalizatsiia publichnoho upravlinnia v Ukraini : nauk.-analit. dop. / za zah. red. M. M. Bilyns'koi, O. M. Petroie. Kyiv : NADU, 2019. 210 с.

Kniazevych V. M. Derzhavna polityka z okhorony zdorov'ia v Ukraini: perspektyvy rozvytku v umovakh systemnykh zmin / V. M. Kniazevych, T. P. Avramenko // Zbirnyk naukovykh prats' NADU pry Prezydentovi Ukrainy. 2015. Vyp. 1. S. 164-179. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnadu_2015_1_15 (дата звернення 08.01.2023)

Kniazevych V.M., Vasiuk N.O. Rozvytok treninhovykh prohram dlia kerivnykiv sfery okhorony zdorov'ia na mistsevomu rivni v Ukraini. Investytsii: praktyka ta dosvid. 2017. №15. С.65-68.

Pro zatverdzhennia «Polozhennia pro systemu bezperervnoho profesijnoho rozvytku fakhivtsiv u sferi okhorony zdorov'ia» : Postanova KMU vid 28.03.2018 r. № 302. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/302-2018-%D0%BF#Text

Pro skhvalennia Stratehii rozvytku medychnoi osvity v Ukraini: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 27 liutoho 2019 roku №95-r. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/95-2019-%D1%80#Text

Tekhnolohiia upravlinnia zakladom okhorony zdorov'ia : dajdzhest /Ukladach: H.Ya.Yerzhak. Dnipro: DONMB, 2018. Vyp.1. S.19. URL: http://medlib.dp.gov.ua/jirbis2/images/dajest/health_managment_1_2016.pdf

Hersey P., Blanchard K.H. (1969), Life cycle theory of leadership. Training and Development Journal. No 23 (5). Р. 26–34.

Lewin K. (2005), The conceptual representation and the measurement of psychological forces. Durham, NC: Duke Univ. Press, 241р.

Roberta E. Sonnino (2016), Health care leadership development and training: progress and pitfalls. Journal of Healthcare Leadership. No8. Р.19-29. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5741005/

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-08