СПЕЦІАЛЬНИЙ ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ВІЙСЬКОВОГО МІСТЕЧКА У СИСТЕМІ РОЗСЕЛЕННЯ

Автор(и)

  • Роман Корчовий Навчально-науковий інституту публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка» , Україна https://orcid.org/0000-0002-8126-6462

DOI:

https://doi.org/10.35432/tisb272022276815

Ключові слова:

система розселення, військове містечко, розквартирування військ, дислокація військ, пункти постійної дислокації, військові об’єкти

Анотація

Стаття присвячена встановленню ознак військових містечок як форми постійної дислокації військ та організації розквартирування військовослужбовців та членів їх родин, а також особливостям правового режиму функціонування військових містечок. Визначені основні ознаки військових містечок: мета створення – військовий характер, наявність спеціально спроектованих комплексу будівель та споруд, включаючи житловий фонд; закріплена земельна ділянка, що належить до земель оборони; наявність особливого режиму безпеки; обмеження та додаткові гарантії прав громадян, що проживають на території військових містечок. Визначена класифікація військових містечок. Встановлений правовий режим військового містечка як спеціальний порядок правового регулювання суспільних відносин щодо створення, функціонування та ліквідації військових містечок, що визначає, у тому числі, діяльність суб’єктів права на зазначеній території.

Біографія автора

Роман Корчовий, Навчально-науковий інституту публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка»

аспірант кафедри публічного управління та регіоналістики
Навчально-наукового інституту публічної служби та управління
Національного університету «Одеська політехніка»
https://orcid.org/0000-0002-8126-6462
e-mail: korchevoiroman@gmail.com

Посилання

Література

Аналіз судової практики застосування Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків»: Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 01.08.2013.

Гаража О.П. Інституціональні основи управління та оцінки земель оборони України. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2017. № 1. С. 43-49.

Губань Р. Сільські населені пункти як адміністративно-територіальні одиниці. Юридичний журнал. 2008. № 11. С. 57-64.

Дідовець Ю. В. Щодо правового регулювання житлового забезпечення військовослужбовців. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Юридичні науки. 2018. Вип. 4. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnadpcurn_2018_4_8 (дата звернення 22.122022)

Дністрянська Н. Проблеми понятійно-термінологічного означення селищ міського типу як окремої категорії міських поселень. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2009. Вип. 36. С. 122-126.

Житловий кодекс України від 30.06.1983 №5464-Х

Заставецька Л.Б. Системи розселення і геопросторові проблеми вдосконалення адміністративно-територіального устрою України : монографія. Т. : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. 331 с.

Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III

Коссе Д. Д. Значення та сутність правового режиму в правовій системі України. Часопис Київського університету права. 2010. № 2. С. 27-30

Лазанська Т.І. Військові поселення. Енциклопедія історії України. К.: Наукова думка. 2003. Т. 1. С. 552.

Містечко. Великий тлумачний словник сучасної української мови. К.; Ірпінь: Перун, 2005. С. 679

Містечко. Юридична енциклопедія. К.: Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2001.Т. 3. С. 725

Павлович-Сенета Я. П. Місто у системі територіального устрою України: теоретико-правовий аспект. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. 2013. Вип. 2. С. 205-216.

Про використання земель оборони: Закон України від 27.11.2003 № 1345-IV

Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків: Закон України від 04.08.2008 № 500-VІ.

Про затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таємницю: Наказ СБУ від 12.08.2005 №440.

Про затвердження Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України: Наказ Міністерства оборони України від 17.08.2017 № 440.

Про затвердження Інструкції з організації вартової служби у Збройних Силах України: Наказ Міністерства оборони України від 24.10.2016 № 553

Про затвердження Інструкції з організації забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями: Наказ Міністра оборони України від 31.07.2018 №380.

Про затвердження Інструкції про організацію патрульно-постової служби Військовою службою правопорядку у Збройних Силах України: Наказ Міністерства оборони України від 10.10.2016 № 515

Про затвердження Інструкції про організацію у Збройних Силах України соціального і правового захисту військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, та членів їхніх сімей, працівників Збройних Сил України: Наказ Міністерства оборони України 19.01.2016 № 27

Про затвердження Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад: Наказ Міністерства розвитку громад та територій від 26.11.2020 № 290

Про затвердження Переліку закритих військових містечок Державної прикордонної служби України : Наказ МВС України від 14.07.2015 №857.

Про затвердження Положення про організацію квартирно-експлуатаційного забезпечення Збройних Сил України: Наказ Міністерства оборони України від 03.07.2013 № 448.

Про затвердження Положення про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою в УРСР: Указ Президії Верховної Ради УРСР від 12.03.1981 № 1654-Х.

Про затвердження Порядку вилучення і передачі військового майна Збройних Сил: Постанова Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 № 1282.

Про затвердження Порядку забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями: Постанова Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2006 р. № 1081

Про затвердження Порядку переведення Національної гвардії України на посилений варіант службової діяльності: Наказ МВС України від 09.11.2020 № 782

Про порядок відчуження та реалізації військового майна Збройних Сил: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 р. № 1919

Про приватизацію державного житлового фонду: Закон України від 19.06.1992 № 2482-ХІІ.

Про розподіл коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою 2101190 “Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України” на 2021 рік: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.04.2021 №359-р.

Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України: Закон України від 24.03.1999 № 548-XIV

References

Analiz sudovoyi praktyky zastosuvannya Zakonu Ukrayiny «Pro zabezpechennya realizatsiyi zhytlovykh prav meshkantsiv hurtozhytkiv»: Vyshchyy spetsializovanyy sud Ukrayiny z roz•hlyadu tsyvilʹnykh i kryminalʹnykh sprav vid 01.08.2013.

Harazha O.P. Instytutsionalʹni osnovy upravlinnya ta otsinky zemelʹ oborony Ukrayiny. Zemleustriy, kadastr i monitorynh zemelʹ. 2017. № 1. S. 43-49.

Hubanʹ R. Silʹsʹki naseleni punkty yak administratyvno-terytorialʹni odynytsi. Yurydychnyy zhurnal. 2008. № 11. S. 57-64.

Didovetsʹ YU. V. Shchodo pravovoho rehulyuvannya zhytlovoho zabezpechennya viysʹkovosluzhbovtsiv. Visnyk Natsionalʹnoyi akademiyi Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny. Seriya : Yurydychni nauky. 2018. Vyp. 4. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnadpcurn_2018_4_8

Dnistryansʹka N. Problemy ponyatiyno-terminolohichnoho oznachennya selyshch misʹkoho typu yak okremoyi katehoriyi misʹkykh poselenʹ. Visnyk Lʹvivsʹkoho universytetu. Seriya heohrafichna. 2009. Vyp. 36. S. 122-126.

Zhytlovyy kodeks Ukrayiny vid 30.06.1983 №5464-KH 7. Zastavetsʹka L.B. Systemy rozselennya i heoprostorovi problemy vdoskonalennya administratyvno-terytorialʹnoho ustroyu Ukrayiny : monohrafiya. T. : TNPU im. V. Hnatyuka, 2013. 331 s.

Zastavetsʹka L.B. Systemy rozselennya i heoprostorovi problemy vdoskonalennya administratyvno-terytorialʹnoho ustroyu Ukrayiny : monohrafiya. T. : TNPU im. V. Hnatyuka, 2013. 331 s.

Zemelʹnyy kodeks Ukrayiny vid 25.10.2001 № 2768-III

Kosse D. D. Znachennya ta sutnistʹ pravovoho rezhymu v pravoviy systemi Ukrayiny. Chasopys Kyyivsʹkoho universytetu prava. 2010. № 2. S. 27-30

Lazansʹka T.I. Viysʹkovi poselennya. Entsyklopediya istoriyi Ukrayiny. K.: Naukova dumka. 2003. T. 1. S. 552.

Mistechko. Velykyy tlumachnyy slovnyk suchasnoyi ukrayinsʹkoyi movy. K.; Irpinʹ: Perun, 2005. S. 679

Mistechko. Yurydychna entsyklopediya. K.: Ukrayinsʹka entsyklopediya im. M. P. Bazhana, 2001.T. 3. S. 725

Pavlovych-Seneta YA. P. Misto u systemi terytorialʹnoho ustroyu Ukrayiny: teoretyko-pravovyy aspekt. Naukovyy visnyk Lʹvivsʹkoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. Seriya yurydychna. 2013. Vyp. 2. S. 205-216.

Pro vykorystannya zemelʹ oborony: Zakon Ukrayiny vid 27.11.2003 № 1345-IV

Pro zabezpechennya realizatsiyi zhytlovykh prav meshkantsiv hurtozhytkiv: Zakon Ukrayiny vid 04.08.2008 № 500-VI.

Pro zatverdzhennya Zvodu vidomostey, shcho stanovlyatʹ derzhavnu tayemnytsyu: Nakaz SBU vid 12.08.2005 №440.

Pro zatverdzhennya Instruktsiyi z obliku viysʹkovoho mayna u Zbroynykh Sylakh Ukrayiny: Nakaz Ministerstva oborony Ukrayiny vid 17.08.2017 № 440.

Pro zatverdzhennya Instruktsiyi z orhanizatsiyi vartovoyi sluzhby u Zbroynykh Sylakh Ukrayiny: Nakaz Ministerstva oborony Ukrayiny vid 24.10.2016 № 553

Pro zatverdzhennya Instruktsiyi z orhanizatsiyi zabezpechennya viysʹkovosluzhbovtsiv Zbroynykh Syl Ukrayiny ta chleniv yikh simey zhylymy prymishchennyamy: Nakaz Ministra oborony Ukrayiny vid 31.07.2018 №380.

Pro zatverdzhennya Instruktsiyi pro orhanizatsiyu patrulʹno-postovoyi sluzhby Viysʹkovoyu sluzhboyu pravoporyadku u Zbroynykh Sylakh Ukrayiny: Nakaz Ministerstva oborony Ukrayiny vid 10.10.2016 № 515.

Pro zatverdzhennya Instruktsiyi pro orhanizatsiyu u Zbroynykh Sylakh Ukrayiny sotsialʹnoho i pravovoho zakhystu viysʹkovosluzhbovtsiv, viysʹkovozobovʺyazanykh ta rezervistiv, pryzvanykh na navchalʹni (abo perevirochni) ta spetsialʹni zbory, ta chleniv yikhnikh simey, pratsivnykiv Zbroynykh Syl Ukrayiny: Nakaz Ministerstva oborony Ukrayiny 19.01.2016 № 27

Pro zatverdzhennya Kodyfikatora administratyvno-terytorialʹnykh odynytsʹ ta terytoriy terytorialʹnykh hromad: Nakaz Ministerstva rozvytku hromad ta terytoriy vid 26.11.2020 № 290

Pro zatverdzhennya Pereliku zakrytykh viysʹkovykh mistechok Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny : Nakaz MVS Ukrayiny vid 14.07.2015 №857.

Pro zatverdzhennya Polozhennya pro orhanizatsiyu kvartyrno-ekspluatatsiynoho zabezpechennya Zbroynykh Syl Ukrayiny: Nakaz Ministerstva oborony Ukrayiny vid 03.07.2013 № 448.

Pro zatverdzhennya Polozhennya pro poryadok vyrishennya pytanʹ administratyvno-terytorialʹnoho ustroyu v URSR: Ukaz Prezydiyi Verkhovnoyi Rady URSR vid 12.03.1981 № 1654-KH.

Pro zatverdzhennya Poryadku vyluchennya i peredachi viysʹkovoho mayna Zbroynykh Syl: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 29.08.2002 № 1282.

Pro zatverdzhennya Poryadku zabezpechennya viysʹkovosluzhbovtsiv ta chleniv yikh simey zhytlovymy prymishchennyamy: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 3 serpnya 2006 r. № 1081

Pro zatverdzhennya Poryadku perevedennya Natsionalʹnoyi hvardiyi Ukrayiny na posylenyy variant sluzhbovoyi diyalʹnosti: Nakaz MVS Ukrayiny vid 09.11.2020 № 782 29. Pro poryadok vidchuzhennya ta realizatsiyi viysʹkovoho mayna Zbroynykh Syl: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 28.12.2000 r. № 1919

Pro pryvatyzatsiyu derzhavnoho zhytlovoho fondu: Zakon Ukrayiny vid 19.06.1992 № 2482-KHII.

Pro rozpodil koshtiv, peredbachenykh u derzhavnomu byudzheti za prohramoyu 2101190 “Budivnytstvo (prydbannya) zhytla dlya viysʹkovosluzhbovtsiv Zbroynykh Syl Ukrayiny” na 2021 rik: Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 21.04.2021 №359-r.

Pro Statut vnutrishnʹoyi sluzhby Zbroynykh Syl Ukrayiny: Zakon Ukrayiny vid 24.03.1999 № 548-XIV

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-08