КРИЗОВІ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ГРОМАД

Автор(и)

  • Лариса Шегида Навчально-науковий інституту публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка», Ukraine https://orcid.org/0009-0006-1776-3655

DOI:

https://doi.org/10.35432/tisb272022276822

Ключові слова:

комунікація, інформація, кризова комунікація, фейк, маніпуляція, пропаганда

Анотація

У статті аналізуються роль, завдання і способи кризових комунікацій у громадах у період військового стану. Доведено, що одним з ключових завдань органів місцевого самоврядування є якісна комунікація з мешканцями своєї громади. Це стає першою необхідністю в кризові часи. В умовах воєнного стану з одного боку максимально обмежується доступ до інформації, а з другого – швидко налагоджується комунікація з різними зацікавленими групами доступними способами. Встановлено, що в ході локалізації кризових ситуацій суб’єктам організації кризових комунікацій необхідно сформувати план комунікації в рамках загального плану подолання кризи та забезпечити регулярну підготовку та розповсюдження актуальної інформації протягом всієї кризи, використовуючи прості інструменти. Надано рекомендації для працівників муніципалітетів, на що звертати увагу, працюючи з інформацією у повсякденній роботі.

Біографія автора

Лариса Шегида, Навчально-науковий інституту публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка»

аспірантка кафедри публічного управління та регіоналістики
Навчально-наукового інституту публічної служби та управління
Національного університету «Одеська політехніка»
https://orcid.org/0009-0006-1776-3655
e-mail: shegidalg@gmail.com

Посилання

Література

Coombs, W. Timothy - pp. 17-53. Parameters for Crisis Communication. pp. 54-64 Crisis Communication and Its Allied Fields. 9781405194419, режим доступу: URL: https://doi.org/10.1002/9781444314885.ch1/

Міжнародні партнери допомагають Україні знаходити рішення для зміцнення місцевого самоврядування під час війни. URL: https://decentralization.gov.ua/en/news/15737/ (дата звернення: 14.12.2022)

Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану: Закон України від 12 травня 2022 року № 2259-IX. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2259-20#Text/

Про виклики, обмеження та ризики для органів місцевого самоврядування під час війни (інтерв’ю голови правління ГО Центр політико-правових реформ). URL: https://pravo.org.ua/pro-vyklyky-obmezhennya-ta-ryzyky-dlya-organiv-mistsevogo-samovryaduvannya-v-umovah-vijny/ (дата звернення: 14.12.2022)

Медіаспоживання в Україні. Молодше покоління тяжіє до медіа інформаційної ери, а старші вікові групи – до традиційних ЗМІ (дослідження Фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва). URL: https://dif.org.ua/article/mediaspozhivannya-v-ukraini/ (дата звернення: 12.12.2022)

Українці та медіа. Дослідження Українського кризового медіа-центру. URL: https://uacrisis.org/uk/ukrayintsi-ta-media/ (дата звернення: 12.12.2022)

Мойсеєв В.А. Паблік рілейшнз: навчальний посібник. К., 2007. 224 с.

Даулінг Г. Репутація фірми. Створення, управління та оцінка ефективності. URL: /wp-content/uploads/2013/11/ Даулинг-Грэм-Репутация-фирмы.pdf

Як міськрадам комунікувати під час війни: 7 порад Іллі Чупілки. URL: https://transparentcities.in.ua/news/yak-miskradam-komunikuvaty-pid-chas-viiny-7-porad-illi-chupilky/ (дата звернення: 13.12.2022)

References

Coombs, W. Timothy - pp. 17-53. Parameters for Crisis Communication. pp. 54-64 Crisis Communication and Its Allied Fields. 9781405194419, rezhym dostupu: URL: https://doi.org/10.1002/9781444314885.ch1/

Mizhnarodni partnery dopomahayutʹ Ukrayini znakhodyty rishennya dlya zmitsnennya mistsevoho samovryaduvannya pid chas viyny. URL: https://decentralization.gov.ua/ en/news/15737/

Pro vnesennya zmin do deyakykh zakoniv Ukrayiny shchodo funktsionuvannya derzhavnoyi sluzhby ta mistsevoho samovryaduvannya u period diyi voyennoho stanu: Zakon Ukrayiny vid 12 travnya 2022 roku № 2259-IX. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2259-20#Text/

Pro vyklyky, obmezhennya ta ryzyky dlya orhaniv mistsevoho samovryaduvannya pid chas viyny (intervʺyu holovy pravlinnya HO Tsentr polityko-pravovykh reform). URL: https://pravo.org.ua/pro-vyklyky-obmezhennya-ta-ryzyky-dlya-organiv-mistsevogo-samovryaduvan nya -v-umovah-vijny/

Mediaspozhyvannya v Ukrayini. Molodshe pokolinnya tyazhiye do media informatsiynoyi ery, a starshi vikovi hrupy – do tradytsiynykh ZMI (doslidzhennya Fondu Demokratychni initsiatyvy imeni Ilʹka Kucheriva). URL: https://dif.org.ua/article/mediaspozhivannya-v-ukraini/

Ukrayintsi ta media. Doslidzhennya Ukrayinsʹkoho kryzovoho media-tsentru. URL: https://uacrisis.org/uk/ukrayintsi-ta-media/

Moyseyev V.A. Pablik rileyshnz: navchalʹnyy posibnyk. K., 2007. 224 s.

Daulinh H. Reputatsiya firmy. Stvorennya, upravlinnya ta otsinka efektyvnosti. URL: /wp-content/uploads/2013/11/ Daulynh-Hrém-Reputatsyya-fyrmy.pdf

Yak misʹkradam komunikuvaty pid chas viyny: 7 porad Illi Chupilky. URL: https://transparentcities.in.ua/news/yak-miskradam-komunikuvaty-pid-chas-viiny-7-porad-illi-chupilky/

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-08