ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ (В УМОВАХ ВІЙНИ)

Автор(и)

  • Любов Титаренко Навчально-науковий інституту публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка» , Україна https://orcid.org/0000-0001-8994-3467
  • Марія Холод Навчально-науковий інституту публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка», Україна https://orcid.org/0000-0001-7915-9935

DOI:

https://doi.org/10.35432/tisb272022276800

Ключові слова:

публічне управління, освітній простір, органи влади, реформування, адміністративні послуги в умовах війни, взаємодія влади і суспільства, соціально – політичний розвиток

Анотація

У статті теоретично узагальнено процес функціонування публічного управління в контексті гуманітарного розвитку під час викликів війни, окреслено підходи у розумінні того, що слід вважати якісним освітньо-науковим простором в умовах ризику і які фактори, заходи й шляхи дозволяють ефективно забезпечувати освітній ринок під час війни, окреслено фактори ефективності освітнього простору на тлі воєнного стану в Україні. Розглянуто кризові явища в Україні та напрямки освітньої політики в умовах воєнного стану, окреслено практичні заходи щодо удосконалення соціально-гуманітарної спрямованості освітньої галузі, збагачення інтелектуального потенціалу молоді. Досліджено та узагальнено ризики і виклики війни, досвід організації підготовки публічних службовців. Поглиблено загальнонаукову думку про дихотомію публічного управління в контексті освітнього простору, що є предметом особливої уваги соціально-гуманітарного розвитку в умовах випробувань війни в Україні.

Біографії авторів

Любов Титаренко, Навчально-науковий інституту публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка»

доцент кафедри соціально-гуманітарних наук
Навчально-наукового інституту публічної служби та управління
Національного університету «Одеська політехніка», к.політ.н., доцент
https//orcid.org/ 0000-0001-8994-3467
e-mail: lubowt@ukr.net

Марія Холод, Навчально-науковий інституту публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка»

аспірантка кафедри соціально-гуманітарних наук
Навчально-наукового інституту публічної служби та управління
Національного університету «Одеська політехніка»
https://orcid.org/0000-0001-7915-9935
e-mail: kholod.maria.odessa@gmail.com

Посилання

Література

Буроменський М. В. Міжнародне право на тлі викликів ХХІ століття. Актуальні проблеми сучасного міжнародного права : зб. наук. ст.від 27 листоп. 2015 р. : у 2 ч. Харків, 2015. Ч. 1. С. 5–17.

Бакуменко В. Д. Публічне адміністрування як процес вироблення, прийняттята виконання управлінських рішень / В. Д. Бакуменко // Наукові розвідки з державного тамуніципального управління: зб. наук. пр. академії муніципального управління. — No1., 2015. — С. 8—26.

Гайдученко С. О. Організаційна культура у контексті публічного управління : монографія. Харків : Друкарня Мадрид, 2016, 344 с.

Гарантії прав і свобод громадян в умовах введення воєнного стану. URL: https://pon.org.ua/novyny/6744-garantyi-prav-svobod-gromadyan-v

Горбатюк С. Концептуалізація моделі гуманітарної політики в Україні на сучасному етапі реформ. Ефективність державного управління. 2018. Вип. 2 (55). Ч.1 с. 80-90

Мюнхен - 2023: глобальнее переосмилення. Укрінформ. https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3671250-munhen2023-globalne-pereosmislenna.html

Сінайко О. О., Тищенко Ю. А., Каплан Ю. Б., Михайлова О. Ю., Валевський О. Л. Гуманітарна політика в Україні: виклики та перспективи (Біла книга) : аналіт. доп. / за заг. ред. Ю. Б. Каплан, Ю.А. Тищенко. Київ : НІСД, 2020. 126 с.

Енциклопедія освіти : Енциклопедія освіти, 2-ге видання / Національна академія педагогічних наук України / гол. ред. В.Г. Кремень; заст. гол. ред. В. І. Луговий, О. М. Топузов; відп. наук. секр. С. О. Сисоєва : 2-ге вид., допов. та перероб. Київ : Юрінком Інтер, 2021. —144 с.

Колісніченко Н. Критерії ефективності дистанційного навчання: управління процесом оцінювання якості. Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ.Вип. 3(84). – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2021. - С.110-116.

Масові бійки серед молоді: поліція затримує підлітків із "ПВК Редан" по Україні. Фокус. 27 лютого 2023. https://focus.ua/uk/ukraine/552200-massovye-draki-sredi-molodezhi-policeyskie-zaderzhivayut-podrostkov-iz-chvk-redan-po-vsey-ukraine-foto-video

Портрет абсолютно іншого українця. Інтерв'ю НВ із професоркою Е. Лібановою про кардинальні зміни в суспільстві: Чорноморські новини. Одеська обласна громадсько-політична газета. № 25-26 (22348-22349) четвер-субота 7-9 квітня 2022 р. https:// chornomorka. com/archive/22348-22349/a-15929.html

Розпорядження Кабінету Міністрів України. Проект Концепції реалізації державної політики у сфері професійної освіти "Сучасна професійна освіта" на період до 2027 року. від 29 квітня 2020 р. № 508-р.Київ https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzh-planu-zahodiv-a508r

Титаренко Л.М. Гуманітарно-орієнтований напрям державної молодіжної політики в умовах викликів і змін. «Таврійський науковий вісник №2(2022) Серія: Публічне управління та адміністрування». Від -07-08. 2022. - С.82-89. https://journals.ksauniv.ks.ua/index.php/public/issue/view/14

References.

Buromensʹkyy M. V. Mizhnarodne pravo na tli vyklykiv KHKHI stolittya. Aktualʹni problemy suchasnoho mizhnarodnoho prava : zb. nauk. st.vid 27 lystop. 2015 r. : u 2 ch. Kharkiv, 2015. CH. 1. S. 5–17.

Bakumenko V. D. Publichne administruvannya yak protses vyroblennya, pryynyattyata vykonannya upravlinsʹkykh rishenʹ / V. D. Bakumenko // Naukovi rozvidky z derzhavnoho tamunitsypalʹnoho upravlinnya: zb. nauk. pr. akademiyi munitsypalʹnoho upravlinnya. — No1., 2015. — S. 8—26.

Hayduchenko S. O. Orhanizatsiyna kulʹtura u konteksti publichnoho upravlinnya : monohrafiya. Kharkiv : Drukarnya Madryd, 2016, 344 s.

Harantiyi prav i svobod hromadyan v umovakh vvedennya voyennoho stanu. URL: https://pon.org.ua/novyny/6744-garantyi-prav-svobod-gromadyan-v

Horbatyuk S. Kontseptualizatsiya modeli humanitarnoyi polityky v Ukrayini na suchasnomu etapi reform. Efektyvnistʹ derzhavnoho upravlinnya. 2018. Vyp. 2 (55). CH.1 s. 80-90

Myunkhen - 2023: hlobalʹnee pereosmylennya. Ukrinform. https://www.ukrinform.ua/ rubric-polytics/3671250-munhen2023-globalne-pereosmislenna.html

Sinayko O. O., Tyshchenko YU. A., Kaplan YU. B., Mykhaylova O. YU., Valevsʹkyy O. L. Humanitarna polityka v Ukrayini: vyklyky ta perspektyvy (Bila knyha) : analit. dop. / za zah. red. YU. B. Kaplan, YU.A. Tyshchenko. Kyyiv : NISD, 2020. 126 s.

Entsyklopediya osvity : Entsyklopediya osvity, 2-he vydannya / Natsionalʹna akademiya pedahohichnykh nauk Ukrayiny / hol. red. V.H. Kremenʹ; zast. hol. red. V. I. Luhovyy, O. M. Topuzov; vidp. nauk. sekr. S. O. Sysoyeva : 2-he vyd., dopov. ta pererob. Kyyiv : Yurinkom Inter, 2021. —144 s.

Kolisnichenko N. Kryteriyi efektyvnosti dystantsiynoho navchannya: upravlinnya protsesom otsinyuvannya yakosti. Aktualʹni problemy derzhavnoho upravlinnya : zb. nauk. pr. ORIDU.Vyp. 3(84). – Odesa : ORIDU NADU, 2021. - S.110-116.

Masovi biyky sered molodi: politsiya zatrymuye pidlitkiv iz "PVK Redan" po Ukrayini. Fokus. 27 lyutoho 2023. https://focus.ua/uk/ukraine/552200-massovye-draki-sredi-molodezhi-policeyskie-zaderzhivayut-podrostkov-iz-chvk-redan-po-vsey-ukraine-foto-video

Portret absolyutno inshoho ukrayintsya. Interv'yu NV iz profesorkoyu E. Libanovoyu pro kardynalʹni zminy v suspilʹstvi: Chornomorsʹki novyny. Odesʹka oblasna hromadsʹko-politychna hazeta. № 25-26 (22348-22349) chetver-subota 7-9 kvitnya 2022 r. https:// chornomorka. com/archive/22348-22349/a-15929.html

Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny. Proekt Kontseptsiyi realizatsiyi derzhavnoyi polityky u sferi profesiynoyi osvity "Suchasna profesiyna osvita" na period do 2027 roku. vid 29 kvitnya 2020 r. № 508-r.Kyyiv https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzh-planu-zahodiv-a508r

Tytarenko L.M. Humanitarno-oriyentovanyy napryam derzhavnoyi molodizhnoyi polityky v umovakh vyklykiv i zmin. «Tavriysʹkyy naukovyy visnyk №2(2022) Seriya: Publichne upravlinnya ta administruvannya». Vid -07-08. 2022. - S.82-89. https://journals.ksauniv.ks.ua/ index.php/ public/issue/view/14

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-08

Номер

Розділ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ