СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ ГАРАНТІЙ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Автор(и)

  • Ірина Лиховідова Навчально-науковий інститут публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка» , Україна https://orcid.org/0000-0002-3020-3453

DOI:

https://doi.org/10.35432/tisb272022276795

Ключові слова:

державні гарантії, корпоративне управління, принципи корпоративного управління, механізм державних гарантій корпоративного управління, гаранти корпоративного управління

Анотація

Статтю присвячено розгляду та дослідженню механізму державних гарантій корпоративного управління як інструмента розвитку корпоративного сектору в Україні. Визначено, що державні гарантії корпоративного управління спрямовані на забезпечення стабільних та відкритих правовідносин між учасниками корпоративного сектору. Досліджено механізм державних гарантій корпоративного управління як складну систему, яка включає в себе як суб’єктний склад гарантів з певними повноваженнями, які можуть мати різноманітні організаційно-правові форми діяльності державних органів та мають гарантувати законні права та інтереси учасників. Зазначено, що механізм державних гарантій корпоративного управління складається з таких складових: організаційні, правові, державні, ресурсні, інформаційні та віртуальні засади.

Біографія автора

Ірина Лиховідова, Навчально-науковий інститут публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка»

аспірантка кафедри державознавства, права та європейської інтеграції
Навчально-наукового інституту публічної служби та управління
Національного університету «Одеська політехніка»
https://orcid.org/ 0000-0002-3020-3453
e-mail: lykhovidova.iryna@gmail.com

Посилання

Література

Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.

Крисань Т.Є. Юридичні гарантії фізичних осіб у системі корпоративних правовідносин. Часопис Київського університету права, 2012. № 2. С. 162-167. URL: http://kul.kiev.ua/images/chasop/2012_2/162.pdf.

Публічне управління: термінол. слов. / уклад.: В. С. Куйбіда, М. М. Білинська, О. М. Петроє та ін. ; [за заг. ред. В. С. Куйбіди, М. М. Білинської, О. М. Петроє]. Київ : НАДУ, 2018. 224 с. URL: http://academy.gov.ua/pages/dop/28/files/2b45f71c-e57f-4f36-acc4-63fef4e1117c.pdf

Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 436-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / За заг. ред. В. К. Мамутова. URL: http://www.iepd.kiev.ua/wp-content/uploads/2016/08/АКАДЕМІЯ-РџР%C2%A0РђР’РћР’Р%C2%98РҐ-РќРђРЈРљ-РЈРљР%C2%A0АЇНР%C2%98.pdf

Про затвердження Принципів корпоративного управління: Рішення НКЦПФР від 22.07.2014 р. № 955. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr955863-14#Text.

References.

Konstytutsiya Ukrayiny: Zakon Ukrayiny vid 28.06.1996 r. № 254k/96-VR. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr.

Krysanʹ T.YE. Yurydychni harantiï fizychnykh osib u systemi korporatyvnykh pravovidnosyn. Chasopys Kyïvsʹkoho universytetu prava, 2012. № 2. S. 162-167. URL: http://kul.kiev.ua/images/chasop/2012_2/162.pdf.

Publichne upravlinnya: terminol. slov. / uklad.: V. S. Kuy̆bida, M. M. Bilynsʹka, O. M. Petroye ta in. ; [za zah. red. V. S. Kuy̆bidy, M. M. Bilynsʹkoï, O. M. Petroye]. Kyïv : NADU, 2018. 224 s. URL: http://academy.gov.ua/pages/dop/28/files/2b45f71c-e57f-4f36-acc4-63fef4e1117c.pdf

Hospodarsʹkyy kodeks Ukrayiny: Zakon Ukrayiny vid 16.01.2003 № 436-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

Naukovo-praktychnyy komentar Hospodarsʹkoho kodeksu Ukrayiny / Za zah. red. V. K. Mamutova. URL: http://www.iepd.kiev.ua/wp-content/uploads/2016/08/RđRl̂RđR”R•Rn̂R†RYI-Rd̂R%C2%A0RđRʺRćRʺR%C2%98RG-RḱRđRJ̌Rl̂-RJ̌Rl̂R%C2%A0RđR‡RḱR%C2%98.pdf

Pro zatverdzhennya Pryntsypiv korporatyvnoho upravlinnya: Rishennya NKTSPFR vid 22.07.2014 r. № 955. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr955863-14#Text.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-08

Номер

Розділ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ