ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Автор(и)

  • Людмила Приходченко д.н. держ. упр., професор, завідувачка кафедрою публічного управління та регіоналістики Навчально-наукового інституту публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка», Україна https://orcid.org/0000-0002-6454-6729
  • Анастасія Бондар аспірантка кафедри публічного управління та регіоналістики Навчально-наукового інституту публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка», Україна https://orcid.org/0000-0003-1241-9629

DOI:

https://doi.org/10.35432/tisb312024307398

Ключові слова:

цифрова трансформація сфери культури, культурна спадщина, механізми державного управління сферою культури

Анотація

Питання забезпечення розвитку сфери культури пропонується розглядати на основі можливості застосування інструментів з її цифрової трансформації. Важливою складовою цього процесу визначена цифровізація пам’яток культурної спадщини.

Показано, що  визначальну роль в налагоджені процесу цифрової трансформації в Україні має відігравати відповідна державна політика. В роботі доведено, що запорукою її успіху є застосування відповідного комплексного механізму державного управління (МДУ). До складу комплексного МДУ пропонується включити функціональні механізми: економічний, організаційний, соціальний та правовий. В якості основного функціонального МДУ процесом цифрової трансформації в роботі розглядається організаційний механізм.

У контексті розвитку результатів представленого в роботі дослідження подальшими  напрямами вважаються такі: визначення специфіки застосування МДУ для підтримки процесу цифрової трансформації; поширення практики цифрової трансформації на такі напрями, як розробка сучасних інтерактивних платформ та інструментів, які б забезпечували взаємодію між відвідувачами та музейними колекціями.

Посилання

Авер’янов В.Б. Державне управління в Україні: навч. посібн. / 3а заг. ред. В.Б. Авер'янова. - К.: Юрінком Інтер, 1998. 432с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.lawbook.by.ru/admin/averjanov/2-2.shtml.

Бакуменко В.Д. Теоретичні засади державного управління : навч. посіб. / В. Д. Бакуменко, Л. М. Усаченко, О. В. Червякова ; за заг. ред. Л. М. Усаченко. – Київ: НВДЦ «Нововведення», 2013. 174 с.

Бондар A., Комаровский В., Шобик В., Яценко В. (2021). Менеджмент процесів цифрової трансформації у соціокультурній сфері. Актуальні проблеми державного управління, 3(84), 66-72. DOI: https://doi.org/10.35432/1993-8330appa3842021246259

Гудзенко Олена. Цифрова трансформація в культурі: реалії сьогодення та перспективи розвитку. Схід. Том 4 № 3 (2023): Цифрові трансформації в культурі . DOI: https://doi.org/10.21847/2411-3093.2023.4(3).296605. https://skhid.kubg.edu.ua/article/view/296605

Горбул Т. О. Діджиталізація культурної спадщини в Україні: аналіз особливостей в контексті розвитку цифрової культури. № 4 (2023): Культурологічний альманах . DOI: https://doi.org/10.31392/cult.alm.2023.4.29. https://almanac.npu.kiev.ua/index.php/almanac/article/view/297

Гололобов С. Антонова Л. Реалізація державної політики цифрового розвитку у сфері музейної справи: виклики та перспективи. Аспекти публічного управління. Том 11, №3, 2023 https://doi.org/10.15421/152335. https://aspects.org.ua/index.php/journal/article/view/1014/993

Головко O.M. (2019). Цифрова культура та інформаційна культура: права людини в епоху цифрових трансформацій. Інформація і право. № 4. S. 37-44. https://doi.org/10.37750/2616-6798.2019.4(31).196663 . http://il.ippi.org.ua/article/view/196663

Комова, О. (2023). Концепуальні засади державної політики в сфері музейної справи. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія: Історія, економіка, філософія, 28, 73-82. https://doi.org/10.32589/2412-9321.28.2023.280615 http://visnyk-history.knlu.edu.ua/article/view/280615

Конвенція про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту. https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/995_001-99#Text.

Конвенція про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини. https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/995_089#Text.

Міжнародна хартія з охорони й реставрації нерухомих пам'яток і визначних місць (Венеціанська хартія). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_757#Text.

Размєтаєва Ю.С. Цифрові права людини та проблеми екстратериторіальності їх захисту. Право та державне управління. 2020. Вип. 4. С. 18-23 http://www.pdu-journal.kpu.zp.ua/archive/4_2020/4.pdf

Радченко О. В. Родові ознаки категорії "механізм" в соціальних науках. Публічне управління: теорія та практика. 2013. Вип. 3. С. 19-25. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pubupr_2013_3_5

Сопілко І.М., Сай Р.Є. Електронне урядування, як елемент електронної демократії в Україні. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». Київ: НАУ, 2020. № 2(55). С. 102-107. DOI: https://doi.org/ 10.18372/2307-9061.55.14781 http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Npnau_2020_2_16

Струтинська І.В (2019). ДЕФІНІЦІЇ ПОНЯТТЯ «ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ». Причорноморські економічні студії. 48-2. S.91-96 https://doi.org/10.32843/bses.48-47 . http://bses.in.ua/journals/2019/48_2_2019/19.pdf

Якушко І. Сутність та особливості цифрової трансформації. Проблеми і перспективи економіки та управління, 2022, (4(28), 75–82. DOI: 10.25140/2411-5215-2021-4(28)-75-82. http://ppeu.stu.cn.ua/article/view/262608

Ямненко Т. М., Місько Д. О. Розвиток цифрових прав в Україні. Юридичний вісник 4 (65) 2022 DOI: 10.18372/2307-9061.65.17045

Antonova Liudmyla. Hololobov Serhii (2023). Digital transformation of museums: challenges and opportunities for state policy in the field of culture. No 20 (2023): Public Administration and Regional Development. DOI: https://doi.org/10.34132/pard2023.20.02 https://pard.mk.ua/index.php/journal/article/view/358

Autio, E., & Mäkelä, M. (Eds.). (2021). Digital Transformation in the Cultural and Creative Industries. Palgrave Macmillan. 379 р. https://www.taylorfrancis.com/books/edit/10.4324/9780429329852/digital-transformation-cultural-creative-industries-marta-massi-marilena-vecco-yi-lin

Antonina A. Nikonova, Marina Biryukova. The Role of Digital Technologies in the Preservation of Cultural Heritage. February 2017. Muzeológia a kultúrne dedičstvo 5(1):169-173.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-20

Номер

Розділ

ДОСЛІДЖЕННЯ.РОЗРОБКИ.ПРОЕКТИ