ОСОБЛИВОСТІ КЕРІВНИЦТВА ПРОЦЕСОМ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ВІЙНИ (АНГЛ)

Автор(и)

  • Наталя Колісніченко Навчально-науковий інститут публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка» , Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1083-7990
  • Тамара Кемарська Навчально-науковий інститут публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка» , Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1033-4170
  • Ігор Петров Навчально-науковий інститут публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка» , Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1498-8577
  • Тетяна Романенко Навчально-науковий інститут публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка» , Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3752-8701

DOI:

https://doi.org/10.35432/tisb272022276789

Ключові слова:

іноземна мова, мова професійного спрямування, викладання іноземної мови, управління процесом викладання, воєнний стан, методи викладання в умовах війни

Анотація

У статті розглядаються особливості керівництва впровадженням новітніх та інноваційних методів навчання здобувачів для створення безпечного освітнього середовища, організації здобуття якісної іншомовної освіти в воєнних умовах. Досліджуються різноманітні аспекти вивчення іноземної мови як мови професійної взаємодії - навчальний; пізнавальний; розвиваючий; виховний. Розкривається роль та значення навчального аспекту, який передбачає оволодіння іноземною мовою як засобом міжособистісного спілкування в основних видах мовленнєвої діяльності – аудіюванні, говорінні, читанні та письмі. Когнітивний - пізнавальний аспект спрямований на збагачення духовного світу особистості, набуття та розширення знань як про культуру країни, мова якої вивчається, так і про рідну країну. Розвивальний аспект стосується розвитку мовленнєвих здібностей особистості. Виховний – пов'язаний з формуванням таких рис характеру, як доброзичливість, толерантність, колективізм, активність, працелюбність тощо.
В умовах війни досліджуються завдання з викладання іноземної мови для викладача: підготувати власні дидактичні матеріали, адаптувати їх до реалій життя країни; познайомити здобувачів з новою лексикою (військова, комендантська година, допомога, підтримка, притулок, біженці, вторгнення тощо) та активізувати її в мовленні. Аналізуються технології виконання пошукових та творчих завдань, читання текстів, виконання рутинних мовних вправ іншомовної підготовки у дистанційному та змішаному форматах, що може відбуватися у синхронному та асинхронному режимах. Даються рекомендації щодо воєнної тематики викладання іноземної мови. Як рекомендація пропонується включати такі теми, які можуть стати предметом спілкування: особиста історія; волонтерська діяльність; участь видатної особи у боротьбі країни проти агресора; питання особистої безпеки; майбутнє України.
Окремо розглядаються психологічно-емоційні аспекти управління процесом іншомовного навчання – особливості викладання на основі традиційних та новаційних методів донесення матеріалу та контролю його засвоєння.

Біографії авторів

Наталя Колісніченко, Навчально-науковий інститут публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка»

завідувач кафедри соціально-гуманітарних наук
Навчально-наукового інституту публічної служби та управління
Національного університету «Одеська політехніка», д.держ.упр., професор
https://orcid.org/0000-0003-1083-7990
e-mail: ird@ukr.net

Тамара Кемарська, Навчально-науковий інститут публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка»

старший викладач кафедри соціально-гуманітарних наук
Навчально-наукового інституту публічної служби та управління
Національного університету «Одеська політехніка»
https://orcid.org/0000-0003-1033-4170
e-mail: ketage438@gmail.com

Ігор Петров, Навчально-науковий інститут публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка»

старший викладач кафедри соціально-гуманітарних наук
Навчально-наукового інституту публічної служби та управління
Національного університету «Одеська політехніка»
https://orcid.org/0000-0003-1498-8577
e-mail: inbox2046@gmail.com

Тетяна Романенко, Навчально-науковий інститут публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка»

старший викладач кафедри соціально-гуманітарних наук
Навчально-наукового інституту публічної служби та управління
Національного університету «Одеська політехніка»
https://orcid.org/0000-0002-3752-8701
e-mail: tatroma@ukr.net

Посилання

Література

Актуальні проблеми навчання іноземних мов для спеціальних цілей: Збірник наукових статей / Укладач: І.Ю. Сковронська. Львів: ЛьвДУВС, 2019. 102 с.

Байдала В. Сучасні методи викладання англійської мови для студентів немовних факультетів в умовах воєнного стану. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції для науковців, викладачів, учителів, здобувачів вищої освіти «Сучасні філологічні і методичні студії: проблематика і перспективи». 18 травня 2022 року. С. 34-36. URL: https://dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/123456789/7637/1/Байдала%20В.%20Сучасні%20методи%20викладання%20англійської%20мови%20.pdf

Навчання іноземної мови в умовах воєнного стану: адаптація до нових умов. URL:https://znayshov.com/News/Details/navchannia_inozemnoi_movy_v_umovakh_voiennoho_stanu_adaptatsiia_do_novykh_umov

Освіта в Україні в умовах воєнного стану. Інформаційно-аналітичний збірник. Інститут освітньої аналітики. URL: https://mon.gov.ua/ storage/app/media/zagalna%20serednya/serpnevakonferencia/2022/Mizhn.serpn.ped.nauk-prakt. konferentsiya/Inform-analityc.zbirn-Osvita Ukrayiny.v.umovakh.voyennoho.stanu.22.08.2022.pdf

Скляренко Н.. Як навчати сьогодні іноземних мов. Іноземні мови. №1. 1995. С. 5-8.

Українська освіта в умовах війни : монографія / за наук. ред. С.О. Терепищого. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2020. 234 с.

Шацька З. Адаптація закладів вищої освіти України до умов воєнного стану. URL:https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/20211/1/PIONBUG_2022_P053-054.pdf

Шевчук І.Б., Шевчук А.В. Освітня аналітика крізь призму війни: виклики та можливості для вищої школи України. Економіка та суспільство. 2022. № 39. С. 22-29.

Як організувати навчання під час війни: поради та ресурси для вчителів та репетиторів. URL: https://buki.com.ua/news/yak-orhanizuvaty-navchannya-pid-chas-viyny-porady-ta-resursy-dlya-vchyteliv-ta-repetytoriv/

References

Aktualʹni problemy navchannya inozemnykh mov dlya spetsialʹnykh tsiley: Zbirnyk naukovykh statey / Ukladach: I.YU. Skovronsʹka. Lʹviv: LʹvDUVS, 2019. 102 s.

Baydala V. Suchasni metody vykladannya anhliysʹkoyi movy dlya studentiv nemovnykh fakulʹtetiv v umovakh voyennoho stanu. Materialy Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi dlya naukovtsiv, vykladachiv, uchyteliv, zdobuvachiv vyshchoyi osvity «Suchasni filolohichni i metodychni studiyi: problematyka i perspektyvy». 18 travnya 2022 roku. S. 34-36. URL: https://dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/123456789/7637/1/Baydala%20V.%20Suchasni%20 metody%20vykladannya%20anhliysʹkoyi%20movy%20.pdf

Navchannya inozemnoyi movy v umovakh voyennoho stanu: adaptatsiya do novykh umov. URL:https://znayshov.com/News/Details/navchannia_inozemnoi_movy_v_umovakh_voien noho_stanu_adaptatsiia_do_novykh_umov

Osvita v Ukrayini v umovakh voyennoho stanu. Informatsiyno-analitychnyy zbirnyk. Instytut osvitnʹoyi analityky. URL: https://mon.gov.ua/ storage/app/media/zagalna%20 serednya/serpnevakonferencia/2022/Mizhn.serpn.ped.nauk-prakt. konferentsiya/Inform-analityc. zbirn-Osvita Ukrayiny.v.umovakh.voyennoho.stanu.22.08.2022.pdf

Sklyarenko N.. Yak navchaty sʹohodni inozemnykh mov. Inozemni movy. №1. 1995. S. 5-8.

Ukrayinsʹka osvita v umovakh viyny : monohrafiya / za nauk. red. S.O. Terepyshchoho. Kyyiv : Vyd-vo NPU imeni M. P. Drahomanova, 2020. 234 s.

Shatsʹka Z. Adaptatsiya zakladiv vyshchoyi osvity Ukrayiny do umov voyennoho stanu. URL:https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/20211/1/PIONBUG_2022_P053-054.pdf

Shevchuk I.B., Shevchuk A.V. Osvitnya analityka krizʹ pryzmu viyny: vyklyky ta mozhlyvosti dlya vyshchoyi shkoly Ukrayiny. Ekonomika ta suspilʹstvo. 2022. № 39. S. 22-29.

Yak orhanizuvaty navchannya pid chas viyny: porady ta resursy dlya vchyteliv ta repetytoriv. URL: https://buki.com.ua/news/yak-orhanizuvaty-navchannya-pid-chas-viyny-porady-ta-resursy-dlya-vchyteliv-ta-repetytoriv/

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-08

Номер

Розділ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ