ОСОБЛИВОСТІ ВІДНОСИН У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ, СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЗМІСТ

Автор(и)

  • Олександр Чокля Навчально-науковий інституту публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0815-4915

DOI:

https://doi.org/10.35432/tisb272022276803

Ключові слова:

cфера фізичної культури і спорту, спортивні правовідносини, структурні елементи відносин, публічне управління, правове регулювання

Анотація

Стаття присвячена відносинам, які виникають, змінюються та припиняються в сфері фізичної культури і спорту, державно-правового регулювання таких відносин та впливу на них публічного управління в Україні. В роботі проведений аналіз наявних ключових понять, суб’єктного та об’єктного складу, змісту таких правовідносин, що надає змогу краще розуміти їх загальні та специфічні риси та як наслідок запровадити найбільш оптимальні та ефективні методи публічного управління. Крім того, проаналізовано проблематику розвитку спортивних правовідносин, запропоновано визначення деяких понять та запропоновано розширення сучасних напрямів реалізації таких правовідносин.

Біографія автора

Олександр Чокля, Навчально-науковий інституту публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка»

аспірант кафедри державознавства, права та європейської інтеграції
Навчально-наукового інституту публічної служби та управління
Національного університету «Одеська політехніка»
https://orcid.org/0000-0002-0815-4915
e-mail: cioklea@gmail.com

Посилання

Література

Чокля О. І. Публічне управління у сфері фізичної культури і спорту в Україні: понятійно-категоріальний апарат. Актуальні проблеми державного управління. Том 3 № 84 (2021) – с. 46-50.

Про фізичну культуру і спорт : Закон України від 24.12.1993 № 3808-XII. Дата оновлення: 16.07.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3808-12#n317.

Скакун О.Ф. - Теорія права і держави ‒ 1. Поняття і ознаки правовідносин. Взаємозв'язок норм права і правовідносин https://westudents.com.ua/glavy/70130-1-ponyattya-oznaki-pravovdnosin-vzamozvyazok-norm-prava-pravovdnosin.html.

Кельман М., Мурашин О., Хома Н. Загальна теорія держави і права: підручник. 3-є вид., стереот. Львів : Новий світ – 2000, 2013. 586 с.

Палюх А.Я. Юридична конструкція спортивних правовідносин. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2019. № 2 (111), с. 34-40.

Спортивні правовідносини. Суб’єкти і об’єкти спортивних правовідносин. URL: http://um.co.ua/14/14-1/14-10473.html.

Исаков В.Б. Юридические факты в советском праве : [монография] / В.Б. Исаков. – М. : Юрид. лит., 1984. – 144 с.

Юридичний факт: поняття та ознаки. URL:https://osvita.ua/vnz/reports/law/10524.

Підстави виникнення правовідносин. Структура правовідносин. URL: https://pidru4niki.com/1901121643143/pravo/pidstavi_viniknennya_pravovidnosin_struktura_pravovidnosin.

Апаров А. М. Концепція спортивного права: огляд ключових аспектів. Вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. 2017. № 1 (30). Т. 22. С. 6–19.

Кравчук М. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і прав : навчальний посібник. 3-є вид., змін. й доп. Тернопіль : Карт-бланш, 2002. 247 с.

References

Choklya O.I. Public administration in the field of physical culture and sports in Ukraine: conceptual and categorical apparatus.// Actual problems of public administration. Volume 3 No. 84 (2021) / - p. 46-50.

On physical culture and sports: Law of Ukraine dated 12.24.1993 No. 3808-XII. Date of update: 16.07.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3808-12#n317.

Skakun O.F. Theory of law and the state - Skakun O.F. ‒ 1. Concepts and signs of legal relations. Interrelation of legal norms and legal relations https://westudents.com.ua/glavy/70130-1-ponyattya-oznaki-pravovdnosin-vzamozvyazok-norm-prava-pravovdnosin.html.

Kelman M., Murashyn O., Khoma N. General theory of the state and law: textbook. 3rd ed., Stereot. Lviv: Novy svit - 2000, 2013. 586 p.

Palyukh A.Ya. Legal construction of sports legal relations. Scientific Bulletin of the National Academy of Internal Affairs. 2019. No. 2 (111), p. 34-40.

Sports legal relations. Subjects and objects of sports legal relations. URL: http://um.co.ua/14/14-1/14-10473.html.

Isakov V.B. Legal facts in Soviet law: monograph/V.B. Isaac-M.: Jurid.lit., 1984. – 144 p.

Legal fact: concepts and signs. URL: https://osvita.ua/vnz/reports/law/10524.

Grounds for the emergence of legal relations. The structure of legal relations. https://pidru4niki.com/1901121643143/pravo/pidstavi_viniknennya_pravovidnosin_struktura_pravovidnosin.

Aparov O. M. The concept of sports law: an overview of key aspects. Bulletin of the Odessa National University named after I.I. I. Mechnikova. 2017. No. 1 (30). T. 22. P. 6-19.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-08

Номер

Розділ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ