ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ КОНТРОЛЮ ТА НАГЛЯДУ В ПУБЛІЧНОМУ АДМІНІСТРУВАННІ СУДОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Максим Крайнюков аспірант кафедри державознавства, права та європейської інтеграції Навчально-наукового інституту публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка», Ukraine https://orcid.org/0009-0003-7624-5784

DOI:

https://doi.org/10.35432/tisb292023288661

Ключові слова:

контроль, нагляд, судова система, суд, публічне управління та адміністрування

Анотація

Стаття присвячена визначенню теоретичних засад контролю та нагляду в механізмі публічного адміністрування судової системи України. Розкрито зміст категорії «контроль», «нагляд», а також доктринальне розуміння понять «державний контроль», «державний нагляд». З’ясовано, що науковці розкриваючи зміст наведених дефініцій визначають контрольну діяльність як комплексне, багатовекторне поняття може сприйматися, визначатися науковцями як структурний елемент управління; функція управління, система різних заходів та процедур по реалізації управлінських повноважень. Встановлено, що якщо буквально підходити до подібних наукових напрацювань, то в контексті судоустрою, діяльності суддів, взагалі, некоректно вести мову про будь який контроль, адже втручання в поточну діяльність (правосуддя) є неприпустимим, а визначеною суттю мова йде про нагляд як засіб механізму публічного адміністрування судової системи. З’ясовано зміст та особливості складових контролю як засобу та етапу управлінської діяльності. Аналіз діючого законодавства засвідчив, що законодавець розглядає контроль та нагляд у якості синонімічних категорій, разом з тим  теоретичні диференціації понять контролю та нагляду носить штучний, суто теоретичний характер.

Наголошено, що важливим кроком в напрямку сприйняття контролю в публічному управлінні як елементу громадянського суспільства є потреба відходу від традиційного розуміння контрольних процедур як частини компетенції вищого суб’єкту по адміністративній вертикалі, по відношенню до нижчого (керівника - до підлеглого). Зроблено висновок, що контрольна-наглядова діяльність третіх осіб по відношенню до суду та суддів має обмежений характер, передбачає низку особливостей здійснення на практиці, проте є невід’ємним елементом та засобом публічного адміністрування судової системи України.

Посилання

Література

Андрійко О. Ф. Державний контроль в Україні: організаційно-правові засади. Київ, 2004. 301 с.

Гаруст Ю. В. Правове забезпечення контрольної діяльності органів України: дис. ... канд. юрид. наук. Харків, 2007. 184 с.

Гора О. Б. Контроль за виконанням державних рішень як складова державного управління. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2011. Вип. 25-26. С. 210-221.

Денисова А. В. Співвідношення контролю та нагляду. Адміністративне право і процес. 2013. №2 (4). С. 30-37. URL: http://applaw.knu.ua/index.php/arkhiv-nomeriv/2-4-2013

Єдинак Т. С., Павлишен О. В. Контроль як функція державного управління: сутність та класифікація. Вісник Академії митної служби України. Серія «Державне управління». 2011. № 1. С. 12-18.

Лученко Д. В. Місце контролю в системі адміністративно-правових форм діяльності. Проблеми законності. 2006. Вип. 82. С. 97-103.

Малиновський В. Я. Державне управління. Київ, 2003. 573 с.

Маматова Т. В. Трактування поняття «державний контроль» у сучасному законодавстві України та його уточнення. Вісник державної служби України. 2004. № 1. С. 23-26.

Маслова Я. І. Співвідношення понять «нагляд» і «контроль» у державному управлінні України. Актуальні проблеми держави і права. 2011. Вип. 62. С. 70-77. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2011_62_11

Музичук О. М. Поняття та особливості контролю в державному управлінні. Наше право. 2011. № 2. Ч. 1. С. 46-51.

Павлюх О. А. Поняття, мета, загальні риси та призначення контролю у сфері державного управління. Часопис Київського університету права. 2011. № 2. С. 117-119.

Собакарь А. О. Адміністративний нагляд як спосіб забезпечення законності в публічному управлінні. Порівняльно-аналітичне право. 2013. Вип. 1-3. С.273-275. URL: http://pap-journal.in.ua/wp-content/uploads/2020/09/3-1_2013.pdf#page=273

Шпенов Д. Ю. Служба суддів в Україні: адміністративно-правові засади: автореф. дис. докт. юрид. наук. Харків, 2017. 41 с.

References

Andriiko O. F. Derzhavnyi kontrol v Ukraini: orhanizatsiino-pravovi zasady. Kyiv, 2004. 301 s.

Harust Yu. V. Pravove zabezpechennia kontrolnoi diialnosti orhaniv Ukrainy: dys. ... kand. yuryd. nauk. Kharkiv, 2007. 184 s.

Hora O. B. Kontrol za vykonanniam derzhavnykh rishen yak skladova derzhavnoho upravlinnia. Borotba z orhanizovanoiu zlochynnistiu i koruptsiieiu (teoriia i praktyka). 2011. Vyp. 25-26. S. 210-221.

Denysova A. V. Spivvidnoshennia kontroliu ta nahliadu. Administratyvne pravo i protses. 2013. №2 (4). S. 30-37. URL: http://applaw.knu.ua/index.php/arkhiv-nomeriv/2-4-2013

Yedynak T. S., Pavlyshen O. V. Kontrol yak funktsiia derzhavnoho upravlinnia: sutnist ta klasyfikatsiia. Visnyk Akademii mytnoi sluzhby Ukrainy. Seriia «Derzhavne upravlinnia». 2011. № 1. S. 12-18.

Luchenko D. V. Mistse kontroliu v systemi administratyvno-pravovykh form diialnosti. Problemy zakonnosti. 2006. Vyp. 82. S. 97-103.

Malynovskyi V. Ya. Derzhavne upravlinnia. Kyiv, 2003. 573 s.

Mamatova T. V. Traktuvannia poniattia «derzhavnyi kontrol» u suchasnomu zakonodavstvi Ukrainy ta yoho utochnennia. Visnyk derzhavnoi sluzhby Ukrainy. 2004. № 1. S. 23-26.

Maslova Ya. I. Spivvidnoshennia poniat «nahliad» i «kontrol» u derzhavnomu upravlinni Ukrainy. Aktualni problemy derzhavy i prava. 2011. Vyp. 62. S. 70-77. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2011_62_11

Muzychuk O. M. Poniattia ta osoblyvosti kontroliu v derzhavnomu upravlinni. Nashe pravo. 2011. № 2. Ch. 1. S. 46-51.

Pavliukh O. A. Poniattia, meta, zahalni rysy ta pryznachennia kontroliu u sferi derzhavnoho upravlinnia. Chasopys Kyivskoho universytetu prava. 2011. № 2. S. 117-119.

Sobakar A. O. Administratyvnyi nahliad yak sposib zabezpechennia zakonnosti v publichnomu upravlinni. Porivnialno-analitychne pravo. 2013. Vyp. 1-3. S.273-275. URL: http://pap-journal.in.ua/wp-content/uploads/2020/09/3-1_2013.pdf#page=273

Shpenov D. Yu. Sluzhba suddiv v Ukraini: administratyvno-pravovi zasady: avtoref. dys. ... dokt. yuryd. nauk. Kharkiv, 2017. 41 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-25

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ