ФОРМИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ОХОРОНИ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Валерій Колодуб аспірант кафедри державознавства, права та європейської інтеграції Навчально-наукового інституту публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка», Україна https://orcid.org/0009-0008-4247-8447

DOI:

https://doi.org/10.35432/tisb292023289082

Ключові слова:

публічне адміністрування, охорона, корпоративні права, форми адміністративної діяльності

Анотація

У статті визначено форми публічного адміністрування як зовнішній прояв адміністративної діяльності суб’єктів публічної адміністрація, що здійснюється на всіх рівнях публічного адміністрування щодо реалізації виконавчо-розпорядчої діяльності та надання адміністративних послуг із метою здійснення публічного адміністрування в певних сферах суспільства. Визначено, що до форм публічного адміністрування охорони корпоративних прав в Україні віднесено: видання адміністративних актів; укладення адміністративних договорів; вчинення інших юридично значущих адміністративних дій; здійснення матеріально-технічних операцій (у тому числі реєстраційних, які відіграють велику роль у сфері охорони  корпоративних прав). Охарактеризовано кожну форму публічного адміністрування та визначені її ключові ознаки. Визначена практика застосування різних форм публічного адміністрування охорони корпоративних прав в Україні.

Посилання

Література

Авер’янов В. Б. Адміністративне право України. Академічний курс: підручник у двох томах. Том 1: Загальна частина. Київ: Юридична думка, 2007. 592 с.

Битяк Ю. П. Адміністративне право України: підручник. Харків: Право, 2010. 624 с.

Бугайчук К. Л. Публічне адміністрування: теоретичні засади та підходи до визначення. Право і Безпека. 2017. № 3. С. 38-44.

Галунько В. В., Курило В. І., Короєд С. О. та ін. Адміністративне право України. Т. 1. Загальне адміністративне право: навчальний посібник. Херсон: Грінь Д.С., 2015. 272 с.

Галунько В., Діхтієвський П., Кузьменко О., Стеценко С. та ін. Адміністративне право України. Повний курс: підручник. Херсон : ОЛДІ- ПЛЮС, 2018. 446 с.

Єщук О. М. Адміністративно-правова охорона: теорія, практика та перспективи розвитку: дис. ... докт. юрид. наук : 12.00.07. Київ: Університет «Україна», 2017. 464 с.

Захист права власності Українського народу: вітчизняні реалії та зарубіжний досвід для України: матеріали І Щорічної міжнародної науково- практичної конференції (22 вересня 2016 року). Київ: Національна академія прокуратури України, 2016. 226 с.

Колпаков В. К. Поняття форм публічного адміністрування. Адміністративне право і процес. 2012. № 2. С. 89-103.

Кузьменко О. В. Оновлення парадигми змісту адміністративного процесу. Держава і право. Юрид. і політ. науки : зб. наук. пр. 2006. Вип. 31. С. 146-152.

Легеза Ю. О. Адміністративно-правові засади публічного управління у сфері використання природних ресурсів: автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.07. Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2018. 34 с.

Патерило I. B. Інститут інструментів діяльності публічної адміністрації у системі адміністративного права України. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2013. № 1. С. 283-289.

Приходченко Л. Сутність понять механізмів держави, державного управління та державного регулювання. Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. Вип. 3 (35). Одеса : ОРІДУНАДУ, 2008. С. 269-274.

Про введення воєнного стану в Україні: Указ Президента України від 24.02.2022 р. № 64/2022. URL: https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397 (дата звернення 28.06.2022).

Ровинська К. І., Лиховідова І. Е. Розвиток державних гарантій корпоративного управління в умовах функціонування ринку віртуальних активів в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 11. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2376 (дата звернення: 29.06.2023). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.11.33

References

Averianov V. B. Administratyvne pravo Ukrainy. Akademichnyi kurs: pidruchnyk u dvokh tomakh. Tom 1: Zahalna chastyna. Kyiv: Yurydychna dumka, 2007. 592 s.

Bytiak Yu. P. Administratyvne pravo Ukrainy: pidruchnyk. Kharkiv: Pravo, 2010. 624 s.

Buhaichuk K. L. Publichne administruvannia: teoretychni zasady ta pidkhody do vyznachennia. Pravo i Bezpeka. 2017. № 3. S. 38-44.

Halunko V. V., Kurylo V. I., Koroied S. O. ta in. Administratyvne pravo Ukrainy. T. 1. Zahalne administratyvne pravo: navchalnyi posibnyk. Kherson: Hrin D.S., 2015. 272 s.

Halunko V., Dikhtiievskyi P., Kuzmenko O., Stetsenko S. ta in. Administratyvne pravo Ukrainy. Povnyi kurs: pidruchnyk. Kherson : OLDI- PLIuS, 2018. 446 s.

Yeshchuk O. M. Administratyvno-pravova okhorona: teoriia, praktyka ta perspektyvy rozvytku: dys. ... dokt. yuryd. nauk : 12.00.07. Kyiv: Universytet «Ukraina», 2017. 464 s.

Zakhyst prava vlasnosti Ukrainskoho narodu: vitchyzniani realii ta zarubizhnyi dosvid dlia Ukrainy: materialy I Shchorichnoi mizhnarodnoi naukovo- praktychnoi konferentsii (22 veresnia 2016 roku). Kyiv: Natsionalna akademiia prokuratury Ukrainy, 2016. 226 s.

Kolpakov V. K. Poniattia form publichnoho administruvannia. Administratyvne pravo i protses. 2012. № 2. S. 89-103.

Kuzmenko O. V. Onovlennia paradyhmy zmistu administratyvnoho protsesu. Derzhava i pravo. Yuryd. i polit. nauky : zb. nauk. pr. 2006. Vyp. 31. S. 146-152.

Leheza Yu. O. Administratyvno-pravovi zasady publichnoho upravlinnia u sferi vykorystannia pryrodnykh resursiv: avtoref. dys... d-ra yuryd. nauk: 12.00.07. Zaporizkyi natsionalnyi universytet, Zaporizhzhia, 2018. 34 s.

Paterylo I. B. Instytut instrumentiv diialnosti publichnoi administratsii u systemi administratyvnoho prava Ukrainy. Naukovyi visnyk Dnipropetrovskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. 2013. № 1. S. 283-289.

Prykhodchenko L. Sutnist poniat mekhanizmiv derzhavy, derzhavnoho upravlinnia ta derzhavnoho rehuliuvannia. Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia: zb. nauk. pr. Vyp. 3 (35). Odesa : ORIDUNADU, 2008. S. 269-274.

Pro vvedennia voiennoho stanu v Ukraini: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 24.02.2022 r. № 64/2022. URL: https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397 (data zvernennia 28.06.2022).

Rovynska K. I., Lykhovidova I. E. Rozvytok derzhavnykh harantii korporatyvnoho upravlinnia v umovakh funktsionuvannia rynku virtualnykh aktyviv v Ukraini. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok. 2021. № 11. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2376 (data zvernennia: 29.06.2023). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.11.33

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-25

Номер

Розділ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ