АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ОПТИМІЗАЦІЇ ФУНКЦІЙ ТА ШТАТНОЇ ЧИСЕЛЬНОСТІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Автор(и)

  • Наталія Долгіх Навчально-науковий інституту публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка», Україна https://orcid.org/0009-0009-0840-1339

DOI:

https://doi.org/10.35432/tisb272022276806

Ключові слова:

органи Пенсійного фонду України, Головне управління Пенсійного фонду України, державна політика, система кадрового забезпечення, управління персоналом, реформування, вдосконалення, умови воєнного стану

Анотація

В умовах воєнного стану особливої загостреної актуальності набувають питання забезпечення можливостей оптимізації функцій та штатної чисельності Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області. Методологічною основою дослідження стали сучасні загальні та спеціальні методи наукового пізнання. Завдяки порівняльно-правовому дослідженню сформульовано пріоритетні напрями оптимізації системи управління персоналом ПФУ.
Публікація присвячена дослідженню основних аспектів Стратегії удосконалення системи управління персоналом ПФУ, зарубіжного досвіду реалізації кадрового забезпечення в органах публічної влади. Наведені результати аналізу співвідношення актуальних та неактуальних функцій на період воєнного стану в розрізі самостійних структурних підрозділів, які свідчать про їх актуальність в сучасних умовах, визначено актуальні перспективи, запропоновано дієві рішення щодо автоматизації функцій.
За результатами проведеного дослідження сформульовано низку положень та висновків, які можуть бути основою для подальшої розробки вирішення проблем у частині кадрового забезпечення діяльності ПФУ. Визначені пріоритети реформування органів Пенсійного фонду України в контексті євроінтеграційного курсу України. Проаналізовано можливості оптимізації функцій та штатної чисельності Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області в умовах воєнного стану.

Біографія автора

Наталія Долгіх, Навчально-науковий інституту публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка»

старший викладач кафедри
державознавства, права та європейської інтеграції
Навчально-наукового інституту публічної служби та управління
Національного університету «Одеська політехніка»
https://orcid.org/0009-0009-0840-1339
e-mail: dolhikh.n.p@op.edu.ua

Посилання

Література

Амосов О.Ю. Організаційне забезпечення соціально-економічного механізму ефективності менеджменту персоналу / О.Ю. Амосов, Н.Л. Гавкалова // Наукові праці ДонНТУ. Серія економічна. – 2008. – № 33-1. – С. 112 – 119.

Варакіна Н.О. Державна кадрова політика України у сфері державної служби: реалії сьогодення / Н.О.Варакіна // Держава та регіони. – 2008. – №4. – С. 64–67.

Головне управління Пенсійного фонду України в Одеській області: Аналітична записка про основні показники роботи управлінь Пенсійного фонду України в Одеській області за підсумками 2022 року. – Одеса, 2022. – 55 с.

Державне управління та державна служба: Словник-довідник / [авт.-уклад. Оболенський О.Ю.]. – К. : КНЕУ, 2005. – 480с.

Ніколіна І. Механізм державного управління у сфері соціальної політики / І.Ніколіна // Вісник державної служби України. – 2007. – № 3. – С. 39 – 41.

Постанова правління Пенсійного фонду України від 03.04.2020 № 5-1 «Про затвердження Стратегії удосконалення системи управління персоналом Пенсійного фонду України на 2020-2021 роки» Офіц. веб-сайт Верхов. Ради України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/5-1 2020-p.

Постанова правління Пенсійного фонду України від 09.02.2021 № 4-1 «Про затвердження Програми адаптації нових працівників в органах Пенсійного фонду України» Офіц. веб-сайт Верхов. Ради України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/4-1 2021-p.

Положення про організацію правової роботи в Пенсійному фонді України, затверджене постановою правління Пенсійного фонду України 08 серпня 2022 року №14; Офіц. веб-сайт Верхов. Ради України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/14 2022-p.

References

Amosov O.YU. Orhanizatsiyne zabezpechennya sotsialʹno-ekonomichnoho mekhanizmu efektyvnosti menedzhmentu personalu / O.YU. Amosov, N.L. Havkalova // Naukovi pratsi DonNTU. Seriya ekonomichna. – 2008. – № 33-1. – S. 112 – 119.

Varakina N.O. Derzhavna kadrova polityka Ukrayiny u sferi derzhavnoyi sluzhby: realiyi sʹohodennya / N.O.Varakina // Derzhava ta rehiony. – 2008. – №4. – S. 64–67.

Holovne upravlinnya Pensiynoho fondu Ukrayiny v Odesʹkiy oblasti: Analitychna zapyska pro osnovni pokaznyky roboty upravlinʹ Pensiynoho fondu Ukrayiny v Odesʹkiy oblasti za pidsumkamy 2022 roku. – Odesa, 2022. – 55 s.

Derzhavne upravlinnya ta derzhavna sluzhba: Slovnyk-dovidnyk / [avt.-uklad. Obolensʹkyy O.YU.]. – K. : KNEU, 2005. – 480s.

Nikolina I. Mekhanizm derzhavnoho upravlinnya u sferi sotsialʹnoyi polityky / I.Nikolina // Visnyk derzhavnoyi sluzhby Ukrayiny. – 2007. – № 3. – S. 39 – 41.

Postanova pravlinnya Pensiynoho fondu Ukrayiny vid 03.04.2020 № 5-1 «Pro zatverdzhennya Stratehiyi udoskonalennya systemy upravlinnya personalom Pensiynoho fondu Ukrayiny na 2020-2021 roky» Ofits. veb-sayt Verkhov. Rady Ukrayiny. – Rezhym dostupu : https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/5-1 2020-p.

Постанова правління Пенсійного фонду України від 09.02.2021 № 4-1 «Про затвердження Програми адаптації нових працівників в органах Пенсійного фонду України» Офіц. веб-сайт Верхов. Ради України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/4-1 2021-p.

Положення про організацію правової роботи в Пенсійному фонді України, затверджене постановою правління Пенсійного фонду України 08 серпня 2022 року №14; Офіц. веб-сайт Верхов. Ради України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/14 2022-p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-08